«Next Step» *

36-й Ukrainian Fashion Week вже зі стар­ту пе­ре­вер­шив Ти­жні мо­ди в Лон­до­ні та Мі­ла­ні

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

18—25 бе­ре­зня у Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі стар­тує над­зви­чай­но ам­бі­тний про­ект як для кра­ї­ни, яка пе­ре­жи­ває гли­бо­ку еко­но­мі­чну кри­зу і від­кри­ту вій­сько­ву агре­сію. Укра­їн­ські (і не ли­ше) ди­зай­не­ри в рам­ках 36-го Ukrainian Fashion Week спро­бу­ють по­ка­за­ти свій прогноз на «осінь-зи­му 2015/16».

62 ди­зай­не­рій, 45 по­ка­зів, 14 спе­ці­аль­них про­е­ктів та 7 по­дій про­е­кту Open Fashion... на все це в рам­ках UFW впер­ше ви­ді­ле­но ці­лих 8 днів. Цим вже зі стар­ту ор­га­ні­за­то­ри укра­їн­ських «мо­дних се­зо­нів» пе­ре­вер­ши­ли Ти­жня мо­ди в Лон­до­ні та Мі­ла­ні. Там цьо­го ро­ку про­гра­ми «ви­ста­чи­ло» тіль­ки на три і шість днів від­по­від­но.

У цьо­му се­зо­ні, як і в ми­ну­ло­му, до ре­чі, UFW стар­тує з прем’єри філь­му. На цей раз — це де­бю­тна пов­но­ме­тра­жна кар­ти­на «Джок» укра­їн­сько­го ди­зай­не­ра Оле­ксія За­лев­сько­го. Стрі­чка удо­сто­є­на на­го­род — «Кра­ща ре­жи­су­ра» і «Кра­ща му­зи­ка до філь­му» на London International Filmmaker Festival of World Cinema. В укра­їн­сько­му про­ка­ті фільм, го­лов­ні ролі в яко­му зі­гра­ли Оле­ксандр Лі­шон (Ве­ли­ко­бри­та­нія), Стас Ко­стю­шкін (Ро­сія), Ін­на Зо­бо­ва (Фран­ція) та ін­ші, з’яви­ться 26 бе­ре­зня.

Се­ред но­во­вве­день се­зо­ну — но­вий про­ект #HOMME space, при­свя­че­ний ми­сте­цтву по­ши­т­тя чо­ло­ві­чо­го одя­гу. Ві­до­мі в Укра­ї­ні май­стер­ні, які за­йма­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­ним по­ши­т­тям чо­ло­ві­чо­го одя­гу (Indposhiv, anna bublik, Elena Golets, sasha.kanevski) бу­дуть об’єд­на­ні в одно­му про­сто­рі, де обі­ця­ють не тіль­ки по­ка­за­ти го­то­ві ви­ро­би, а й да­ти мо­жли­вість ді­зна­ти­ся се­кре­ти ви­го­тов­ле­н­ня «іде­аль­них» ко­стю­мів.

Ще одним ва­жли­вим но­вим по­чи­на­н­ням цьо­го се­зо­ну, за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, є про­ект ВИ­ТО­КИ — по­ка­зи ко­ле­кцій від му­зею Іва­на Гон­ча­ра та мо­ло­до­го укра­їн­сько­го ди­зай­не­ра Яни Чер­він­ської. Він по­кли­ка­ний роз­по­ві­сти про укра­їн­сько­му на­ціо­наль­но­му ко­стю­мі як про не­ви­чер­пне дже­ре­ло на­тхне­н­ня та ідей. Цим са­мим ор­га­ні­за­то­ри UFW як би ствер­джу­ють: зна­йом­ство гля­да­чів з укра­їн­ським ко­стю­мом та ін­те­гру­ва­н­ня йо­го в су­ча­сне жи­т­тя — одна з про­фе­сій­них зав­дань Укра­їн­сько­го Ти­жня Мо­ди.

«Нам над­зви­чай­но при­єм­но і від­по­від­аль­но в ці скла­дні ча­си під­три­му­ва­ти укра­їн­ських ди­зай- не­рів, пов’ яза­них з Ukrainian Fashion Week, на­сам­пе­ред ста­біль­ні­стю і си­стем­ні­стю, з якою ми пра­цю­є­мо ось уже 18 ро­ків», — ка­же Іри­на Да­ни­лев­ська.

І справ­ді пев­ну «ста­біль­ність» мо­жна на­зва­ти ко­зи­рем Ти­жня Мо­ди: адже від­кри­ває «мо­дний» Ти­ждень ось уже ко­трий рік по­спіль по­каз Poustovit. І вже слі­дом за нею свої осін­ні ко­ле­кції по­ка­же ще 61 ди­зай­нер.

Утім, га­слом но­во­го се­зо­ну UFW бу­ла обра­на ін­ша «ха­ра­кте- ри­сти­ка» — «но­вий крок» ( «Next Step»). Но­ві про­е­кти, но­ві ло­ка­ції, фор­ма­ти, но­ві ди­зай­не­ри в спи­ску як основ­ної так і вже тра­ди­цій­ної про­гра­ми, при­свя­че­ної Fresh Fashion... Все це і скла­дає ка­лей­до­скоп то­го, що мо­жна обра­ми­ти під на­звою «опти­мі­сти­чний прогноз на на­сту­пну осінь». Спо­ді­ва­є­мось, він ви­яви­ться більш то­чним, ніж в НБУ що­до кур­су.

* Next Step — (з англ.) на­сту­пний крок.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.