Мін­культ про­по­нує збіль­ши­ти кво­ту укра­їн­сько­го про­ду­кту в ра­діо­е­фі­рі до 75%

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр куль­ту­ри Укра­ї­ни В’яче­слав Ки­ри­лен­ко вва­жає, що вже скла­ли­ся об­ста­ви­ни, які до­зво­ля­ють збіль­ши­ти кво­ту укра­їн­сько­го про­ду­кту в ра­діо­е­фі­рі до 75% усьо­го об’єму мов­ле­н­ня. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. «Крім то­го, пі­сні укра­їн­ських ав­то­рів та ви­ко­нав­ців ма­ють з’яв­ля­ти­ся то­ді, ко­ли їх мо­же по­чу­ти най­біль­ше слу­ха­чів — у пройм-тай­мі, а не тіль­ки пі­зно вно­чі, як це ча­сто має мі­сце за­раз», — за­зна­чив В. Ки­ри­лен­ко. Він до­дав, що пе­ре­хід до но­вих стан­дар­тів квот мо­же від­бу­ва­ти­ся по­сту­по­во, у кіль­ка ета­пів. Та­кож Ки­ри­лен­ко іні­ці­ює пе­ре­вір­ку ра­діо­стан­цій що­до ви­ко­на­н­ня ни­ми чин­ної обов’яз­ко­вої кво­ти транс­ля­ції в ефі­рі укра­їн­ських пі­сень. Від­по­від­не звер­не­н­ня на­прав­ле­но до На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня і сто­су­ва­ти­ме­ться всіх най­біль­ших ра­діо­стан­цій FM-ді­а­па­зо­ну. Зокре­ма, йде­ться про ви­ко­на­н­ня стат­ті 28 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня», від­по­від­но до якої у ра­діо­про­гра­мах му­зи­чні тво­ри укра­їн­ських ав­то­рів і ви­ко­нав­ців ма­ють ста­но­ви­ти не мен­ше 50 від­со­тків за­галь­но­го що­ти­жне­во­го об­ся­гу мов­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.