Бор­ги «від­кри­тих ві­кон»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

В Укра­ї­ні з`явив­ся но­вий вид зло­чи­нів — кра­діж­ка лі­чиль­ни­ків те­пла, вста­нов­ле­них у жи­тло­вих бу­дин­ках

Тіль­ки в се­ре­ду в одно­му з най­біль­ших мі­кро­ра­йо­нів сто­ли­ці — Тро­є­щи­ні — зни­кло два та­ких при­ла­ди, вар­тість яких ся­гає, за­ле­жно від ви­ро­бни­ка та ча­су ку­пів­лі, від 20 до 50 ти­сяч гри­вень. Це, зви­чай­но, зав­дає зай­во­го кло­по­ту та ви­трат «Ки­ї­в­енер­го», але не пе­ре­шко­джає ви­ко­нан­ню йо­го про­гра­ми з «озбро­є­н­ня» жи­тло­во­го го­спо­дар­ства сто­ли­ці при­ла­да­ми облі­ку те­пла. Вчо­ра чер­га ді­йшла до одно­го з бу­дин­ків на про­спе­кті Ма­я­ков­сько­го.

Ра­зом із ди­ре­кто­ром під­роз­ді­лу «Ки­ї­в­енер­го» «Ки­їв­ські те­пло­ві ме­ре­жі» Єв­ге­ном Глу­ша­ком ми ра­ху­є­мо від­кри­ті ві­кна у квар­ти­рах та на схо­до­вих клі­ти­нах багатоповерхівки і зби­ва­є­мо­ся... «От­же, у квар­ти­рах те­пло. — го­во­рить він і до­дає: — а те, що ві­кна від­кри­ті та­кож і на схо­дах — це вже не­по­доб­ство. От вста­но­ви­мо лі­чиль­ни­ки, і, спо­ді­ва­ю­ся, та­ко­го біль­ше не бу­де».

Ди­ре­ктор роз­по­від­ає, що, згі­дно з ін­ве­сти­цій­ною про­гра­мою «Ки­ї­в­енер­го», то­рік бу­ло вста­нов­ле­но 543 лі­чиль­ни­ки на бу­дин­ках та цен­траль­них те­пло­пун­ктах сто­ли­ці. Він за­зна­чає, що сьо­го­дні вже близь­ко по­ло­ви­ни ки­їв­ських бу­дин­ків обла­дна­но при­ла­да­ми облі­ку те­пла. Цьо­го ро­ку, за йо­го сло­ва­ми, «Ки­ї­в­енер­го» вста­но­вить ще 1600 лі­чиль­ни­ків, на що бу­де ви­тра­че­но 150 міль­йо­нів гри­вень. Глушак не за­бу­ває від­зна­чи­ти та­кож і вне­сок Ки­їв­ської держ­адмі­ні­стра­ції, яка то­рік вста­но­ви­ла 167 лі­чиль­ни­ків, і за­пев­няє, що не­за­ба­ром в сто­ли­ці не за­ли­ши­ться жо­дно­го бу­дин­ку, де те­пло не облі­ко­ву­є­ться.

«Вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків до­зво­ляє ме­шкан­цям спла­чу­ва­ти за по­слу­ги цен­траль­но­го опа­ле­н­ня та за га­ря­че во­до­по­ста­ча­н­ня ви­клю­чно за фа­кти­чно ви­ко­ри­ста­не те­пло, — го­во­рить Глушак і по­вто­рює: — лі­чиль­ник дає змо­гу отри­ма­ти об’єктив­ну ін­фор­ма­цію що­до то­го, скіль­ки ви­ко­ри­ста­но те­пла, а та­кож до­зво­ляє зро­зу­мі­ти, який стан бу­дин­ку, чи го­то­вий він до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну». «Однак сам лі­чиль­ник не дає жо­дної еко­но­мії, — за­сте­рі­гає ди­ре­ктор, — для цьо­го ме­шкан­цям по­трі­бно вжи­ва­ти пев­них за­хо­дів: уте­плю­ва­ти да­хи, вхід до бу­дин­ку, вста­нов­лю­ва­ти су­ча­сні ві­кна». Глушак роз­по­від­ає жур­на­лі­стам про та­ри­фи на те­пло, вста­нов­ле­ні ре­гу­ля­то­ром (НКРЕКП). За від­су­тно­сті лі­чиль­ни­ка ме­шкан­ці пла­тять 9,2 грив­ні за ква­дра­тний метр, а якщо йо­го вста­нов­ле­но, то 375,3 грив­ні за гі­га­ка­ло­рію.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня» що­до за­яви го­ло­ви Мін­па­лив­ву­гі­л­ля Ва­ло­ди­ми­ра Дем­чи­ши­на про те, що цьо­го ро­ку ме­шкан­ці пла­ти­ти­муть за те­пло не про­тя­гом опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, а всі 12 мі­ся­ців, Глушак від­зна­чив, що та­ке рі­ше­н­ня на­справ­ді ще не ухва­ле­не. Він на­зи­ває та­кий під­хід со­ці­аль­ним, але вка­зує, що він не вра­хо­вує еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, за якою «Ки­ї­в­енер­го» зо­бов`яза­но пов­ні­стю спла­чу­ва­ти за спо­жи­тий газ. Якщо ж на­се­ле­н­ня пла­ти­ти­ме не за по­ка­зни­ка­ми лі­чиль­ни­ків, а за 1/12 рі­чно­го спо­жи­ва­н­ня те­пла, то у «Ки­ї­в­енер­го» утво­ри­ться ве­ли­че­зний ка­со­вий роз­рив і зно­ву ви­ни­кнуть ве­ли­че­зні бор­ги за газ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.