Пер­ші в чер­зі – ро­ди­ни за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні ви­ді­лять зем­лю вій­сько­вим, їхнім сім’ям і пе­ре­се­лен­цям

Про це йшло­ся на не­що­дав­ньо­му за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи з під­бо­ру зе­мель­них ді­ля­нок для за­без­пе­че­н­ня по­треб ви­му­ше­но пе­ре­мі­ще­них осіб, мо­бі­лі­зо­ва­них до Зброй­них сил, уча­сни­ків АТО, їх ро­дин та сі­мей за­ги­блих во­ї­нів. За ін­фор­ма­ці­єю де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня мі­ської ра­ди, на­ра­зі на­ді­йшло орі­єн­тов­но 470 кло­по­тань вій­сько­во­слу­жбов­ців про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­го­тов­ле­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою та подаль­шо­го на­да­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки.

Як ста­ло ві­до­мо під час за­сі­да­н­ня, на­ра­зі в мі­ській ра­ді за­твер­дже­но мі­сто­бу­дів­ну до­ку­мен­та­цію «Де­таль­ний план те­ри­то­рії мі­кро­ра­йо­ну Тав­рій­сько­го, обме­же­но­го вул. 49-ї Гвар­дій­ської Хер­сон­ської ди­ві­зії — Не­сте­ро­ва — Во­ро­ши­ло­ва — Ко­смі­чною». План пе­ред­ба­чає ви­ді­ле­н­ня 280 ді­ля­нок пло­щею від 600 до 1000 кв.м. Про­ект ство­ре­ний на ба­зі вже існу­ю­чих ву­лиць і пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво 2 ди­тя­чих сад­ків, один із яких мо­же бу­ти по­ча­тко­вою шко­лою, ста­діо­ну та ін­ших об’єктів. За­про­е­кто­ва­но про­кла­да­н­ня ка­на­лі­за­ції, во­до­про­во­ду, 8 транс­фор­ма­тор­них під­стан­цій то­що. На цьо­му мі­сці на­яв- на й ар­те­зі­ан­ська свер­дло­ви­на, яка за­без­пе­чить во­дою май­бу­тні по­ме­шка­н­ня.

Одним із го­лов­них пи­тань на­ра­ди бу­ла чер­го­вість ви­ді­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок. Мі­ська вла­да на­по­ля­гає на то­му, щоб пер­ши­ми в чер­зі бу­ли ро­ди­ни за­ги­блих уча­сни­ків АТО, по­тім по­ра­не­ні бій­ці, а да­лі в по­ряд­ку чер­ги за тер­мі­ном по­да­чі за­явок.

«Ство­ре­на ро­бо­ча гру­па, яка не впли­ває на роз­по­діл, але вста­нов­лює прин­цип. Ро­ди­нам за­ги­блих ми по­ка­за­ли план зе­мель­них ді­ля­нок, пе­ред­ба­че­них про­е­ктом. Во­ни ви­зна­ча­ю­ться. Так са­мо й по­ра­не­ні сол­да­ти, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» на­чаль­ник управ­лі­н­ня гро­мад­ських зв’яз­ків Хер­сон­ської мі­ської ра­ди Ста­ні­слав Тро­шин. — Су­дя­чи з кіль­ко­сті по­да­них за­явок і від­су­тно­сті скарг на оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів, про­цес іде нор­маль­но. То­чну да­ту, ко­ли пер­ші в чер­зі отри­ма­ють свої на­ді­ли, ска­за­ти не мо­жу. Є пев­ні бю­ро­кра­ти­чні про­це­си. Але я спо­ді­ва­юсь, що це від­бу­де­ться най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми, при­найм­ні мі­ська вла­да всі­ля­ко цьо­му спри­я­ти­ме».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.