Ніч у пу­сте­лі і сві­тан­ки в «го­рах» на... Хер­сон­щи­ні

Но­вий ту­ри­сти­чно-ін­фор­ма­цій­ний центр в обла­сно­му цен­трі тво­рить по­зи­тив­ний образ ре­гіо­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Пред­ста­ви­ти Хер­сон­щи­ну ці­ка­вою, по­ка­за­ти ві­до­мі й не­зна­ні пам’ ятки істо­рії, куль­ту­ри, ар­хі­те­кту­ри, від­кри­ти но­ві ту­ри­сти­чні мар­шру­ти і за­лу­чи­ти гро­мад­ськість до ша­но­бли­во­го став­ле­н­ня до сво­го краю — та­кі ам­бі­тні ці­лі ста­вить пе­ред со­бою Центр ту­ри­зму і при­год «Хер­сОN». Ав­то­ри ідеї ство­ре­н­ня Цен­тру дав­но за­йма­ю­ться по­пу­ля­ри­за­ці­єю істо­рії Хер­сон­щи­ни. Але на­зрі­ла по­тре­ба в си­стем­ній ро­бо­ті: із за­ці­кав­ле­ною гро­мад­ські­стю, му­зе­я­ми, вла­дою, бі­зне­сме­на­ми.

«Ко­ли ми по­ча­ли за­гли­блю­ва­ти­ся в істо­рію, то по­ба­чи­ли, що спа­док, який нам за­ли­ши­ли пред­ки, — ве­ли­че­зний, але за­раз йо­го ні­як не пред­став­ле­но, не осми­сле­но, або про ньо­го вза­га­лі не­ві­до­мо. Пе­ре­сі­чний ту­рист не ді­зна­є­ться ба­га­то ці­ка­во­го, якщо не «ко­па­ти­ме» гли­бо­ко. Ми плав­но пе­ре­йшли до то­го, що про це тре­ба роз­ка­зу­ва­ти і по­ка­зу­ва­ти, про­во­ди­ти рі­зно­ма­ні­тні екс­кур­сії. Спо­ча­тку дру­зям та їхнім дру­зям, зна­йо­мим. І так ця спра­ва ви­ро­сла в окре­мий Центр, — роз­по­від­ає «Дню» один із ке­рів­ни­ків Цен­тру « Хер­сОN » Пав­ло БІ­ЛЕ­ЦЬКИЙ. — Ми хо­че­мо, щоб го­сті на­шо­го краю не роз­ми­ну­ли­ся із йо­го най­кра­щи­ми ри­са­ми, пам’ ятка­ми, від­чу­ли йо­го на­стрій. Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку ми роз­ро­би­ли кіль­ка не­тра­ди­цій­них екс­кур­сій по мі­сту й обла­сті. За­пу­ска­є­мо сайт, де мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся про ці­ка­ві мі­сця та по­слу­ги для ту­ри­стів. Роз­ро­би­ли ін­фор­ма­цій­ний бу­клет з кар­тою Хер­со­на, на яку на­не­се­но мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня рі­зних пам’яток».

Зі слів Пав­ла, Центр шу­кає не­стан­дар­тні під­хо­ди для то­го, щоб від­по­чи­нок ту­ри­ста був актив­ним, ін­те­р­актив­ним, ори­гі­наль­ним. Це про­гу­лян­ки Дні­пром на ав­тен­тич- но­му чов­ні ві­кін­гів і по­до­рож у ди­кий світ плав­нів на бай­дар­ках, екс­кур­сії до під­ва­лів мі­сце­вих ви­но­ро­бів, «ніч у пу­сте­лі» (Оле­шків­ські пі­ски) і сві­тан­ки в хер­сон­ських «го­рах» (кра­є­ви­ди в се­лі Ста­ні­слав Бі­ло­зер­сько­го ра­йо­ну), ан­глій­ський ланч у бу­дин­ку ві­це- кон­су­ла Ве­ли­ко­бри­та­нії, те­ма­ти­чні про­гу­лян­ки з пі­кні­ка­ми та ін­ше.

— За­раз в Укра­ї­ні важ­кий час, три­ває вій­на, — про­дов­жує Пав­ло. — І во­на не­га­тив­но впли­ває на ту­ри­сти­чну га­лузь. Але ми, хер­сон­ці, хо­че­мо по­ка­за­ти, що цю зем­лю вар­то лю­би­ти і за­хи­ща­ти. Ми­ну­ло­го ро­ку у нас скла­ла­ся та­ка фор­му­ла: «Лю­би­ти мо­жна ли­ше те, що ці­ну­єш! Ці­ну­ва­ти те, що по­ва­жа­єш. По­ва­жа­ти те, що зна­єш! А от­же, зна­ти про Хер­сон­щи­ну тре­ба яко­мо­га біль­ше. Пі­сля ане­ксії Кри­му ми ду­ма­ли, що до нас «на­пли­нуть» ту­ри­сти. Але так не тра­пи­ло­ся. Є рі­зні при­чи­ни. Якщо від­вер­то го­во­ри­ти, то мо­ря як та­ко­го лю­дям ма­ло. Тре­ба про­ду­ма­но під­хо­ди­ти до від­по­чин­ку, про­по­ну­ва­ти ту­ри­сту те, що він за­пам’ятає са­ме про наш край. То­му спо­ді­ва­є­мось на актив­ні­шу спів­пра­цю з мі­сце­вою вла­дою у но­во­му се­зо­ні. Є гар­ні по­чи­на­н­ня і про­е­кти, їх тре­ба роз­ви­ва­ти».

А пі­сля роз­мо­ви з Пав­лом Бі­ле­цьким ста­ло ві­до­мо, що де­пу­та­ти мі­ської ра­ди вне­сли змі­ни до Про­гра­ми роз­ви­тку ту­ри­зму в мі­сті Хер­со­ні на 2011— 2015 ро­ки. Ко­шти мі­сько­го бю­дже­ту спря­му­ють на роз­ви­ток ту­ри­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри, ство­ре­н­ня при­ва­бли­во­го імі­джу Хер­со­на, мар­ке­тин­го­ву та ре­клам­но- ін­фор­ма­цій­ну ді­яль­ність. На ді­яль­ність ту­ри­сти­чно-ін­фор­ма­цій­но­го цен­тру за про­е­ктом, за­про­по­но­ва­ним ко­ман­дою Пав­ла Бі­ле­цько­го, ви­ді­ле­но 178 ти­сяч гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.