На­го­ро­ди для смі­ли­вих

Пред­став­ни­ки іні­ці­а­ти­ви «Гу­ма­ні­тар­на по­шта», які до­став­ля­ли ван­та­жі на пе­ре­до­ву, отри­ма­ли від Фі­ла­ре­та ме­да­лі «За жер­тов­ність і лю­бов до Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни Фі­ла­рет на­го­ро­див імен­ни­ми ме­да­ля­ми пра­ців­ни­ків «Но­вої по­шти», які до­став­ля­ли ван­та­жі на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії в рам­ках про­е­кту «Гу­ма­ні­тар­на по­шта». На­го­ро­ди та по­дя­ки від Па­трі­ар­ха отри­ма­ли пра­ців­ни­ки від­ді­ле­н­ня у мі­сті Слов’янськ — оператор На­та­лія Ано­хі­на, во­дії Дми­тро Су­дак та Оле­ксандр Хро­мов. Імен­ни­ми ме­да­ля­ми на­го­ро­ди­ли ко­ор­ди­на­то­ра про­гра­ми «Гу­ма­ні­тар­на по­шта» На­та­лію Ко­сян­чик та спів­за­снов­ни­цю ком­па­нії «Но­ва по­шта» Ін­ну По­пе­ре­шнюк. Від­зна­ку та на­го­ро­ду для всьо­го ко­ле­кти­ву отри­мав ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Но­вої по­шти» та іні­ці­а­тор про­е­кту «Гу­ма­ні­тар­на по­шта» В’яче­слав Кли­мов.

За сло­ва­ми Па­трі­ар­ха Фі­ла­ре­та, ко­ле­ктив «Но­вої по­шти» зро­бив зна­чний вне­сок у ро­бо­ту во­лон­тер­ської мі­сії на схо­ді Укра­ї­ни. «Весь український на­род бе­ре участь у за­хи­сті сво­єї те­ри­то­рії на схо­ді. Одні йдуть зі збро­єю в ру­ках, а дру­гі від­да­ють остан­нє: про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, одяг, ме­ди­ка­мен­ти, гро­ші. В цій спра­ві слу­жба «Но­вої по­шти» при­не­сла ве­ли­ку ко­ристь. Ба­га­то хто хо­че до­по­мог­ти, але ча­сто не знає, як це зро­би­ти, адже на схід не ко­жен мо­же по­їха­ти. Зав­дя­ки «Гу­ма­ні­тар­ній по­шті» всі бла­го­дій­ни­ки, в то­му чи­слі й цер­ква, у змо­зі до­ста­ви­ти до­по­мо­гу до адре­са­та. Ми ду­же вдя­чні вам. Мо­ли­мо­ся за вас», — під­су­му­вав Па­трі­арх.

Про­ект «Гу­ма­ні­тар­на по­шта» полягає у без­ко­штов­ній до­став­ці по­си­лок для во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій на схід. За сім мі­ся­ців ро­бо­ти зав­дя­ки «Гу­ма­ні­тар­ній по­шті» на Дон­бас ви­ру­ши­ли чо­ти­ри ти­ся­чі тонн ван­та­жів, це при­бли­зно 20 ти­сяч по­си­лок, роз­по­від­ає ди­ре­ктор «Но­вої по­шти» В’ячес- лав Кли­мов. «Для пе­ре­мо­ги Укра­ї­ни у цій вій­ні бі­знес, вла­да та гро­мад­ські ін­сти­ту­ти по­вин­ні по­єд­на­ти свої зу­си­л­ля для за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни. Тіль­ки так ми ви­сто­ї­мо, не­зва­жа­ю­чи на всі стра­ж­да­н­ня, тра­ге­дії, які ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо. Ми впев­не­ні, що в Укра­ї­ни бу­де чу­до­ве і мир­не май­бу­тнє. Але ко­жен із нас му­сить зро­би­ти у це май­бу­тнє свій вне­сок» — за­зна­чив він.

За пе­рі­од ро­бо­ти в умо­вах бо­йо­вих дій пра­ців­ни­ки «Но­вої по­шти» здій с ню ва ли справ ж ні по дви ги. Ча­сто їм до­во­ди­ло­ся до­став­ля­ти ван­та­жі на те­ри­то­рії бо­йо­вих дій. Во­ни пра­цю­ва­ли під об­стрі­ла­ми та під час бом­бар­ду­вань, бо ро­зумі­ли, що для ба­га­тьох лю­дей ця до­по­мо­га — єди­не, на що мо­жна спо­ді­ва­ти­ся.

«Ко­ли я впер­ше по­їхав у рейс і по­ба­чив лю­дей, які жи­ли на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, по­ба­чив їхні по­гля­ди, — це гли­бо­ко ме­не вра­зи­ло. Я не міг усе по­ки­ну­ти і пе­ре­ста­ти їм до­по­ма­га­ти. Вся­ке у нас тра­пля­ло­ся. Бу­ва­ло їдеш — пе­ред то­бою сна­ряд ви­бу­хає. Стра­шно, зві­сно, але ми му­си­ли це ро­би­ти, бо за­ли­ши­ли­ся єди­ною стру­кту­рою, яка зв’язу­ва­ла оку­по­ва­ні мі­ста з ре­штою Укра­ї­ни. На той час у Слов’ян­ську не пра­цю­вав жо­ден пе­ре­ві­зник», — роз­по­від­ає во­дій Оле­ксандр Хро­мов.

До сло ва, про ект « Гу ма ні тар на по­шта» пла­ну­ють про­дов­жу­ва­ти пі­сля за кін чен ня вій ни. За сло ва ми В’яче­сла­ва Кли­мо­ва, ним до­став­ля­ти­муть ван­та­жі для ди­тя­чих бу­дин­ків та осві­тніх ор­га­ні­за­цій.

ФОТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

ФІ­ЛА­РЕТ НА­ГО­РО­ДЖУЄ СПІВ­ЗА­СНОВ­НИ­ЦЮ КОМ­ПА­НІЇ «НО­ВА ПО­ШТА» ІН­НУ ПО­ПЕ­РЕ­ШНЮК. ДЛЯ БА­ГА­ТЬОХ ЖИ­ТЕ­ЛІВ СХО­ДУ ДО­ПО­МО­ГА, ДО­СТАВ­ЛЕ­НА «ГУ­МА­НІ­ТАР­НОЮ ПО­ШТОЮ», БУ­ЛА ЄДИ­НОЮ, ЯКУ ВО­НИ МО­ГЛИ ОТРИ­МА­ТИ…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.