Та­бу на по­їзд­ки в АТО

У Ген­шта­бі ЗСУ пі­дго­ту­ва­ли на­каз, який обме­жує до­ступ до пе­ре­до­вої жур­на­лі­стам та во­лон­те­рам. Які на­слід­ки?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До­ку­мент уже над­си­ла­ють ко­ман­ди­рам вій­сько­вих під­роз­ді­лів (ко­пію на­ка­зу по­ши­рив сайт «Пре­са Укра­ї­ни»). У ньо­му де­таль­но роз­пи­са­но, ко­му на пе­ре­до­ву — зась. Так, Ген­штаб за­бо­ро­няє не­а­кре­ди­то­ва­ним жур­на­лі­стам та во­лон­те­рам їха­ти до ко­ман­дних пун­ктів, блок­по­стів, ба­зо­вих та­бо­рів, по­зи­цій та місць ви­ко­на­н­ня бо­йо­вих зав­дань. А вій­сько­во­слу­жбов­цям не мо­жна да­ва­ти са­мо­віль­ні ін­терв’ю, ви­кла­да­ти ін­фор­ма­цію про слу­жбо­ву ді­яль­ність у со­ці­аль­них ме­ре­жах чи пе­ре­да­ва­ти її ін­ши­ми за­со­ба­ми зв’ яз­ку. Ро­блять це для то­го, щоб не бу­ло ви­то­ку ін­фор­ма­ції. Уна­ка­зі по­ясню­ють, що та­кі фа­кти вже ма­ли мі­сце, і бу­ли не­га­тив­ні на­слід­ки.

Що­до во­лон­те­рів, то їх че­ка­ють ще й ін­ші обме­же­н­ня: якщо ве­зуть до­по­мо­гу, то за­ли­ша­ти її тре­ба у мі­сті Сва­то­во або ж бі­ля вій­сько­вих та­бо­рів, якщо по­пе­ре­дньо це узго­дже­но з ке­рів­ни­цтвом. Во­лон­те­ри ж дав­но обра­ли для се­бе та­кти­ку, ко­ли їдуть якнай­ближ­че до бій­ців, щоб пе­ре­да­ти зі­бра­ні ре­чі са­ме з рук в ру­ки, оми­на­ю­чи ко­ман­дир­ський склад і схо­жі цен­три збо­ру до­по­мо­ги, щоб ні­де ні­чо­го ра­птом не за­гу­би­ло­ся. За за­ду­мом Ген­шта­бу, роз­по­ді­ля­ти ре­чі між під­роз­ді­ла­ми бу­дуть фі­зи­чні осо­би ра­зом із пред­став­ни­ка­ми во­лон­тер­ських об’єд­нань. Якщо ж цей на­каз по­ру­шу­ва­ти­ме­ться, бу­де про­ве­де­но слу­жбо­ві роз­слі­ду­ва­н­ня.

По­ява на­ка­зу та­ко­го змі­сту обу­ри­ла во­лон­те­рів. Са­ме обу­ри­ла, а не зля­ка­ла чи зму­си­ла від­мо­ви­тись від сво­єї ро­бо­ти. Ко­ор­ди­на­тор об’єд­на­н­ня «По­вер­нись жи­вим» Ві­та­лій Дей­не­га про­ко­мен­ту­вав коротко: «Пра­цю­ва­ти­ме­мо так, як і ра­ні­ше. Мов­чи­мо, то­му що є чим за­йма­ти­ся». Убіль­шо­сті бла­го­дій­ни­ків схо­жа по­зи­ція — не бра­ти до ува­ги, бо зна­ють, що дер­жав­на до­по­мо­га не по­кри­ває усіх по­треб, на­то­мість є мо­жли­во­сті для роз­кра­да­н­ня або спе­ку­ля­цій. Не дар­ма фра­за вій­сько­вих, що без во­лон­те­рів спра­ви бу­ли б зов­сім кеп­ські, вже ста­ла кри­ла­тою.

Во­лон­тер-кур’єр Оле­ксій по­яснює на­слід­ки та­ко­го на­ка­зу про­сто: «Ми отри­ма­є­мо роз­дя­гне­них, роз­зу­тих, го­ло­дних солдат без за­со­бів па­сив­но­го та актив­но­го за­хи­сту». Адже те, що не дає во­ї­нам дер­жа­ва, да­ють во­лон­те­ри. На­ві­що зу­ми­сно обме­жу­ва­ти та­ку під­трим­ку? Кіль­ка мі­ся­ців то­му у вла­ди бу­ла ідея за­ре­є­стру­ва­ти во­лон­тер­ські ор­га­ні- за­ції, щоб зна­ти, хто чим за­йма­є­ться і скіль­ки ж їх. Але це не змен­ши­ло об­ся­гів бла­го­дій­ної до­по­мо­ги і аж ні­як не пе­ре­кри­ло ди­ха­н­ня во­лон­тер­сько­му фрон­ту.

Ке­рів­ник іні­ці­а­ти­ви «Під­три­май ар­мію Укра­ї­ни» Ган­на Сан­да­ло­ва роз­по­ві­ла, що 4 бе­ре­зня ви­ру­шає їхня чер­го­ва мі­сія у До­не­цьку область, по­ве­зуть бій­цям одяг, ра­ції і ме­ди­чне обла­дна­н­ня для го­спі­та­лів. «От і по­ба­чу, на­скіль­ки цей на­каз від­по­від­ає дій­сно­сті. Бо за­ли­ша­ти все у Сва­то­во — не­до­ціль­но, як же то­ді ін­ші ре­гіо­ни? Пер­ша та­ка історія бу­ла у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, по­тім ду­же швид­ко во­лон­те­ри акту­а­лі­зу­ва­ли це пи­та­н­ня, і бу­ло зро­зумі­ло, що хтось по­га­ря­чку­вав. На­каз той ска­су­ва­ли, — до­дає Ган­на Сан­да­ло­ва. — Зро­зумі­ло, що є про­бле­ма, ко­ли де­я­кі во­лон­те­ри пи­шуть і свої мар­шру­ти, і свої мі­сця дис­ло­ка­ції, але тре­ба під­ви­щу­ва­ти вла­сну куль­ту­ру, ду­ма­ти, які фо­то­гра­фії ста­ви­ти для зві­тів, про що мо­жна пи­са­ти, а про що ні».

«ГРО­МА­ДЯ­НИ-ВО­ЛОН­ТЕ­РИ НА ПЕ­РЕ­ДО­ВУ ЇХА­ТИ НЕ ПО­ВИН­НІ» Сер­гій ГАЛУШКО, за­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни:

— На за­сі­да­н­ня РНБО та­ке рі­ше­н­ня справ­ді бу­ло: у зв’яз­ку з тим, що за­го­стри­ла­ся кри­мі­но­ген­на об­ста­нов­ка, є фа­кти не­за­кон­но­го ви­ве­зе­н­ня зброї із зо­ни АТО, то­му бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про по­си­ле­н­ня про­це­ду­ри до­пу­ску гро­ма­дян до без­по­се­ре­дньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня під­роз­ді­лів са­ме там, де вже є по­діл те­ри­то­рії на се­кто­ри. Що­до акре­ди­та­ції жур­на­лі­стів, то тут про­це­ду­ра від­кри­та, во­на вве­де­на ще й для то­го, щоб не до­пу­ска­ти ро­сій­ські ка­на­ли на пе­ре­до­ву. Якщо ви пред­став­ля­є­те умов­но ка­жу­чи «Чер­во­ну зір­ку», то вам ні­хто в акре­ди­та­ції не від­мо­вить. Тут все про­сто: отри­мав акре­ди­та­цію і по­їхав. Во­лон­тер­ську до­по­мо­гу ми ві­та­є­мо, ідея бу­ла та­ка, що на са­му пе­ре­до­ву справ­ді ні­ко­го пу­ска­ти не тре­ба. Бо є ж ви­пад­ки, ко­ли мі­сте­чко­ві князь­ки вста­нов­лю­ють свої пра­ви­ла для во­лон­те­рів, бу­ли псев­до­ай­да­рів­ці, ко­ли во­ни на­ма­га­лись на­кла­сти кон­троль на гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу во­лон­те­рів. Про­блем ми при­хо­ву­ва­ти не бу­де­мо, але все не так стра­шно, як зда­є­ться. Але гро­ма­дя­ни-во­лон­те­ри на пе­ре­до­ву не по­вин­ні їха­ти, тре­ба ви­би­ра­ти без­пе­чні мі­сця для роз­ван­та­же­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги і все. Ні­хто ж ні­чо­го у них не від­би­рає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.