Ста­ні­слав КОЗЕЙ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (УНІАН)

се­кре­тар поль­сько­го Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки:

Що силь­ні­ша укра­їн­ська ар­мія, то біль­ші шан­си на при­пи­не­н­ня цьо­го кон­флі­кту, не­д­опу­ще­н­ня йо­го еска­ла­ції. То­му в ін­те­ре­сах Поль­щі, Єв­ро­пи та Укра­ї­ни — до­озбро­є­н­ня укра­їн­ської ар­мії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.