Фу­ку­сі­ма. Iн­ший ви­мір

Япон­ський фо­то­жур­на­ліст Ка­дзу­ма Оба­ра пред­ста­вив у Ки­є­ві ви­став­ку, при­свя­че­ну тра­ге­дії зем­ле­тру­су й ава­рії на АЕС

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Фо­то­гра­фії по­стра­жда­лих від зем­ле­тру­су ре­гіо­нів Японії та пра­ців­ни­ків АЕС «Фу­ку­сі­ма-1» мо­жна по­ба­чи­ти у Му­зеї істо­рії Ки­є­ва до кін­ця бе­ре­зня. Це — ро­бо­ти япон­сько­го фо­то­жур­на­лі­ста Ка­дзу­ма Оба­ра, який одра­зу пі­сля ка­та­стро­фи ви­ру­шив у епі­центр по­дій. Він зо­се­ре­див свою ува­гу не на са­мій по­дії, а на лю­дях, пра­ців­ни­ках стан- ції: зні­мав їх у про­це­сі ро­бо­ти та ро­бив їхні порт­ре­ти.

«Осо­бли­ву ува­гу я хо­чу звер­ну­ти на фото лі­кві­да­то­рів ава­рії. — го­во­рить Ка­дзу­ма Оба­ра. — Во­ни — справ­жні ге­рої. Але, на жаль, Япо­нія не змо­гла пов­ні­стю оці­ни­ти їх вне­сок у спра­ву ві­днов­ле­н­ня кра­ї­ни. Ця ситуація три­ває на­віть за­раз. До сьо­го­дні на АЕС « Фу­ку­сі­ма- 1 » пра­цює близь­ко се­ми ти­сяч лі­кві­да­то­рів. Се­ред цих лю­дей є ті, хто пра­цю­вав на АЕС, а є і ті, хто при­йшов ту­ди пі­сля ка­та­стро­фи. Ко­жен з них від­чу­ває від­по­від­аль­ність і пе­ре­ко­на­ний, що му­сить по­до­ла­ти на­слід­ки тра­ге­дії яко­мо­га швид­ше. Хо­ті­ло­ся б роз­по­ві­сти істо­рію одно­го з цих пра­ців­ни­ків. Че­рез ава­рію на стан­ції Джін Ва­та­на­бе втра­тив ро­бо­ту, то­му ви­рі­шив ста­ти одним із лі­кві­да­то­рів. Йо­го донь- ка по­мер­ла у ран­ньо­му ди­тин­стві і по­хо­ва­на у те­пе­рі­шній зо­ні від­чу­же­н­ня. Ро­ди­на Джі­на ви­їха­ла, а він ви­рі­шив за­ли­ши­ти­ся і пра­цю­ва­ти тут».

«Ме­ні б ду­же хо­ті­ло­ся, щоб яко­мо­га біль­ше лю­дей змо­гли при­йти на ви­став­ку та по­ба­чи­ти ці сві­тли­ни. — го­во­рить ра­дник по­сла Японії в Укра­ї­ні Хі­ро­мі На­ка­но. — З ча­су по­дій на Фу­ку­сі­мі про­йшло вже чо­ти­ри ро­ки. За цей час і япон­ці, і Япо­нія за­га­лом отри­ма­ли від укра­їн­ців зна­чну під­трим­ку. Сьо­го­дні я ще раз хо­чу по­дя­ку­ва­ти укра­їн­цям за це. Я від­чу­ла, що Укра­ї­на та Япо­нія — схо­жі одна на одну, адже ма­ють спіль­ний до­свід. Ли­ше кра­ї­ни, які пе­ре­жи­ли та­ку тра­ге­дію, по-справ­жньо­му їй спів­чу­ва­ють. Нам є чо­го пов­чи­ти­ся один в одно­го».

Від­ві­ду­ва­чка ви­став­ки Ана­ста­сія До­ро­ши­на дав­но ці­ка­ви­ться япон­ською куль­ту­рою і до­бре пам’ятає той день, ко­ли впер­ше ді­зна­ла­ся про стра­шну тра­ге­дію япон­сько­го на­ро­ду. «В день ава­рії на АЕС «Фу­ку­сі­ма-1» у нас бу­ло за­ня­т­тя з япон­ської мо­ви. Ко­ли ми при­йшли до кла­су — ви­кла­да­чка про­сто при­го­лом­ши­ла нас ці­єю но­ви­ною. У ме­не був шок. Пред­став­ле­ні сьо­го­дні фо­то­гра­фії — не­ві­до­мі сто­рін­ки істо­рії ці­єї ка­та­стро­фи».

Пред­став­ле­ні сві­тли­ни бу­дуть в Укра­ї­ні ще два мі­ся­ці. Екс­по­зи­ція у Му­зеї істо­рії Ки­є­ва пра­цю­ва­ти­ме до кін­ця бе­ре­зня. Вхід на ви­став­ку — без­ко­штов­ний.

До сло­ва, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Укра­ї­ні фо­то­граф Ка­дзу­ма Оба­ра спіль­но з Му­зе­єм «Чор­но­биль» по­чав ро­бо­ту над ви­став­кою, при­свя­че­ною Чор­но­биль­ській ка­та­стро­фі. Зокре­ма, у май­бу­тній екс­по­зи­ції бу­де пред­став­ле­но фото та істо­рії лі­кві­да­то­рів ава­рії, яких, на дум­ку па­на Ка­дзу­ми, ни­ні не­спра­ве­дли­во за­бу­ли. Ви­став­ку пре­зен­ту­ють до рі­чни­ці Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи.

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.