Сум­ський ху­до­жній му­зей від­кри­ває фон­ди

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

По­над 100 тво­рів ви­став­лять упер­ше пі­сля 1922 ро­ку

4 бе­ре­зня Сум­ський обла­сний ху­до­жній му­зей ім. Ни­ка­но­ра Она­цько­го за­про­шує гля­да­чів на уні­каль­ну ви­став­ку, при­уро­че­ну 95-річ­чю від дня сво­го за­сну­ва­н­ня. Екс­по­зи­ція скла­да­є­ться з по­над ста тво­рів обра­зо­твор­чо­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва, да­то­ва­них ХVIII — поч. ХХ сто­лі­т­тя, біль­шість із яких екс­по­ну­ва­ла­ся до­сі ли­ше один раз — на пер­шій ви­став­ці му­зею 1922 ро­ку. Кар­ти­ни та ін­ші екс­по­на­ти, які ро­ка­ми збе­рі­га­ли­ся у му­зей­них за­па­сни­ках, здо­бу­ли но­ве жи­т­тя пі­сля ві­днов­ле­н­ня фа­хів­ця­ми На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ре­став­ра­цій­но­го цен­тру Укра­ї­ни (Київ) та йо­го фі­лії в Хар­ко­ві.

На ви­став­ці пред­став­ле­но тво­ри у сти­лі укра­їн­сько­го бароко, та­кож ака­де­мі­чна іко­на, пей­за­жі, порт­ре­ти, тво­ри ви­да­тно­го май­стра на­тюр­мор­ту Єв­до­ки­ма Во­ло­ши­но­ва. Впер­ше пі­сля ре­став­ра­ції екс­по­ну­ю­ться ше­дев­ри за­хі­дно­єв­ро­пей­ської гра­фі­ки XIX — поч. ХХ стст., уні­каль­ні зраз­ки за­хі­дно­єв­ро­пей­ської та ро­сій­ської пор­це­ля­ни, пор­це­ля­но­ві ви­ро­би за­во­ду Ан­дрія Ми­кла­шев­сько­го, фран­цузь­кі го­бе­ле­ни, стар­шин­ська ви­шив­ка то­що.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра му­зею Галини Ареф’євої, остан­нім ча­сом від­ре­став­ро­ва­но орі­єн­тов­но 300 тво­рів ми­сте­цтва XVII — XX стст. Се­ред них іко­ни, жи­во­пис, гра­фі­ка, ке­ра­мі­ка, тка­ни­ни та ін. Від­ро­дже­ні пам’ятки свід­чать про ба­га­то­гран­ність і сві­то­вий рі­вень ми­сте­цьких тво­рів, що збе­рі­га­ю­ться у Су­мах. Фон­ди Сум­сько­го обла­сно­го ху­до­жньо­го му­зею ім. Н.Х. Она­цько­го на­ра­хо­ву­ють по­над 15 ти­сяч екс­по­на­тів, але че­рез про­бле­ми з на­яв­ні­стю ви­став­ко­вих площ одно­ча­сно мо­жуть екс­по­ну­ва­ти­ся орі­єн­тов­но ли­ше шість від­со­тків.

Ви­став­ка пра­цю­ва­ти­ме про­тя­гом бе­ре­зня — кві­тня.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ ОЛЕ­ГА ДЕМ’ЯНЕН­КА

«БО­ГО­РО­ДИ­ЦЯ АВГУСТОВСЬКА». НЕ­ВІ­ДО­МИЙ АВ­ТОР, 1916 р. РО­БО­ТА ВІДРЕСТАВРОВАНА СТУ­ДЕН­ТКОЮ ІІ КУР­СУ ХАР­КІВ­СЬКОЇ ДЕР­ЖАВ­НОЇ АКА­ДЕ­МІЇ ДИ­ЗАЙ­НУ І МИ­СТЕЦТВ С. ЗАЙКОВСЬКОЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.