Ан­ти­ко­ру­пцій­на «мі­ні-ре­во­лю­ція» в По­да­тко­вій

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Гро­мад­ські акти­ві­сти за­сту­пи­лись пе­ред прем’єром за за­сту­пни­ка го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ана­то­лія Ма­ка­рен­ка

Лю­тий дав Укра­ї­ні не один від­чу­тний сигнал про не­га­ра­зди у на­шо­му спільному го­спо­дар­стві. Одним із них ста­ло рі­ше­н­ня прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка про від­сто­ро­не­н­ня від ро­бо­ти і по­ча­ток слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня ді­яль­но­сті ке­рів­ни­ків Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби — Ігоря Бі­ло­уса, Во­ло­ди­ми­ра Хо­мен­ка (ку­ра­тор по­да­тко­вої мі­лі­ції) та Ана­то­лія Ма­ка­рен­ка (ку­ра­тор ми­тної слу­жби). Го­ло­ва уря­ду під час се­ле­ктор­ної на­ра­ди в ДФС на­го­ло­сив, що пер­ші пів­ро­ку Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба «по­ча­ла пра­цю­ва­ти так, як очі­ку­ва­ли укра­їн­ці пі­сля Май­да­ну, дру­гі пів­ро­ку — як завжди», по­ві­дом­ляє уря­до­вий пор­тал.

Яце­нюк від­зна­чив, що не зби­ра­є­ться з цим ми­ри­ти­ся і по­ві­до­мив, що про­тя­гом усіх двох ти­жнів слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня Ка­бмін у що­ден­но­му ре­жи­мі «пра­цю­ва­ти­ме з укра­їн­ським бі­зне­сом, щоб вста­но­ви­ти кон­кре­тні фа­кти зло­вжи­вань у Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі, на ми­тни­ці і в по­да­тко­вій мі­лі­ції — що­до ха­ба­рів за акти, від­ми­ва­н­ня ко­штів, по­кри­т­тя «лі­во­го» ім­пор­ту та ін­ших, які сьо­го­дні існу­ють в си­сте­мі». Він та­кож по­про­сив під­при­єм­ців та пред­став­ни­ків бі­зне­су до­по­мог­ти у про­ве­ден­ні цьо­го слу­жбо­во­го роз- слі­ду­ва­н­ня: «Дай­те ме­ні до­ка­зи. Дай­те мо­жли­вість вста­но­ви­ти за­кон­ність і пра­во­по­ря­док у кра­ї­ні. До­по­мо­жіть кра­ї­ні в цей скла­дний пе­рі­од. І вам бу­де лег­ше пра­цю­ва­ти».

Звер­та­ю­чись до уча­сни­ків на­ра­ди, прем`єр на­го­ло­сив: «Ви не­се­те та­ку са­му від­по­від­аль­ність, як і цен­траль­не ке­рів­ни­цтво Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби. Якщо ви ду­ма­є­те, що схо­ва­є­те­ся за ни­ми, — так не бу­де. Ви так са­мо не­се­те пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність по ко­жно­му на­прям­ку, який очо­лю­є­те. До вас так са­мо хо­дять де­пу­та­ти, бі­зне­сме­ни, пра­ців­ни­ки СБУ, мі­лі­ціо­не­ри, про­ку­ро­ри для то­го, щоб да­лі до­мов­ля­ти­ся й утри­му­ва­ти схе­ми з роз­гра­бу­ва­н­ня кра­ї­ни».

Ця ан­ти­ко­ру­пцій­на мі­ні-ре­во­лю­ція в одній окре­мо взя­тій га­лу­зі управ­лі­н­ня дер­жа­вою спра­ви­ла на кра­ї­ну не­аби­яке вра­же­н­ня і, ма­буть, по­зи­тив­но по­зна­чи­ла­ся на рей­тин­гу прем`єра. Хо­ча де­хто й за­сум­ні­вав­ся, чи вар­то «ру­ба­ти го­ло­ви» ке­рів­ни­кам фі­скаль­но­го мон­стру, якщо до­ка­зів їхньої про­ви­ни ще не зна­йде­но? Втім, роз­слі­ду­ва­н­ня, бе­зу­мов­но, по­трі­бне. Вже 2 бе­ре­зня, тоб­то мен­ше ніж за ти­ждень опі­сля опи­са­ної по­дії, від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Гро­мад­ської ра­ди ДФС. Її ке­рів­ни­ки по­ві­до­ми­ли жур­на­лі­стам, що на за­сі­дан­ні ви­зна­но по­мил­кою ство­ре­н­ня єди­ної ФСУ, чле­ни ра­ди ви­сло­ви­ли­ся що­до цьо­го — і ви­ма­га­ти­муть роз’єд­на­н­ня по­да­тко­вої та ми­тної служб.

Але го­лов­не, нав­ко­ло чо­го то­чи­ла­ся дис­ку­сія, — це звер­не­н­ня до прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни (ко­пії цьо­го до­ку­мен­та на­прав­ле­но та­кож ін­шим ке­рів­ни­кам дер­жа­ви). У ньо­му чле­ни Гро­мад­ської ра­ди зокре­ма від­зна­ча­ють, що еко­но­мі­ка Укра­ї­ни пе­ре­бу­ває в «над­кри­ти­чно­му» ста­но­ви­щі, рі­вень ін­фля­ції та кур­со­вих ко­ли­вань уже ви­йшли з-під кон­тро­лю та при­зво­дять до па­ні­ки на­се­ле­н­ня. Бі­знес за­кри­ва­є­ться та ви­во­дить ка­пі­та­ли за кор­дон, а той, що за­ли­ша­є­ться в Укра­ї­ні, зна­хо­ди­ться на ме­жі банкрутства або йде в тінь. Ро­бо­чі мі­сця втра­ча­ю­ться, без­ро­бі­т­тя зро­стає, пла­то­спро­мо­жність на­се­ле­н­ня ка­та­стро­фі­чно па­дає. Гро­мад­ська ра­да ДФС вва­жає, що та­ка ситуація ви­ни­кла вна­слі­док не­спро­мо­жно­сті еко­но­мі­чно­го бло­ку уря­ду здій­сню­ва­ти ефе­ктив­не управ­лі­н­ня еко­но­мі­кою кра­ї­ни, про­во­ди­ти по­да­тко­ву, ва­лю­тно-фі­нан­со­ву та со­ці­аль­но-еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку, яка б сти­му­лю­ва­ла еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня.

Гро­мад­ські акти­ві­сти го­во­рять у сво­є­му звер­нен­ні про від­су­тність справ­жніх ре­форм, під­мі­ну по­нять, ци­нізм та по­пу­лізм, які при­зво­дять до зни­ще­н­ня бі­зне­су та зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня. «За­про­ва­дже­н­ня в тер­мін «на вчо­ра» ком­пле­ксних змін до по­да­тко­во­го та ін­шо­го за­ко­но­давств, що по­гір­шує умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су, без гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня, без до­три­ма­н­ня обов`яз­ко­вих про­це­дур і ре­гла­мен­тів, без будь-якої мо­жли­во­сті їх ім­пле­мен­та­ції в чин­не за­ко­но­дав­ство, свід­чать про по­ру­ше­н­ня Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та зло­чин­ність та­кої по­лі­ти­ки», — вка­зу­є­ться у звер­нен­ні. Йо­го ав­то­ри на­го­ло­шу­ють, що в кра­ї­ні з но­вою си­лою роз­кві­та­ють ті­ньо­ві схе­ми та ко­ру­пція, управ­лі­н­ня еко­но­мі­кою здій­сню­є­ться в ру­чно­му ре­жи­мі, си­сте­ма не змі­ню­є­ться, ка­дро­ві при­зна­че­н­ня є одіо­зни­ми та свід­чать про ба­жа­н­ня вла­ди збе­рег­ти всі «на­дба­н­ня по­пе­ре­дни­ків». Во­ни вка­зу­ють, що при цьо­му дум­ка та по­зи­ція гро­мад­сько­го се­кто­ру пов­ні­стю ігно­ру­ю­ться, що ство­рює за­гро­зи для еко­но­мі­чної без­пе­ки Укра­ї­ни та збе­ре­же­н­ня її ці­лі­сно­сті.

По­дав­ши та­кий не­га­тив­ний ана­ліз си­ту­а­ції в кра­ї­ні, Гро­мад­ська ра­да вка­зує у звер­нен­ні до прем’єра, що «від­сто­ро­не­н­ня ке­рів­ни­цтва ДФС Укра­ї­ни в цей скла­дний час... ви­кли­кає у гро­мад­сько­сті та бі­зне­су сум­ні­ви у щи­ро­сті цьо­го рі­ше­н­ня, на­яв­но­сті ре­аль­но­го пра­гне­н­ня змі­ни­ти си­сте­му та про­ве­сти вкрай не­об­хі­дні ефе­ктив­ні ка­дро­ві змі­ни». Ав­то­ри до­ку­мен­та вка­зу­ють, що за­мість да­но­го рі­ше­н­ня тре­ба бу­ло б про­ве­сти низ­ку ка­дро­вих при­зна­чень по всій вер­ти­ка­лі фі­скаль­ної слу­жби, при­ско­ри­ти лі­кві­да­цію Мін­до­хо­дів, ре­ор­га­ні­зу­ва­ти йо­го ор­га­ни на мі­сцях в ор­га­ни ФСУ.

При цьо­му Гро­мад­ська ра­да по­го­джу­є­ться з тим, що кон­тра­бан­дні по­то­ки в Укра­ї­ну зро­ста­ють, а «сірий» ім­порт дає йо­го фі­гу­ран­там фі­ктив­ний ПДВ, який по­тім ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у схе­мах ухи­ле­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня та до­бре впи­су­є­ться в си­сте­му еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. Бю­дже­тне від­шко­ду­ва­н­ня цьо­го по­да­тку, від­зна­ча­ють гро­мад­ські акти­ві­сти, здій­сню­є­ться ли­ше за умо­ви по­вер­не­н­ня пла­тни­ком 50 — 70% отри­ма­них ко­штів до бю­дже­ту у ви­гля­ді аван­со­вих пла­те­жів або у ви­гля­ді «від­ка­тів» по­да­тків­цям.

Акти­ві­сти та­кож на­га­ду­ють прем’єру зокре­ма про йо­го осо­би­сту від­по­від­аль­ність як за ре­фор­му­ва­н­ня й ро­бо­ту фі­скаль­ної слу­жби, так і «за спро­бу ру­ка­ми фі­скаль­ної слу­жби збе­рег­ти всі зло­чин­ні схе­ми по­пе­ре­дньої вла­ди» та ви­ма­га­ють від ньо­го «взя­ти на се­бе пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію в Укра­ї­ні та ді­яль­ність еко­но­мі­чно­го бло­ку уря­ду»... Во­ни ра­дять йо­му про­ве­сти не­упе­ре­дже­не роз­слі­ду­ва­н­ня ді­яль­но­сті ке­рів­ни­ків ДФС і за­лу­чи­ти та­кож пред­став­ни­ків Гро­мад­ської ра­ди як най­більш обі­зна­них із ді­яль­ні­стю ДФС до ро­бо­ти ко­мі­сії зі слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, вклю­чив­ши цих акти­ві­стів до її скла­ду (сьо­го­дні український бі­знес там пред­став­ля­ють ли­ше чле­ни Аме­ри­кан­ської тор­го­вої па­ла­ти та Єв­ро­пей­ської бі­знес-асо­ці­а­ції).

Во­дно­час ав­то­ри звер­не­н­ня про­сять прем’єра «за­ли­ши­ти на сво­їй по­са­ді за­сту­пни­ка го­ло­ви ДФС Укра­ї­ни Ма­ка­рен­ка А.В., який у сво­їх ді­ях та рі­ше­н­нях ви­хо­дить з по­зи­ції ком­пе­тен­тно­сті та від­по­від­аль­но­сті, що є не­об­хі­дною умо­вою для пе­ре­тво­ре­н­ня від­но­син між службою та бі­зне­сом у справ­ді пар­тнер­ські».

«Ви­хо­дить, ви під­три­му­є­те одно­го з трьох від­сто­ро­не­них ке­рів­ни­ків ДФС, а двох, як за­раз ка­жуть, «зли­ва­є­те». По­я­сність, будь ла­ска», — за­кли­кав «День» ав­то­рів звер­не­н­ня, які при­йшли до Ін­тер­фа­ксу-Укра­ї­на.

«Мо­жли­во, для від­сто­ро­не­н­ня й є кон­кре­тні під­ста­ви, але ми їх не зна­є­мо, і ні­хто не знає, — від­по­вів «Дню» го­ло­ва Гро­мад­ської ра­ди ДФС, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Гро­мад­ської спіл­ки «Лі­га ау­ди­то­рів Укра­ї­ни» Дми­тро Оле­ксі­єн­ко, — в уся­ко­му ра­зі, чо­му від­сто­ро­ню­ють цих ке­рів­ни­ків, не бу­ло ска­за­но. Але на­ша спіль­на дум­ка та­ка, що один із них — Ма­ка­рен­ко — пра­цює в кон­та­кті з гро­мад­ські­стю най­кра­ще з них усіх. І якщо гро­мад­ськість, екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще вка­зу­ють йо­му на якісь по­мил­ки, він не тіль­ки слу­хає, а й чує, а ін­ші (на­ших по­рад і ви­мог. — Авт.) не по­чу­ли. Ми не да­є­мо пер­со­наль­них оці­нок. Ми не бе­ре­мо на се­бе пов­но­ва­жень слід­чої гру­пи. Ми ли­ше ви­ма­га­є­мо, щоб нас не втя­гу­ва­ли в по­лі­ти­чний про­цес. Усі ці ри­ту­аль­ні тан­ці — не на ко­ристь дер­жа­ві».

«Ми пра­гну­ли бу­ти об`єктив­ни­ми у сво­їх ви­мо­гах, — го­во­рить член ко­мі­те­ту ГР ДФС з пи­тань ми­тної вар­то­сті, го­ло­ва Ми­тно­го ко­мі­те­ту Оде­си Га­ли­на Вдо­ві­на. — І я мо­жу роз­по­ві­сти, що кон­кре­тно зро­бив Ма­ка­рен­ко що­до по­лі­пше­н­ня умов для бі­зне­су в на­шій кра­ї­ні. Під йо­го ке­рів­ни­цтвом ство­ре­но спе­ці­аль­ну ро­бо­чу гру­пу зі спро­ще­н­ня ми­тних про­це­дур, ку­ди вхо­дять пред­став­ни­ки бі­зне­су й гро­мад­сько­сті. Ма­ка­рен­ко, єди­ний із ке­рів­ни­ків фі­скаль­ної слу­жби, про­вів все­укра­їн­ську се­ле­ктор­ну на­ра­ду з бі­зне­сом. Ним під­пи­са­но ме­мо­ран­дум між ДФС і мор­ськи­ми пор­та­ми Укра­ї­ни, який ро­бить ми­тні про­це­ду­ри про­зо­ри­ми, істо­тно ско­ро­тив­ся час про­ве­де­н­ня ми­тних фор­маль­но­стей. Я мо­жу го­во­ри­ти про цей факт на пов­ний голос. І це ста­ло­ся впер­ше за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті».

P.S. Ку­ра­то­ром укра­їн­ської ми­тни­ці мо­же ста­ти ди­ре­ктор ми­тно­го управ­лі­н­ня Слу­жби дер­ждо­хо­дів Латвії Та­лис Кра­ва­ліс. Про це по­ві­до­мив ла­твій­ський мі­ністр фі­нан­сів Яніс Рейрс. За йо­го сло­ва­ми, на ко­ристь Кра­ва­лі­са зі­грав йо­го ве­ли­че­зний до­свід ро­бо­ти і про­фе­сіо­на­лізм в пи­та­н­нях, що сто­су­ю­ться ми­тної пра­кти­ки і пра­ва в ЄС. Сам Кра­ва­ліс, під­твер­див Delfi (основ­ний но­вин­ний пор­тал Ли­тви), вже па­кує ва­лі­зи до Ки­є­ва. Для ньо­го сто­ли­ця Укра­ї­ни мо­же по­слу­жи­ти хо­ро­шим за­па­сним ае­ро­дро­мом. Не­що­дав­но ста­ло ві­до­мо про за­три­ма­н­ня йо­го за­сту­пни­ка Ай­ва­ра Еглі­тіс та ке­рів­ни­ка від­ді­лу тран­зи­ту Юри­са Азер­су за пі­до­зрою в не­за­кон­но­му ану­лю­ва­н­ня тран­зи­тної де­кла­ра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.