КОН­ЦЕРТ ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

9 бе­ре­зня в Чер­ка­сах ар­ти­сти му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру да­дуть бла­го­дій­ний кон­церт «При­свя­та Ко­бза­ре­ві»

У бе­ре­зні ми­нає 201 рік від дня на­ро­дже­н­ня ми­тця укра­їн­сько­го на­ро­ду Та­ра­са Шевченка. Як зем­ля­ки сво­го ге­нія, ар­ти­сти Чер­ка­сько­го ака­де­мі­чно­го обла­сно­го укра­їн­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру іме­ні Та­ра­са Шевченка пі­дго­ту­ва­ли для чер­ка­щан та го­стей мі­ста кон­цер­т­при­свя­ту Ко­бза­ре­ві. Іні­ці­а­то­ри кон­цер­ту ви­рі­ши­ли про­ве­сти за­хід на бла­го­дій­них за­са­дах. «Ну, що б, зда­ва­ло­ся, сло­ва...» — та­кі ряд­ки по­слу­жи­ли на­звою та по­ча­тко­вим тво­ром кон­цер­тної про­гра­ми, яка вклю­чає в се­бе спів­а­ну по­е­зію Та­ра­са Шевченка в ро­ко­во­му, бар­дів­сько­му та кла­си­чно­му жан­рах. Тво­ри ви­ко­на­ють ар­ти­сти та ор­кестр те­а­тру під ке­рів­ни­цтвом Оле­ни Бєл­кі­ної. У ви­ко­нан­ні ком­по­зи­цій ві­зьмуть участь На­тал­ка Ма­ма­ли­га, Юр­ко Про­ко­пчук, Оле­ксандр Ку­зьмін, Оле­ксій Клименко, Яро­слав Ли­твин, Сві­тла­на Те­ре­щен­ко та ін­ші. Ша­ну­валь­ни­ки ми­сте­цтва ма­ти­муть на­го­ду по­чу­ти уні­каль­не тріо бан­ду­ри­сток «Се­стри Ма­ма­ли­ги», а та­кож цикл тво­рів ком­по­зи­то­ра Ігоря Со­не­ви­цько­го на урив­ки з по­е­зій Ко­бза­ря, укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні на текс­ти Т. Шевченка та ін­ші ав­тор­ські му­зи­чні тво­ри. За­вер­шить свя­тко­вий ве­чір по­е­зія «За­по­віт», по­кла­де­на на му­зи­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.