«Пи­та­н­ня житла за­ли­ша­є­ться від­кри­тим»

Під час ві­зи­ту до До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Пре­зи­дент по­обі­цяв до­по­мог­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, пе­ре­бу­ва­ю­чи з ро­бо­чим ві­зи­том у Він­ни­ці, від­ві­дав До­не­цький на­ціо­наль­ний університет. Під час зу­стрі­чі зі сту­ден­та­ми та ви­кла­да­ча­ми він на­го­ло­сив, що вла­да мі­ста не да­рем­но від­да­ла До­нНУ при­мі­ще­н­ня, яке сво­го ча су на­ле­жа­ло юве­лір­но­му за­во­ду «Кри­стал». « До­не­цький на­ціо­наль­ний університет роз­мі­ще­но у сті­нах за­во­ду «Кри­стал». Ба­чу, що це при­мі­ще­н­ня свій про­філь не змі­ни­ло. Ва­ші сту­ден­ти є ді­а­ман­та­ми, які ви що­дня огра­ню­є­те, — звер­нув­ся до ви­кла­да­чів за­кла­ду Пе­тро По­ро­шен­ко. — Але це й на сту­ден­тів на­кла­дає ве­ли­кі обов’яз­ки: бу­ти твер­ди­ми, як ал­маз, і за­хи­ща­ти Укра­ї­ну так са­мо твер­до, вра­жа­ю­чи світ ду­хов­ною кра­сою і ду­хов­ною стій­кі­стю».

Пре­зи­дент за­зна­чив, що пі­сля від­кри­т­тя уні­вер­си­те­ту у Він­ни­ці бу­ло зро­бле­но чи­ма­ло ва­жли­вих кро­ків, спря­мо­ва­них на ство­ре­н­ня умов для на­вча­н­ня та про­жи­ва­н­ня ви­кла­да­чів і сту­ден­тів. Однак ба­га­то чо­го ще по­трі­бно зро­би­ти. Гла­ва дер­жа­ви по­ві­до­мив, що вла­да і бі­знес за­раз ро­блять усе мо­жли­ве для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти про­жи­ва­н­ня ча­сти­ни ви­кла­да­чів на піль­го­вих умо­вах у го­те­лях мі­ста, а ко­ле­кти­ви за­кла­дів Він­ни­ці зна­хо­дять ре­зер­ви для по­се­ле­н­ня сту­ден­тів у гур­то­жи­тки.

«Але пи­та­н­ня житла для сту­ден­тів і ви­кла­да­чів за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. Я до­ру­чу Мі­ні­стер­ству осві­ти і на­у­ки та Він­ни­цькій обла­сній дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції опра­цю­ва­ти всі мо­жли­ві ва­рі­ан­ти для по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції, в то­му чи­слі — із за­лу­че­н­ням між­на­ро­дної до­по­мо­ги, — ска­зав гла­ва дер­жа­ви. — Маю на­дію, що на­сту­пна на­ша зу­стріч від­бу­де­ться вже на до­не­цькій зем­лі. І я зро­блю все мож- ли­ве, щоб цей мо­мент на­став якнай­швид­ше, щоб на­ре­шті на Дон­ба­сі за­па­ну­вав мир. За­раз у на­шій кра­ї­ні не­має про­ти­річ між Ки­є­вом та Дон­ба­сом. Бо До­нецьк — це ви, Він­ни­ця — це ми, а ра­зом — Укра­ї­на. І ні­чо­го, крім ро­сій­ських військ, нас не роз’єд­нує».

Пре­зи­дент по­їхав, але вра­же­н­ня від зу­стрі­чі до­сі обго­во­рю­ють ви­кла­да­чі та сту­ден­ти До­не­цько­го уні­вер­си­те­ту. До­неч­ча­ни ві­рять, що По­ро­шен­ко ви­ко­нає обі­ця­не і їхній за­клад від­ро­дить свою по­ту­жність.

«Ни­ні го­лов­ною про­бле­мою біль шос ті сту ден тів, а нас по над сім ти­сяч, є по­се­ле­н­ня в гур­то­жи­тках. Знай ти жит ло са мо стій но не так лег ко, та й кош тує орен да квар­тир у Він­ни­ці не­де­ше­во, — ви­знає сту­ден­тка 4-го кур­су, фі­ло­ло­гі­чно­го фа­куль­те­ту, спе­ці­аль­но­сті «Жур­на­лі­сти­ка» Юлія Лє­ско - ног. — Ми спо ді ва є мо ся, що дер - жа­ва під­три­має за­клад і До­нНУ від но вить си ли пі сля своє рід ної «транс­план­та­ції».

Ви­кла­дач еко­но­мі­чно­го фа­куль­те­ту До­нНУ, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри мар­ке­тин­гу Ро­сти­слав По­доль­ський на­рі­кає на брак офі­сної та комп’ютер­ної те­хні­ки, яка має за­без­пе­чи­ти пов­но­цін­ний на­вчаль­ний про­цес. Що­дня кіль­кість сту­ден­тів, які ба­жа­ють ста­ціо­нар­но на­вча­ти­ся, збіль­шу­є­ться, але за­без­пе­чи­ти їх нор­маль­ни­ми умо­ва­ми для про­жи­ва­н­ня і на­вча­н­ня за­кла­ду по­ки що не під си­лу. Не­ви­рі­ше­ним за­ли­ша­є­ться й за­без­пе­че­н­ня жи­тлом ви­кла­да­чів та спів­ро­бі­тни­ків. Але во­ни ві­рять, що цен­траль­на та мі­сце­ва вла­да, ме­це­на­ти і спон­со­ри не за­ли­шать До­нНу на­о­дин­ці з про­бле­мою. До­да­ють сил і опти­мі­зму обі­цян­ки Пре­зи­ден­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.