ВИ­СТАВ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Шев­чен­ків­ські мо­ти­ви в ху­до­жній ке­ра­мі­ці. У Чер­ні­го­ві пред­ста­ви­ли та­ре­лі Пе­тра Пе­чор­но­го

У На­ціо­наль­но­му ар­хі­те­ктур­но-істо­ри­чно­му за­по­від­ни­ку «Чер­ні­гів Ста­ро­дав­ній» впер­ше пред­ста­ви­ли уні­каль­ну екс­по­зи­цію де­ко­ра­тив­них та­ре­лів ла­у­ре­а­та Шев­чен­ків­ської пре­мії, уро­джен­ця Чер­ні­гів­щи­ни, про­фе­со­ра Пе­тра Пе­чор­но­го. Свою ви­став­ку в май­стер при­свя­тив твор­чо­сті Ко­бза­ря. На ке­ра­мі­чних та­ре­лях ху­до­жник зо­бра­зив сю­же­ти з по­е­зій по­е­та. «Зро­би­ти та­ку ке­ра­мі­ку — над­зви­чай­но скла­дна те­хно­ло­гія, — ка­же П. Пе­чор­ний. — Ко­жну річ ви­па­лю­ють при тем­пе­ра­ту­рі в ти­ся­чу гра­ду­сів, але цьо­му пе­ре­дує скла­дний про­цес. Пред­став­ле­на в Чер­ні­го­ві ко­ле­кція є уні­каль­ною. По­ки що ні в Укра­ї­ні, ні в сві­ті не­ма то­го, хто б узяв­ся зро­би­ти ілю­стра­ції до по­е­зії Шевченка в ке­ра­мі­ці. Са­ма ж ке­ра­мі­ка — це ві­чний ма­те­рі­ал, і я га­даю, що і мої ро­бо­ти за­ли­ша­ться на ві­ки». Ви­став­ка у Чер­ні­го­ві три­ва­ти­ме упро­довж мі­ся­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.