«Ви­ко­ну­є­мо ле­во­ву час­тку ро­бо­ти са­мі»

Як во­лон­те­ри Тер­но­піль­щи­ни розв’язу­ють про­бле­му по­до­рож­ча­н­ня вій­сько­вої аму­ні­ції че­рез зне­ці­не­н­ня грив­ні

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

УТер но по лі на скла ді № 1 Ло - гіс тич но го цен т ру до по мо ги бій­цям АТО без­пе­рерв­но зби­ра­ють не­об­хі­дні на пе­ре­до­вій ре­чі. Не­що­дав­но від­пра­ви­ли по­над 10 тонн до­по­мо­ги в зо­ну АТО. Різ­кий стри бок кур су до ла ра що дня по зна ча єть ся на ро бо ті во лон те рів. Во­ни ка­жуть: як­би не осо­бли­ва актив ність гро ма ди, не змог ли би до­по­ма­га­ти бій­цям у та­ких об­ся­гах.

«За медикаментами до нас звер­та­ю­ться як із го­спі­та­лів, так і з пе­ре­до­вої. У Тер­но­по­лі один із бла­го­дій­ни­ків по­с­при­яв роз­мі­щен­ню на­ших скри­ньок в апте­ках, він до­по­ма­гає зби­ра­ти ме­ди­ка­мен­ти. Ду­же ба­га­то лю­дей при­хо­дять на наш склад, бе­руть пе­ре­лік не­об­хі­дних ме­ди­ка­мен­тів, ку­пу­ють і при­но­сять нам, — роз­по­від­ає во­лон­тер Хри­сти­на Фе­ці­ца. — Че­рез курс до­ла­ра по­до­рож­ча­ла і аму­ні­ція. В до­ла­рах і в єв­ро ці­на не змі­ни­ла­ся, але в грив­нях це вже зов­сім ін­ші су­ми ви­хо­дять. То­му, на­при­клад, за­ро­бі­тчан про­си­мо — під час пе­ре­си­ла­н­ня нам ко­штів не мі­ня­ти до­ла­ри на укра­їн­ську на­ціо­наль­ну ва­лю­ту. Не­що­дав­но ку­пу­ва­ли ду­же ба­га­то ка­му­фля­жної фор­ми. В Іта­лії та­ка фор­ма ко­штує 20 єв­ро. Кев­ла­ро­ві іта­лій­ські ка­ски ко­шту­ва­ли 170 єв­ро, а за­раз ми по­про­бу­ва­ли ку­пу­ва­ти ті, що бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні, во­ни вар­ту­ють 75 єв­ро. Вра­хо­ву­ю­чи курс до­ла­ра, це та­кож ве­ли­кі ко­шти. Бер­ці до Но­во­го ро­ку ко­шту­ва­ли 114 гри­вень, за­раз — 520 гри­вень. Ці­на спаль­них мі­шків по­чи­на­ла­ся із 200 гри­вень, ста­ном на те­пер — від 410. Вар­тість поль­ської те­плої бі­ли­зни ста­но­ви­ла 130 гри­вень, за­раз — 245 грн. Во­на ко­шту­ва­ла 10-12 до­ла­рів, за­раз ко­штує так са­мо, але в грив­нях вже ви­хо­дить ін­ша су­ма».

Адре­са скла­ду № 1 Ло­гі­сти­чно­го цен т ру до по мо ги бій цям АТО: м. Тер но піль, вул. Зба разь ка, 16, гур тов ня « Га лант » , га ря ча лі нія 097-205-50-55. Ре­кві­зи­ти для збо­ру до­по­мо­ги на кар­тку При­ват­Бан­ку (Гер­ман Та­рас): грив­ня — № 4149 4978 1228 6435 ва­лю­та — ACCOUNT: 4149497812266973, BENEFICIARY: GERMAN TARAS, IBAN: UA61305299000414949781226 697, BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, SWIFT CODE: PBANUA2X, INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK, SWIFT CODE: CHASUS33, CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080

«ОКРЕ­МО КУ­ПУ­Є­МО МА­ТЕ­РІ­А­ЛИ І ШИ­Є­МО БРО­НЕ­ЖИ­ЛЕ­ТИ»

У Шта­бі на­ціо­наль­но­го спро­ти­ву Зба­разь­ко­го ра­йо­ну пра­цю­ють п’ять во­лон­те­рів. Очо­лює йо­го Во­ло­ди­мир Го­ло­днюк — ба­тько вби­то­го на ки - їв­сько­му Май­да­ні 19-рі­чно­го Ге­роя Не­бе­сної Со­тні Усти­ма Го­ло­дню­ка.

«Пра­цю­є­мо без ви­хі­дних. До нас звер­та­ю­ся за до­по­мо­гою не ли­ше зі Зба­ра­жа, а й з ін­ших ра­йо­нів Тер­но­піль­щи­ни, з ін­ших обла­стей — Ки­є­ва, Хар­ко­ва, — ка­же пан Во­ло­ди­мир. — Че­рез курс до­ла­ра ситуація за­раз ду­же скла­дна. Адже основ­ні ко­шти на за­ку­пів­лю усьо­го, що по­тре­бу­ють вій­сько­ві, над­хо­дять у грив­нях, від мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, осо­бли­во актив­ні пен­сіо­не­ри. Ва­лю­та, яку над­си­ла­ють укра­їн­ці із за­кор­до­ну, ста­но­вить не­ве­ли­ку час­тку».

За­раз у Шта­бі на­ціо­наль­но­го спро­ти­ву що­дня зму­ше­ні пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти вар­тість не­об­хі­дних ре­чей для вій­сько­вих у до­ла­рах і пе­ре­во­ди­ти їх по но­во­му кур­су. «На­при­клад, не но­вий шо­лом ко­шту­вав 90 єв­ро, бро­не­жи­лет — від 3 ти­сяч гри­вень, але ме­тал і сам ма­те­рі­ал, з яко­го ши­ють жи­ле­ти, за­ку­по­ву­є­мо за­кор­до­ном. Метр тка­ни­ни кор­ду­ри, вар­тість якої прив’язна до до­ла­ра, ко­штує 7,5 до­ла­рів, одна пла­сти­на для бро­не­жи­ле­та — до 100 до­ла­рів. Від­так, — на­го­ло­шує Во­ло­ди­мир Го­ло­днюк, — у грив­нях вар­тість бро­не­жи­ле­та істо­тно зро­сла».

Те ж сто су єть ся і реш ти аму ні - ції. Ра ні ше Штаб на ці о наль но го спро­ти­ву Зба­разь­ко­го ра­йо­ну ку­пу­вав не но­вий ім­порт­ний вій­сько­вий одяг, пла тив від 9 до 15 до ла рів за ком­плект. Бер­ці во­лон­те­ри ши­ли на за мов лен ня, але вар тість шкі ри, клею теж прив’яза­на до до­ла­ра.

«Бер­ці ши­ли по со­бі­вар­то­сті, одна па ра об хо ди ла ся у 500 гри вень, за ро­бо­ту під­при­єм­ці ні­чо­го не бра­ли. Зна­чно біль­ші ви­тра­ти йдуть на те­пло­ві­зо­ри та при­ці­ли. Те­пло­ві­зор, який від по ві дає ви мо гам на ших війсь ко вих, кош тує від 4,5 ти сяч до ла рів. При лад ні чо го ба чен ня, при ціл — від трьох ти сяч до ла - рів», — ка­же Во­ло­ди­мир Го­ло­днюк.

«Ми вже про­ве­ли збо­ри, на яких обго­во­рю­ва­ли, як нам ви­жи­ва­ти у цій си­ту­а­ції. Зви­чай­но, на­ма­га­є­мо­ся зде­ше­ви­ти ви­го­тов­ле­н­ня бро­не­жи­ле­тів. Не бе­ре­мо в ком­пле­кті бро­не­жи­ле­ти, а окре­мо ку­пу­є­мо ма­те­рі­а­ли і ши­є­мо їх. Са­мі об­кле­ю­є­мо ан­ти­о­ско­ло­чним по­кри­т­тям. Тоб­то ми ви­ко­ну­є­мо ле­во­ву час­тку ро­бо­ти і та­ким чи­ном на­по­ло­ви­ну зде­шев­лю­є­мо виробництво не­об­хі­дних ре­чей. Так і з взу­т­тям, із зи­мо­вим одя­гом. Ми зна­йшли лю­дей, які ро­блять це все які­сно і на бла­го­дій­них за­са­дах. Так нам одяг ви­хо­дить втри­чі де­шев­ше, ніж ко­штує в ма­га­зи­нах, — ка­же пан Во­ло­ди­мир, — Вра­хо­ву­ю­чи тен­ден­цію що­ден­но­го зне­ці­не­н­ня грив­ні, Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни має ре­а­гу­ва­ти, іна­кше во­лон­тер­ський рух ру­хне. За час вій­ни вже ма­ло б бу­ти щось на­ла­го­дже­но, вла­да ма­ла б бра­ти від­по­від­аль­ність на се­бе».

Охо­чі під­три­ма­ти ді­яль­ність во­лон те рів мо жуть пе ре ра хо ву ва ти ко­шти за та­ки­ми ко­ор­ди­на­та­ми:

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Штаб на­ціо­наль­но­го спро­ти - ву Зба­разь­ко­го ра­йо­ну» № ра­хун­ку 26000055109726, ПАТ КБ ПРИ­ВАТ­БАНК, ЄДРПОУ 39570509, МФО 338783. При­зна­че­н­ня пла­те­жу — бла­го­дій­на до­по­мо­га для бій­ців АТО.

«ІН­ДИ­ВІ­ДУ­АЛЬ­НА АПТЕ­ЧКА КО­ШТУ­ВА­ЛА 180—190 ГРИ­ВЕНЬ, ЗА­РАЗ — 250—280»

У Тер но по лі з ве рес ня 2014 ро - ку пра цює Цен т ра лі зо ва ний штаб збо ру ме ди ка мен тів АТО. Де сять во­лон­те­рів, які є сту­ден­та­ми Тер­но­піль сь ко го дер жав но го ме дич но го уні вер си те ту, зби ра ють лі ки для бій ців і від прав ля ють в зо ну АТО. Штаб ак тив но спів пра цює із ба - таль йо на ми ОУН, « Збруч » і « Тер - но піль » .

За сло ва ми ко ор ди на то ра ро бо - ти цьо го скла ду Со ло мії Фе дюк, фор му ван ня ін ди ві ду аль ної ап теч - ки ра ні ше об хо ди ло ся у 180— 190 гри вень, а за раз вар тість ко ли ва - єть ся від 250 до 280 гри вень. І це за умо ви, як що в ап теч ку скла да ти ме ди ка мен ти ви нят ко во ук ра їнсь - ких ви роб ни ків.

« Ці ни на ме ди ка мен ти зрос ли на 20 — 80%. Осо­бли­во по­до­рож­ча­ли ім пор т ні лі ки, віт чиз ня ні — при­бли­зно на 20%. То­му ста­ра­є­мо­ся за­мі­ни­ти за­кор­дон­ні ме­ди­ка­мен­ти ук ра їнсь ки ми пре па ра та ми- ана - ло га ми. Най біль ше по до рож ча ли кро вос пин ні і зне бо лю валь ні за со - би, які ду же по тріб ні в умо вах бой - о вих дій » , — роз по ві дає Со ло мія. На за­пи­та­н­ня, чи не пла­ну­ють змі - ню ва ти фор мат ро бо ти у зв’ яз ку з по до рож чан ням, во лон тер ка від по - ві­дає: «Ми ви­рі­ши­ли вже не фор­му­ва­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні апте­чки, бу­де­мо зби ра ти на по льо ві гос пі та лі. Ця апте­чка бу­де на да­ва­ти ся одно­му лі­ка рю. Із вдяч ніс тю хо чу ска за ти, що нам ду­же до­по­ма­га­ють ме­ди­чні пред с тав ни ки, окре мі пре па ра ти во ни нам на да ють без кош тов но. Спів­пра­цю­є­мо без­по­се­ре­дньо з ком­па ні я ми- ви роб ни ка ми або по ста - чаль ни ка ми, в ре зуль та ті еко но ми - мо на на­цін­ці, яку став­лять аптеки, це при­бли­зно 20%. За­раз ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни що­до за­ку­пів­лі ізра­їль­ських бан да жів. В Ін­тер не ті ці на на них ко­ли­ва­є­ться на рів­ні 8—9 до­ла­рів, а Ізра їль по го див ся від пус ка ти за 4,5 до 5 до ла рів » .

Охо­чі під­три­ма­ти ро­бо­ту скла­ду збо ру ме ди ка мен тів АТО мо жуть звер­та­ти­ся до ко­ор­ди­на­то­рів скла­ду: (096) 102-48-27 — Со­ло­мія; (096) 893-28-43 — Лю­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.