Ма­лу опе­ру ві­дно­ви­мо ра­зом!

Den (Ukrainian) - - Культура -

15 бе­ре­зня у при­мі­щен­ні Ки­їв­ської ма­лої опе­ри стар­тує бла­го­дій­ний про­ект ві­дро­дже­н­ня ста­ро­вин­ної бу­дів­лі сто­ли­ці — Лук’янів­сько­го на­ро­дно­го до­му. Подія від­бу­де­ться за іні­ці­а­ти­ви Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри та за під­трим­ки му­ні­ци­паль­них кон­цер­тних ор­га­ні­за­цій. У за­хо­ді ві­зьме участь ака­де­мі­чний ка­мер­ний хор «Хре­ща­тик». Ко­шти, зі­бра­ні під час кон­цер­ту, пі­дуть на ре­монт да­ху бу­дів­лі, по­ві­дом­ляє прес-центр КМДА. У про­гра­мі «Шля­ге­ри зві­ду­сіль» хор ви­ко­нає по­пу­ляр­ні ком­по­зи­ції Фредді Мер­кю­рі, Френ­ка Сі­на­три, Джо Дас­се­на, Май­кла Дже­ксо­на, Ел­то­на Джо­на, Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка, гур­тів «АББА», та «Бі­тлз» в ори­гі­наль­них аран­жу­ва­н­нях. Ра­зом із хо­ром під ке­ру­ва­н­ням ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка і ди­ри­ген­та Пав­ла Стру­ця гра­ти­муть ві­до­мі джа­зо­ві му­зи­кан­ти. На­га­да­є­мо, ста­ро­вин­ну бу­дів­лю Лук’янів­сько­го на­ро­дно­го до­му бу­ло спо­ру­дже­но ар­хі­те­кто­ром М. Г. Ар­ти­но­вим 1901 ро­ку. На йо­го сце­ні ви­сту­па­ли ви­да­тні укра­їн­ські акто­ри І. Мар’яненко та Л. Кур­бас. У цій бу­дів­лі по­чи­на­ли свою твор­чість ко­ри­феї укра­їн­сько­го те­а­тру П. Са­кса­ган­ський, М. Са­дов­ський, тут спів­ав О. Вер­тин­ський та ін­ші ви­да­тні ми­тці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.