КНИЖ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Смо­ло­скип» пред­ста­вив но­ве ви­да­н­ня Миколи Зе­ро­ва. Упо­ря­дник «Ви­бра­них тво­рів» — ві­до­мий лі­те­ра­ту­ро­зна­вець Во­ло­ди­мир Пан­чен­ко

По­чи­на­є­ться усе, зви­чай­но ж, і з вір­шів та пе­ре­кла­дів. Во­ни по­да­ні «мі­ксом», ра­зом — так, як і ви­да­вав їх сво­го ча­су ав­тор. Вла­сне ори­гі­наль­ні по­е­зії пред­став­ле­ні збір­кою « Ка­ме­на » та ча­сти­ною тво­рів з упо­ряд­ко­ва­ної, про­те не ви­дру­ко­ва­ної книж­ки «Со­не­ти і еле­гії». Се­ред пе­ре­кла­дів мо­жна зна­йти дав­ньо­рим­ських по­е­тів Ка­тул­ла, Ові­дія, Мар­ці­а­ла, Го­ра­ція, Вер­гі­лія то­що. Є в книж­ці й лі­те­ра­тур­но- кри­ти­чні тво­ри « нео­кла­си­ка » . Пан­те­лей­мон Ку­ліш, Яків Що­го­лів, Во­ло­ди­мир Винниченко, Ле­ся Укра­їн­ка та ба­га­то ін­ших пер­со­на­жів по­ста­ють у йо­го ста­т­тях- роз­від­ках в но­во­му сві­тлі. Жит­тє­пи­су са­мо­го по­е­та теж при­ді­ле­но чи­ма­ло ува­ги — акцент зро­бле­но пе­ред­усім на твор­чій біо­гра­фії. Окрім стат­ті са­мо­го упо­ря­дни­ка, до книж­ки уві­йшли та­кож текс­ти про Зе­ро­ва за ав­тор­ства Іва­на Дзюби, Ма­кси­ма Риль­сько­го, Гри­го­рія Ко­стю­ка, Со­фії Зе­ро­вої ( дру­жи­на по­е­та) і В’ яче­сла­ва Брю­хо­ве­цько­го. Крім то­го, чи­тач зна­йде у « Ви­бра­них тво­рах » ці­ка­ві фо­то­ма­те­рі­а­ли та урив­ки з ли­сту­ва­н­ня. Ре­цен­зію на но­ву книж­ку шу­кай­те в на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.