ВИ­СТА­ВА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

7, 8 і 9 бе­ре­зня Ки­їв­ський ака­де­мі­чний те­атр «Ко­ле­со» по­ка­же свою най­більш ан­шла­го­ву ви­ста­ву

Не­ймо­вір­но, але факт: ви­ста­ва «Ге­не­ра­ли в спі­дни­цях» при­кра­шає афі­шу те­а­тру вже 25 ро­ків і ко­жно­го ра­зу по­ста­нов­ка Іри­ни Клі­щев­ської про­хо­дить у пе­ре­пов­не­ній за­лі «Ко­ле­са»! На­га­да­є­мо, в осно­ві сю­же­ту п’єси Жан Ануй ле­жить історія ста­ро­гре­цько­го ко­ме­діо­гра­фа Арі­сто­фа­на «Лі­сі­стра­та». У Ки­є­ві прем’єра «Ге­не­ра­лів у спі­дни­цях» від­бу­ла­ся в бе­ре­зні 1990 ро­ку. З ці­єю ви­ста­вою те­атр «Ко­ле­со» брав участь в укра­ї­но-аме­ри­кан­сько­му про­е­кті «Обмін кла­си­кою»; був із успі­хом пред­став­ле­ний у м. Ашвіл (США); та­кож ви­ста­ва по­бу­ва­ла на га­стро­лях у Поль­щі. За сю­же­том п’єси в пер­шій дії го­лов­ний ге­рой Ле­он де Сен Пе (цю роль грає Олег Ле­пе­нець) сто­їть прив’яза­ним до стов­па. Якщо по­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ча­су актор про­сто­яв бі­ля стов­па, то ви­йде ці­ка­ва ци­фра — май­же 30 діб!

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.