КІ­НО ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

6 бе­ре­зня у но­во­му кі­но­те­а­трі «Лі­ра» (ко­ли­шній сто­ли­чний Кі­но­те­атр іме­ні Ча­па­є­ва) від­бу­де­ться прем’єра до­ку­мен­таль­ної дра­ми

До­ку­мен­таль­ний фільм «На­ша На­дія» по­зна­йо­мить гля­да­ча з істо­рі­єю жи­т­тя На­дії Сав­чен­ко, по­дро­би­ця­ми її за­три­ма­н­ня та су­до­во­го про­це­су, а та­кож із сім’єю укра­їн­ської льо­тчи­ці, її ди­тин­ством і лю­дьми, що її під­три­му­ють. У філь­мі — ін­терв’ ю з її ро­ди­ча­ми, ко­ле­га­ми, то­ва­ри­ша­ми по слу­жбі з ба­таль­йо­ну «Ай­дар», адво­ка­та­ми та пред­став­ни­ка­ми вла­ди, які за­йма­ю­ться її звіль­не­н­ням. Ре­жи­сер кар­ти­ни — ві­до­мий український до­ку­мен­та­ліст Во­ло­ди­мир Ти­хий, ав­тор та го­лов­ний ре­жи­сер «Babylon’13» — се­рії до­ку­мен­таль­них філь­мів про Май­дан та по­дії на схо­ді Укра­ї­ни, ав­тор більш ніж 20 до­ку­мен­таль­них і пов­но­ме­тра­жних філь­мів. Та­кож над філь­мом пра­цю­ва­ла ре­жи­сер Юлія Ша­шко­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.