Чи ре­аль­на від­став­ка Прем’єра?

Ек­сперт: «Яце­нюк мо­же по­да­ти у від­став­ку і сам»...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Всу­спіль­стві і по­лі­ти­ку­мі все актив­ні­ше обго­во­рю­ють мо­жли­ву від­став­ку прем’ єр- мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка. Під­став для цьо­го є ці­ла низ­ка, але на­скіль­ки ре­аль­на та­кий крок за­раз і хто, в та­ко­му ра­зі, мо­же бу­ти аль­тер­на­ти­вою Ар­се­нію Пе­тро­ви­чу? А го­лов­не — чим це за­гро­жує кра­ї­ні?

Яце­нюк не обі­цяв со­лод­ко­го жи­т­тя укра­їн­цям і на­віть ка­зав про хо­ло­дні квар­ти­ри ( на ща­стя мо­ро­зи ці­єю зи­мою від­но­сно ща­ди­ли гро­ма­дян і вій­сько­вих), але він за­пев­няв, що під­ви­ще­н­ня та­ри­фів бу­де від­бу­ва­тись по­сту­по­во. « По­сту­по­вість» під­ви­ще­н­ня цін на те­пло пе­ре­йшло в на­мі­ри здій­сни­ти це вже з кві­тня на 72%. Для про­сто­го лю­ду, та­ка по­сту­по­вість не про­сто є не­при­єм­ним фа­ктом, а ка­та­стро­фі­чним. Дже­рел до­хо­ду у на­се­ле­н­ня не збіль­ши­лось (нав­па­ки!), ці­ни від транс­пор­ту до їжі і еле­мен­тар­но­го одя­гу зле­ті­ли за кіль­ка мі­ся­ців в про­гре­сії. Ви­дно, що ве­сною, вра­хо­ву­ю­чи ін­те­ре­си «п’ятої ко­ло­ни» в де­ста­бі­лі­за­ції, з та­ким під­хо­дом мо­жуть від­бу­тись рі­зно­ма­ні­тні по­дії. З ін­шо­го бо­ку, від­став­ку Яце­ню­ка мо­жуть ще й при­па­сти до мо­жли­вих по­тря­сінь з ме­тою «жер­тво­при­но­ше­н­ня» на­тов­пу. В та­ких « фо­ку­сах » по від­во­лі­кан­ню ува­ги ни­ні­шня вла­да має до­свід.

Одна з основ­них пре­тен­зій до Ар­се­нія Пе­тро­ви­ча полягає у зво­лі­кан­ні з ре­фор­ма­ми. Де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни 7-го скли­ка­н­ня від ВО «Ба­тьків­щи­на» Во­ло­ди­мир По­ло­ча­ні­нов дав на­сту­пну ха­ра­кте­ри­сти­ку си­ту­а­ції у се­бе в Фейс­бу­ці: « Нам по­трі­бен РЕ­ФОР­МА­ТОР і кри­зис-ме­не­джер, яким Яце­нюк не є і ні­ко­ли не був. На цьо­му ета­пі — він якір для но­вої дер­жа­ви, яку ми всі хо­че­мо по­бу­ду­ва­ти».

Як пи­сав Сал­ти­ков- Ще­дрін: «Ма­буть, є в бо­жо­му сві­ті та­кі ку­то­чки, де всі ча­си — пе­ре­хі­дні » . Зда­є­ться, що та­ким ку­то­чком в сві­ті є са­ме Укра­ї­на, яка на­че за­ви­сла у пе­ре­хі­дно­му пе­рі­о­ді між олі­гар­хо- фе­о­да­лі­змом і ка­пі­та­лі­змом з люд­ським облич­чям. Ба­га­то хто по­мі­тив, що зга­да­ну від­су­тність ре­форм Прем’ єр за­пов­нює по­пу­лі­сти­чни­ми за­ява­ми та обі­цян­ка­ми. По­пу­лізм і ба­га­то­слів­ність, як пра­ви­ло, ви­да­ють не­спро­мо­жність до ре­аль­них дій. На­при­клад, про про­ект « Сті­на » в на­ро­ді вже скла­да­ють сум­ні анекдоти.

Ко­ли­шній мі­ністр енер­ге­ти­ки Сер­гій Єр­мі­лов в гру­дне­во­му ін­терв’ю га­зе­ті «День» ска­зав: «Ко­ли ви­йшов прем’єр (Яце­нюк — Авт.) і за­явив, що зби­тки НАК «На­фто­га­зу» 105 мі­льяр­дів гри­вень, ска­зав не­прав­ду. Зби­тки НАКу — 35 мі­льяр­дів. Аку­ди по­ді­ли ще 70, не­хай роз­ка­жуть! Бор­ги? То­ді по­ясніть. Зби­тки НАК « На­фто­газ » за­знає ли­ше за одні­єю ка­те­го­рі­єю спо­жи­ва­чів — те­пло­ко­мун­енер­го. ...34 мі­льяр­ди гри­вень. Це — зби­тки НАК «На­фто­га­зу». А уряд влив у ньо­го 105 мі­льяр­дів. Так ку­ди по­ді­ли­ся 70 мі­льяр­дів? І га­зу ж не­має. При існу­ю­чій ці­ні га­зу (бе­ре­мо 5000 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів) на 100 мі­льяр­дів мо­жна бу­ло ку­пи­ти 20 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. А во­ни скіль­ки за­ку­пи­ли? І це ми ка­же­мо про той ви­па­док, ко­ли НАК не пла­ти­ти­муть ні спо­жи­ва­чі, ні на­се­ле­н­ня, ні бю­джет, а во­ни ж пла­тять. Де газ? І ось ми ді­йшли до ре­фор­ми. У на­шо­го уря­ду про­бле­ма — зби­тки 105 мі­льяр­дів гри­вень. Що во­ни хо­чуть зро­би­ти? Під­ня­ти на цю су­му та­ри­фи для на­се­ле­н­ня».

На­га­да­є­мо, що ко­ли це ж пи­та­н­ня бу­ло по­став­ле­но Ар­се­нію Яце­ню­ку на йо­го пе­ре­дно­во­рі­чній прес-кон­фе­рен­ції, Прем’єр про­сто за­був на ньо­го від­по­ві­сти. По­ка­зо­ва де­таль, кра­сно­мов­ний епі­зод. Оста­н­ня ж прес- кон­фе­рен­ція прем’ єра вза­га­лі по­хо­ди­ла більш на ар­ти­ку­ля­цій­ні впра­ви. Гро­ші, які ми че­ка­є­мо від МВФ пі­дуть не на роз­ви­ток, а на га­сі­н­ня бор­гів та фор­му­ва­н­ня зо­ло­то­ва­лю­тно­го ре­зер­ву. Тоб­то ми про­дов­жу­є­мо ру­ха­тись в на­прям­ку хро­ні­чно­го по­зи­ча­н­ня, су­ціль­ної ка­ба­ли за прин­ци­пом « пі­сля нас хоч по­топ » . Ви­ни­ка­ють сер­йо­зні сум­ні­ви, що Яце­нюк кон­тро­лює си­ту­а­цію в кра­ї­ні на тлі спе­ку­ля­ції з кур­сом, стрім­ким зро­ста­н­ням цін, по­лі­ти­чни­ми ін­три­га­ми та вій­ною. От­же, при­че­пи­тись до Ар­се­нія Яце­ню­ка є за що і ви­прав­да­н­ня нев­дач Уря­ду вій­ною на те­ре­нах ча­сти­ни Дон­ба­су су­спіль­ством про­сто не спри­йма­ю­ться. Нав­па­ки, гро­мад­ськість очі­ку­ва­ла, що са­ме вій­на під­штов­хне уряд до ко­рін­них ре­форм.

З мо­жли­вою від­став­кою Яце­ню­ка мо­же роз­па­стись і ко­а­лі­ція, яка і без то­го має пев­ні дрей­фи все­ре­ди­ні. Пре­зи­дент має шанс укрі­пи­ти вла­сні по­зи­ції в Ра­ді че­рез свою кан­ди­да­ту­ру на по­са­ду прем’єра, що бу­де озна­ча­ти май­же оста­то­чну кон­цен­тра­цію вла­ди в ру­ках По­ро­шен­ка і ви­клю­че­н­ня будь- яких па­ри­те­тів. Але про­ти­сну­ти на цю по­са­ду « сво­го » не так

Ек­сперт: «Він ні­чо­го не зро­бив за рік, і це до­ста­тній тер­мін для то­го, щоб пред’яв­ля­ти пре­тен­зії»

про­сто. Та і ко­го? Чер­во­ною лі­ні­єю пі­сля якої від­став­ка Яце­ню­ка мо­же ста­ти не­зво­ро­тною, бу­де ви­зна­че­н­ня у вла­дних за­ла­штун­ках аль­тер­на­тив­ної кан­ди­да­ту­ри. І ось тут вар­то зга­да­ти про те, хто з’явив­ся не­що­дав­но з пал­ки­ми про­мо­ва­ми на те­ле­ба­чен­ні пі­сля дов­го­стро­ко­вої « від­лу­чки » . З бе­ре­гів фра­кції «Ба­тьків­щи­на» в ку­лу­а­рах Вер­хов­ної Ра­ди до­но­ся­ться чу­тки, що « Ба­тьків­щи­на » , « Са­мо­по­міч » і « Ра­ди­каль­на пар­тія » вже ве­дуть пе­ре­мо­ви­ни що­до май­бу­тньо­го прем’єр­ства Юлії Ти­мо­шен­ко. Нев­га­мов­на лі­дер­ка, якщо і не ста­не прем’єром, то при­найм­ні шуму на­ро­би­ти зда­тна. Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на з ве­сни яв­но від­чу­ває се­бе обра­же­ною, адже її най­ближ­чі со­ра­тни­ки в той мо­мент зро­би­ли став­ку на По­ро­шен­ка. Від­сту­па­ти ж не в пра­ви­лах ці­єї жін­ки.

По­ява Ти­мо­шен­ко в прем’єр­сько­му крі­слі для По­ро­шен­ка зви­чай­но не бу­де но­си­ти фа­кто­ру ста­бі­лі­за­ції йо­го впли­ву. Зов­сім нав­па­ки, адже у де­яких по­лі­ти­ків вже є до­свід по­ді­бно­го спів­ро­бі­тни­цтва з Юлі­єю Во­ло­ди­ми­рів­ною. По­ки що ж в су­спіль­стві по­вер­не­н­ня Юлії Ти­мо­шен­ко до вла­ди не спри­йма­є­ться сер­йо­зно або спри­йма­є­ться не­га­тив­но. Пі­сля те­а­тра­лі­зо­ва­но­го по­вер­не­н­ня Ти­мо­шен­ко у ін­ва­лі­дно­му віз­ку з Хар­ків­ської в’язни­ці одра­зу на сце­ну Май­да­ну ре­а­кція су­спіль­ства бу­ло одно­стай­ною — Май­дан не про­ти її звіль­не­н­ня, але про­ти по­вер­не­н­ня до вла­ди.

По­ки ж існує ко­а­лі­ція, а от­же і Вер­хов­на Ра­да, згі­дно з норм Кон­сти­ту­ції у Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів є рі­чний іму­ні­тет, а от­же роз­мо­ви про від­став­ку уря­ду пе­ред­ча­сні, якщо тіль­ки не роз­па­де­ться са­ма ко­а­лі­ція. З ін­шо­го бо­ку го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Укра­їн­ське юри­ди­чне то­ва­ри­ство » , адво­кат Олег Бе­ре­зюк вва­жає: « Іму­ні­тет да­ла прем’ єру Вер­хов­на Ра­да, а зна­чить мо­же і за­бра­ти. Це пов­ні­стю пре­ро­га­ти­ва пар­ла­мен­ту. Якщо пар­ла­мент бу­де вва­жа­ти за не­об­хі­дне про­ве­сти від­став­ку прем’єр­мі­ні­стра, то він це зро­бить».

Так чи іна­кше при всіх роз­кла­дах, пер­ший хто про­грає в бу­дья­ко­му роз­ви­тку си­ту­а­ції — це на­род, пе­ред яким про­дов­жу­ють ро­зі­гру­ва­ти те­атр по­лі­ти­чних ін­триг від­во­лі­ка­ю­чи від ур­ча­н­ня го­ло­дно­го шлун­ку. І все це за­мість ре­аль­них кро­ків по ре­фор­му­ван­ню еко­но­мі­ки, чер­га яких при­йшла ще «вчо­ра».

«ЖО­ДНО­ГО АВАН­СУ, ЯКИЙ ЙО­МУ БУВ НА­ДА­НИЙ, НЕ ВІД­ДАВ»

Ві­кто­рія ПОДГОРНА, по­лі­то­лог:

— Є різ на ін фор ма ція що до мож ли вої від став ки Ар­се нія Яце - ню­ка і во­на роз­по­всю­джу­є­ться до­сить нас тир ли во. Є ду же ве ли кі пре­тен­зії до прем’єра і йо­го по­лі­ти­ки. Во­ни пов’яза­ні не тіль­ки з па­дін ням кур су грив ні, а вза га лі з від­су­тні­стю справ­жніх ре­форм і во­лі до ре форм з бо ку прем’ єра. На - віть Пре­зи­дент йо­му до­рік, що до­сить роз­мов­ля­ти. Оста­н­ня ду­же нев­да ла прес- кон фе рен ція свід чить, що Яце нюк зай ма єть ся ви прав до - ву ван ням в фор мі на па ду на сус - піль­ну дум­ку. Бу­ло ду­же не­при­єм­но і ви­бор­цям, і екс­пер­там спо­сте­рі­га­ти за та­кою по­зи­ці­єю прем’єра. Справ­ді, він ні­чо­го не зро­бив за рік і це до стат ній строк для то го щоб пред’яв­ля­ти пре­тен­зії. Ні­я­ких сут­тє вих змін не від бу ло ся. Ті де які ре чі, які бу ли зроб ле ні, від бу лись за вдя ки тис ку гро мадсь кос ті і не мож на ска за ти, що це іні ці а ти ва прем’єра. Це при­зво­дить до нев­до­во лен ня в сус піль ст ві, кри ти ки з бо ку між на род них струк тур. За - хі­дна пре­са від­вер­то по­ча­ла пи­са­ти про ко рум по ва ність ук ра їнсь кої вла­ди. Але тут ви­ни­кає пи­та­н­ня як бу­де існу­ва­ти ко­а­лі­ція, якщо Яце­нюк який є лі де ром « На род но го фрон ту » , пі де у від став ку з по ста прем’єра. На­яв­ність ко­а­лі­ції ва­жли ва для по даль ших ре форм. Ми мо­же­мо втра­ти­ти біль­шість і в цьо­му мо­мен­ті по­чну­ться ігри, які на ко­ристь зов­ні­шньо­му во­ро­гу, який мріє про де­ста­бі­лі­за­цію подаль­шої си­ту­а­ції. Я знаю, що за­раз як ва­рі - ант на прем’єр­ство, роз­гля­да­є­ться кан ди да ту ра Яресь ко. Во на є тех - но­кра­том, не є ви­су­ван­кою жо­дної по­лі­ти­чної си­ли. Якщо «На­ро­дний фронт» бу­де ду­ма­ти не про пар­тій­ні ін­те­ре­си і не про ам­бі­ції Яце­ню­ка, то мож ли во їм вар то по го ди - тись на Яресь ко, яка має тіс ні зв’ яз ки з між на род ни ми струк ту - ра­ми. В лю­бо­му ви­пад­ку тре­ба шу - ка ти аль тер на ти ву, ад же Яце нюк жо­дно­го аван­су, який йо­му був на­да­ний, не від­дав. І я не ска­жу, що це пов’яза­но з кон­флі­ктом з Пре­зи­ден том, чи кон ку рен ці­єю з ним. Якщо б Яце­нюк ми­слив ін­те­ре­са­ми пар­тій­ни­ми, від сло­ва part — ча­сти­на, то він би сам пі­шов у від­став­ку. Це бу­ло б ло­гі­чно і да­ло б йо­му шанс від но ви ти свою ре пу та цію. Іна­кше він ще біль­ше бу­де втра­ча­ти до­ві­ру су­спіль­ства. Є про­це­дур­ні пи­та­н­ня, які йо­го за­хи­ща­ють на цей рік, але у кра­ї­ни не­має ча­су.

«УРЯД УВЕСЬ ТЯ­ГАР ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ КРИ­ЗИ ПЕ­РЕ­КЛАВ НА СО­ЦІ­АЛЬ­НО НЕ­ЗА­ХИ­ЩЕ­НІ ВЕР­СТВИ НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ»

Ан­дрій НО­ВАК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— Пар­ла­мент має всі під­ста­ви, щоб ого­ло­си­ти не­до­ві­ру ді­ю­чо­му уря­ду. То­му що еко­но­мі­чні ре­зуль­та­ти в Укра­ї­ні — ви­клю­чно не­га­тив­ні. При­чо­му — по всіх на­прям­ках. Не­має по­зи­тив­них зру­шень в жо­дній сфе­рі еко­но­мі­ки і не­має ре­а­лі­за­ції жо­дної ре­фор­ми. Ні за ми­ну­лий рік, ні за цей. І, су­дя­чи із бю­дже­ту на 2015 рік і змін до ньо­го, ді­ю­чий уряд на­віть не пла­ну­вав ні­я­ких ре­форм.

Біль­ше то­го, фа­кти­чно, ми отри­ма­ли зов­ні­шнє фі­нан­со­ве управ­лі­н­ня Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду на­шою еко­но­мі­кою. Адже які б ви­мо­ги Фонд не ви­су­нув, Укра­ї­на їх виконує без­апе­ля­цій­но.

До­ве­сти не­ефе­ктив­ність ро­бо­ти уря­ду пар­ла­мент мо­же, на­во­дя­чи стан по­ка­зни­ка вну­трі­шньо­го ва­ло­во­го про­ду­кту: про­ми­сло­вість чи сфе­ра по­слуг, — всі во­ни по­стій­но па­да­ють, окрім аграр­но­го се­кто­ру і фар­ма­цев­ти­ки. При чо­му, це па­ді­н­ня не на лі­че­ні від­со­тки, а на де­ся­тки від­со­тків.

Вій­на від­бу­ва­є­ться на 8% те­ри­то­рії кра­ї­ни. Зро­зумі­ло, що це про­ми­сло­вий ре­гіон, але на ре­шті те­ри­то­рії Укра­ї­ни — не­має вій­ни чи фі­зи­чних руй­ну­вань. В той же час, і там еко­но­мі­чне жи­т­тя сер­йо­зно за­не­па­дає. А в со­ці­аль­ній сфе­рі ситуація вза­га­лі — над­зви­чай­но кри­ти­чна. А уряд увесь тя­гар еко­но­мі­чної кри­зи пе­ре­клав на со­ці­аль­но не­за­хи­ще­ні вер­стви на­се­ле­н­ня, ді­брав­шись вже на­віть до пен­сіо­не­рів.

«ЯЦЕ­НЮК МО­ЖЕ ПО­ДА­ТИ У ВІД­СТАВ­КУ І САМ»

Ігор КО­ЛІ­У­ШКО, го­ло­ва Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм:

— Вер­хов­на Ра­да впро­довж ро­ку пі­сля за­твер­дже­н­ня про­гра­ми ді­яль­но­сті Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів не мо­же го­ло­су­ва­ти про не­до­ві­ру цьо­му Ка­бмі­ну. Але го­ло­су­ва­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди це ли­ше один із сп­осо­бів від­став­ки. Він мо­же по­да­ти у від­став­ку і сам, на­при­клад. І то­ді Вер­хов­на Ра­да має про­го­ло­су­ва­ти. Роз­пад ко­а­лі­ції не мо­же впли­ну­ти на від­став­ку прем’єра. Роз­пад ко­а­лі­ції дає під­ста­ви на до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри.

«СКО­РІ­ШЕ ЗА ВСЕ, «БЛОК ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА» ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ­МЕ СВОЮ КАН­ДИ­ДА­ТУ­РУ НА ПО­СА­ДУ ПРЕМ’ЄРА»

Ві­та­лій КУПРІЙ, на­ро­дний де­пу­тат, Блок Пе­тра По­ро­шен­ка:

— Яце­ню­ка по­ра від­пра­ви­ти у від­став­ку дав­но. Але по­ки не зна­йде­ться но­вий фор­мат но­вої ко­а­лі­ції і не бу­де стій­ких 226 го­ло­сів це бу­де тіль­ки чу­тки і спро­би по­лі­ти­чної гри, за­ля­ку­ва­н­ня та по­гроз. За від­став­ку Уря­ду, ду­маю, не бу­де го­ло­су­ва­ти «На­ро­дний фронт», а от­же го­ло­си бу­дуть під­су­мо­ву­ва­ти­ся з ін­ших дже­рел. Це зро­би­ти по­ки що не­мо­жли­во. До­бре, якщо Яце­нюк сам на­ва­жи­ться пі­ти у від­став­ку, бо в су­спіль­стві ду­же ви­со­ка на­пру­га і «На­ро­дний фронт» ви­ста­вить ін­шу якусь кан­ди­да­ту­ру. Це мо­гло б вря ту ва ти ко а лі цію, але я ду маю, що ця лю­ди­на не зда­тна на та­кі кро­ки. Ско­рі­ше за все, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» про­по­ну­ва­ти­ме свою кан­ди­да­ту­ру. Але з та­кою кан­ди­да­ту­рою по­ки що не ви­зна­чи­лись. Мо­жли­во во­на є, але обго­во­рю­є­ться во­на то­чно не на фра­кції, а в вузь­ких ко­лах ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни. Юлія Ти­мо­шен­ко не бу­де сприйня­та в «Бло­ці Пе­тра По­ро - шен­ка». Я знаю вну­трі­шню дис­ку­сію — хі­ба ми, най­біль­ша фра­кція, не мо­же­мо ви­су­ну­ти свою кан­ди­да­ту­ру і за­хи­сти­ти її? Я осо­би­сто про­ти прем’єр­ства Юлії Ти­мо­шен­ко, бо це озна­чає всту­пи­ти три­чі в ту ж во­ду. Ми зна­є­мо не­га­тив­ні ре­зуль­та­ти її по­пе­ре­дньої ді­яль­но­сті. Про­те якщо в ку­лу­ар­них до­мов­ле­но­стях ви зна чать будь- яку кан ди да ту ру, на­віть Юлію Ти­мо­шен­ко, то мо­жли­во бу­дуть ла­ма­ти че­рез ко­лі­но і про по зи ці я ми, і по гро за ми. Є ці - лий ар­се­нал мо­жли­во­стей для то­го, щоб пе ре ко ну ва ти де пу та тів го ло­су­ва­ти за не про­сто не­по­пу­ляр­ні, а на­віть за рі­ше­н­ня які ідуть всу­пе­реч ви­мо­гам су­спіль­ства.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.