При­фрон­то­вій Дні­про­пе­тров­щи­ні

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Ли­тов­ські бі­зне­сме­ни пе­ре­да­ли Дні­про­пе­тров­ській лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва ка­ре­ту «швид­кої до­по­мо­ги» для по­ря­тун­ку і до­прав­ле­н­ня по­ра­не­них бій­ців із зо­ни АТО. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то прав­лі­н­ням «Укра­їн­сько-ли­тов­сько­го бі­знес-клу­бу», посольством Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні і По­че­сним кон­суль­ством Ли­тви в Дні­про­пе­тров­ську.

«Дні­про­пе­тров­щи­на є при­фрон­то­вим ре­гіо­ном. Що­дня в на­шу область при­во­зять по­ра­не­них. Бе­зу­мов­но, швид­кість і ком­форт до­прав­ле­н­ня їх до лі­кар­ні ма­ють ду­же ва­жли­ве зна­че­н­ня. Упев­не­ний, що зав­дя­ки цьо­му ав­то, яким по­пов-

Ли­тов­ці по­да­ру­ва­ли «опе­ра­цій­ну на ко­ле­сах»

нив­ся парк «швид­ких», бу­де вря­то­ва­но не одне жи­т­тя на­ших за­хи­сни­ків», — ска­зав на це­ре­мо­нії пе­ре­да­чі ав­то­мо­бі­ля ра­дник гу­бер­на­то­ра Бо­рис Трей­гер­ман.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ав­то­мо­біль « Мер­се­дес Спрін­тер » — не про­ста « ка­ре­та швид­кої до­по­мо­ги», а пра­кти­чно опе­ра­цій­на на ко­ле­сах. Він має спе­ці­аль­но обла­што­ва­ні мі­сця для збе­рі­га­н­ня пре­па­ра­тів та ін­стру­мен­тів, еле­ктро­жив­ле­н­ня, пор­та­тив­ні но­ші, пнев­ма­ти­чний стіл, осві­тле­н­ня для ре­а­ні­ма­цій­них ма­ні­пу­ля­цій, де­фі­бри­ля­тор, апа­рат шту­чної вен­ти­ля­ції ле­ге­нів, кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня, те­ле­фон із ви­хо­дом на су­пу­тник і зв’язок із во­ді­єм. Ліж­ко вла­што­ва­не так, що всі не­рів­но­сті до­ро­ги ро­бля­ться не­по­мі­тни­ми, то­му лі­ка­рі мо­жуть про­во­ди­ти не­об­хі­дні ма­ні­пу­ля­ції про­сто під час ру­ху. Окрім цьо­го, ма­ши­на осна­ще­на спе­ці­аль­ним хо­ло­диль­ни­ком для пе­ре­ве­зе­н­ня ор­га­нів. Це пер­ший по­ді­бний ав­то­мо­біль у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті.

Як за­зна­чив го­ло­ва «Укра­їн­сько­ли­тов­сько­го бі­знес-клу­бу» Ан­дрюс Вен­ску­нас, Ли­тва як ні­хто ро­зу­міє си­ту­а­цію, яка скла­ла­ся в Укра­ї­ні. «За на­шим пе­ре­ко­на­н­ням, лі­ка­рі — це пер­ші лю­ди, які мо­жуть вря­ту­ва­ти жи­т­тя по­ра­не­ним. То­му та­кий ав­то­мо­біль бу­де ду­же ко­ри­сним для Дні­про­пе­тров­щи­ни», — до­дав він.

По­че­сний кон­сул Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки в Дні­про­пе­тров­ську Ві­та­лій Пів­няк вва­жає, що пе­ре­да­ча су­ча­сної «швид­кої» до­по­мо­ги — це яскра­ве під­твер­дже­н­ня ті­єї під­трим­ки, яку на­дає Ли­тва укра­їн­сько­му на­ро­до­ві в бо­роть­бі за не­за­ле­жність і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність. Ви­со­ко оці­ни­ли до­по­мо­гу з Ли­тви і са­мі ме­ди­ки. «Все це все­ляє опти­мізм у сер­ця мо­їх ко­лег, які пра­кти­чно що­дня ря­ту­ють жи­т­тя хло­пців з АТО», — за­зна­чив го­лов­лі­кар лі­кар­ні Сер­гій Ри­жен­ко. На сьо­го­дні обла­сна Дні­про­пе­тров­ська лі­кар­ня ім. Ме­чни­ко­ва прийня­ла на лі­ку­ва­н­ня по­над 1100 солдат АТО. Тут ря­ту­ють бій­ців із важ­ки­ми по­ра­не­н­ня­ми і про­во­дять най­скла­дні­ші опе­ра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.