Нев’яну­ча кві­тка

10 бе­ре­зня На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни по­ка­же ба­лет «Лі­лея» Ко­стян­ти­на Дань­ке­ви­ча

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ла­ри­са ТА­РА­СЕН­КО

На­га­да­є­мо, лі­бре­то ба­ле­ту ство­ре­не за мо­ти­ва­ми по­е­ти­чних тво­рів Ко­бза­ря. « Лі­лея » — оста­н­ня з п’яти (за 75 ро­ків істо­рії цьо­го фоль­клор­но-кла­си­чно­го ба­ле­тно­го тво­ру по­ста­нов­ка) бу­ла здій­сне­на хо­ре­о­гра­фом Ва­ле­рі­єм Ков­ту­ном, ди­ри­ген­том Оле­ксі­єм Ба­кла­ном, ху­до­жни­ка­ми В’яче­сла­вом Оку­нє­вим та Іри­ною Пресс 2003 ро­ку. По­нов­ле­н­ня ви­ста­ви від­бу­ло­ся до 200-річчя Т.Г. Шевченка. Ба­га­то по­ко­лінь ар­ти­стів сто­ли­чної Опе­ри пропу­сти­ли крізь се­бе по­е­ти­чність і си­лу лі­ри­чних ге­ро­їв Ко­бза­ря.

У рі­зних ін­тер­пре­та­ці­ях «Лі­лея» не­о­дно­ра­зо­во вті­лю­ва­ла­ся на ки­їв­ській сце­ні: 1940 р. — пер­ша по­ста­нов­ка Галини Бе­ре­зо­вої; 1945 р. — по­нов­ле­н­ня у де­ко­ра­ці­ях Ана­то­ля Пе­три­цько­го; по­ста­нов­ка Ва­хтан­га Врон­сько­го 1956 ро­ку ще й ля­гла в осно­ву філь­му-ба­ле­ту, ство­ре­но­го Кі­но­сту­ді­єю ім. О. Дов­жен­ка; 1976-го вла­сну хо­ре­о­гра­фі­чну вер­сію зро­бив ле­ген­дар­ний Ана­то­лій Ше­ке­ра. «Лі­лея» ста­ла справ­жньою шко­лою, «май­дан­чи­ком» для екс­пе­ри­мен­тів і по­шу­ків шля­хів роз­ви­тку укра­їн­сько­го кла­си­чно­го хо­ре­о­гра­фі­чно­го ми­сте­цтва, сце­но­гра­фії, пла­сти­чної дра­ма­тур­гії.

Ни­ні у ви­ста­ві гля­да­чі по­зна­йом­ля­ться з ці­лим су­зір’ям мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, які впев­не­но на­би­ра­ють май­стер­но­сті та по­пу­ляр­но­сті. У го­лов­них пар­ті­ях ви­сту­плять: Ка­те­ри­на Каль­чен­ко (Лі­лея), Яро­слав Ткачук (Сте­пан), Ві­та­лій Не­тру­нен­ко (Князь), Гліб Бі­льов­ський (Па­ру­бок), Єлизавета Го­гі­дзе (Ру­сал­ка).

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ПУТРОВА

БА­ЛЕТ «ЛІ­ЛЕЯ» ПРО СИ­ЛУ КО­ХА­Н­НЯ І ЙО­ГО СА­МО­ПО­ЖЕР­ТВУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.