З 1 червня ска­су­ють піль­ги на про­їзд для ін­ва­лі­дів

Пред­став­ник пре­зи­ден­та Ва­ле­рій Су­шке­вич ви­ма­гає ви­пра­ви­ти в за­ко­ні «те­хні­чну по­мил­ку», яка обме­жує пра­ва гро­ма­дян із осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

На­при­кін­ці гру­дня 2014 ро­ку де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за одну ре­да­кцію за­ко­ну (збе­ре­же­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки та со­ці­аль­них пільг ін­ва­лі­дам), а на під­пис Пре­зи­ден­ту при­не­сли ін­шу, — яка по­збав­ляє ве­ли­ку ча­сти­ну гро­ма­дян з ін­ва­лі­дні­стю без­ко­штов­но­го про­їзду. Зокре­ма, по­збав­ляє всіх ка­те­го­рій ін­ва­лі­дів про­їзду між­мі­ським транс­пор­том, а ін­ва­лі­дів тре­тьої гру­пи — мі­ським.

— 28 гру­дня 2014 ро­ку, ра­зом із За­ко­ном « Про дер­жав­ний бю­джет » , був прийня­тий за­ко­но­про­ект № 76 « Про вне­се­н­ня змін до ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни». Я про­ци­тую ска­за­не Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком: «Пі­сля кон­суль­та­цій ми за­ли­ши­ли на­сту­пний ва­рі­ант — до 1 червня 2015 ро­ку піль­го­вий про­їзд за­ли­ша­є­ться без змін. А з 1 червня ця піль­га на­да­є­ться ін­ва­лі­дам пер­шої та дру­гої гру­пи, ді­тям-ін­ва­лі­дам, ді­тям- си­ро­там, ді­тям, по­збав­ле­ним ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, учням із ма­ло­за­без­пе­че­них сі­мей та осіб, які їх су­про­во­джу­ють. Та­кож осо­бам, які су­про­во­джу­ють ін­ва­лі­дів пер­шої гру­пи та уча­сни­кам бо­йо­вих дій. І за це про­го­ло­су­ва­ли на­ро­дні де­пу­та­ти. Але в за­ко­ні «Про осно­ви за­хи­ще­но­сті ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни » , ст. 38, під­пи­са­но­му го­ло­вою Вер­хов­ної Ра­ди і по­да­но­му на під­пис Пре­зи­ден­ту за­пи­са­но, зов­сім ін­ше: вже зни­кли піль­ги на про­їзд для ін­ва­лі­дів всіх ка­те­го­рій при­мі­ським транс­пор­том, а для тре­тьої гру­пи зни­кає піль­га в по мі­сько­му транс­пор­ті, — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та у спра­вах ін­ва­лі­дів Ва­ле­рій Су­шке­вич. — Пре­фе­рен­ції транс­порт­них по­слуг я би не на­звав сьо­го­дні піль­га­ми — з огля­ду а ни­ні­шні умо­ви, по­ни­же­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів, які сто­су­ю­ться лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, про­бле­ми із со­ці­аль­ни­ми ви­пла­та­ми, за­мо­ро­же­н­ням со­ці­аль­них стан­дар­тів до гру­дня цьо­го ро­ку. Сьо­го­дні по всій кра­ї­ні — май­же один міль­йон пе­ре­се­лен­ців, в то­му чи­слі й з ін­ва­лі­дні­стю. Вій­на при- не­сла нам со­тні, ти­ся­чі лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю і, на­сам­пе­ред, я хо­чу ска­за­ти про во­ї­нів АТО.

Пан Су­шке­вич за­зна­чає, що в ре­да­кції при­кін­це­вих по­ло­жень зга­да­но­го за­ко­ну Укра­ї­ни — ще « ма­са ін­ших не­о­дно­зна­чно­стей » , які че­ка­ють сво­го роз­гля­ду. Але вже сьо­го­дні гро­ма­дя­ни з ін­ва­лі­дні­стю за­яв­ля­ють про обме­же­н­ня їхніх прав в ко­ри­сту­ван­ні гро­мад­ським транс­пор­том. Так, пред­став­ни­ки То­ва­ри­ства глу­хих за­яв­ля­ють, що ни­ні сту­ден­тів, які ма­ють ін­ва­лі­дність по слу­ху, не про­пу­ска­ють в Ки­є­ві по піль­го­во­му кви­тку в ме­тро­по­лі­тен (тре­тя гру­па ін­ва­лі­дно­сті). Пред­став­ни­ця ГО «Су­ча­сний по­гляд» Оле­ся Пе­ре­пе­чен­ко, в якої пер­ше гру­па ін­ва­лі­дно­сті по зо­ру, роз­по­ві­ла, що в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку їй від­мо­ви­ли в про­їзді в ме­тро (хо­ча во­на бу­ла з бі­лою тро­сти­ною), то­му що в по­свід­чен­ні не бу­ло вка­за­но, що во­на ін­ва­лід по зо­ру. А за­раз та­ких, як во­на, при­мі­ський транс­порт від­мов­ля­є­ться пе­ре­во­зи­ти. І якщо ра­ні­ше дис­кри­мі­на­ція бу­ла на со­ві­сті пе­ре­ві­зни­ків чи не­до­лу­гих пра­ців­ни­ків гро­мад­сько­го транс­пор­ту, то те­пер зни­кає бу­ква за­ко­ну, яка за­хи­ща­ла пра­ва най­більш дис­кри­мі­но­ва­ної в Укра­ї­ні гру­пи лю­дей.

— По фа­кту по­ки що піль­ги не за­бра­ли, але ко­ли це озву­чать, я не знаю, яка у лю­дей бу­де ре­а­кція... Вже сьо­го­дні я маю звер­не­н­ня со­тень гро­ма­дян, які ка­жуть, що в них за­би­ра­ють їхні пра­ва. І я знаю, що ко­ли це за­пи­са­но в за­ко­ні, вла­да ви­ко­ну­ва­ти­ме все для опти­мі­за­ції ви­да­тків. Лю­ди за­раз в шо­ко­во­му ста­ні — як во­ни бу­дуть ви­жи­ва­ти, осо­бли­во з та­ким під­ви­ще­н­ням цін на про­їзд.. Я ду­же хо­чу, щоб ця по­мил­ка бу­ла те­хні­чною, щоб ми по­вер­ну­ли ре­да­кцію за­ко­ну, яка від­по­від­ає ска­за­но­му прем’єром в пар­ла­мен­ті під час го­ло­су­ва­н­ня — що про­їзд за­ли­ша­є­ться без змін. І я хо­тів би щоб уряд і пар­ла­мент зро­зумі­ли, що це тре­ба по­пра­ви­ти тер­мі­но­во, — за­явив Ва­ле­рій Су­шке­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.