На Житомирщині від­кри­ли пер­ший му­зей Ми­клу­хо-Ма­клая

Den (Ukrainian) - - Культура -

У се­лі Га­мар­ня Ма­лин­сько­го ра­йо­ну від­кри­ли пер­ший на Житомирщині і че­твер­тий в Укра­ї­ні му­зей Миколи Ми­клу­хо-Ма­клая. Екс­по­на­ти, які роз­по­від­а­ють про жи­т­тя та ді­яль­ність ви­да­тно­го укра­їн­сько­го вче­но­го-на­ту­ра­лі­ста, фі­ло­со­фа, гу­ма­ні­ста, гео­гра­фа, ан­тро­по­ло­га, етнографа, пи­сьмен­ни­ка і пу­блі­ци­ста, роз­та­шу­ва­ли­ся в при­мі­щен­ні го­лов­но­го кор­пу­су Лі­со­те­хні­чно­го ко­ле­джу, по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі Ма­лин­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції. Ко­лись це бу­ли рі­дні мі­сця Ми­клу­хо-Ма­клая. Тут жи­ла ма­ти вче­но­го, тут ча­сто бу­вав і він — ви­вчав по­бут, зви­чаї, тра­ди­ції, ан­тро­по­ло­гі­чні осо­бли­во­сті мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, до­слі­джу­вав тва­рин­ний і ро­слин­ний світ краю... На­га­да­є­мо, най­зна­чні­ший вне­сок Ми­клу­хо-Ма­клая в на­у­ку — до­слі­дже­н­ня етно­гра­фії та ан­тро­по­ло­гії па­пу­а­сів, се­ред яких він ме­шкав у ра­йо­ні бу­хти Астро­ля­бія, на пів­ні­чно-схі­дно­му бе­ре­зі остро­ва Но­ва Гві­нея в 1870—1872 і 1876—1877 ро­ках. До ньо­го в цих мі­сцях ні­ко­ли не сту­па­ла но­га єв­ро­пей­ця. Ми­клу­хо-Ма­клай пра­гнув убе­рег­ти ту­біль­ців від усо­биць і єв­ро­пей­ської ко­ло­ні­за­ції. 1885 ро­ку від іме­ні па­пу­а­сів опу­блі­ку­вав те­ле­гра­му про­те­сту про­ти за­хо­пле­н­ня Ні­меч­чи­ною схі­дної ча­сти­ни остро­ва Но­ва Гві­нея. «Чо­ло­вік з Мі­ся­ця» мав ве­ли­че­зний ав­то­ри­тет се­ред па­пу­а­сів. 1996 ро­ку ЮНЕСКО про­го­ло­си­ло Ми­клу­хо-Ма­клая гро­ма­дя­ни­ном сві­ту. День йо­го на­ро­дже­н­ня, 17 ли­пня, ого­ло­ше­но про­фе­сій­ним свя­том етно­гра­фів. Ідея ство­ре­н­ня му­зею Ми­клу­хо-Ма­клая на Житомирщині на­ле­жить ке­рів­ни­цтву Лі­со­те­хні­чно­го ко­ле­джу, яке звер­ну­ло­ся до ме­це­на­тів і до ро­ди­ни Олександра Іва­но­ви­ча та На­дії Пе­трів­ни Ми­клу­хо-Ма­клай. Остан­ні, бу­ду­чи про­дов­жу­ва­ча­ми про­сві­тни­цьких справ уче­но­го та ор­га­ні­за­то­ра­ми ін­ших по­ді­бних му­зе­їв, від­гу­кну­ли­ся на про­по­зи­цію. Ав­тор ар­хі­те­ктур­но-ху­до­жньої кон­це­пції му­зею — ху­до­жник Бо­рис Дє­дов. До ре­чі, він ро­бив і ар­хі­те­ктур­но-ху­до­жнє оформ­ле­н­ня по­пе­ре­дніх трьох му­зе­їв Ми­клу­хо-Ма­клая, два з яких — на Чер­ні­гів­щи­ні, один — у Кри­му. До ре­чі, пер­ший у сві­ті пам’ятник ви­да­тно­му вче­но­му Ми­ко­лі Ми­клу­хо-Ма­кла­є­ві та­кож від­кри­ли на По­ліс­сі, в Ма­ли­ні 1986 ро­ку.

ФОТО З АР­ХІ­ВУ МУ­ЗЕЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.