Не­до­ре­чна «при­кра­са»

На Сум­щи­ні ви­до­змі­нять скуль­пту­ру, яка сим­во­лі­зує «се­стру-Ро­сію»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Сум­ські де­пу­та­ти під час остан­ньо­го пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня се­сії мі­ської ра­ди про­го­ло­су­ва­ли за ви­до­змі­ну скуль­пту­ри, що зна­хо­ди­ться на ви­їзді з Сум у на­прям­ку мі­ста Курськ. Скуль­пту­ру у ви­гля­ді двох жі­нок в укра­їн­сько­му та ро­сій­сько­му вбран­ні, які три­ма­ють у ру­ках герб Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, бу­ло зве­де­но за ча­сів СРСР і — во­на про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків «при­кра­ша­ла» околицю обла­сно­го цен­тру. На пе­ре­ко­на­н­ня на­ро­дних обран­ців, во­на не тіль­ки не має ху­до­жньої цін­но­сті та мо­раль­но за­ста­рі­ла, а й, з огля­ду на по­дії сьо­го­дні­шньо­го дня, ста­ла, м’яко ка­жу­чи, не­до­ре­чною. Адже уосо­блює так зва­ну дру­жбу з РФ — дер­жа­вою-агре­со­ром, яка розв’яза­ла вій­ну з Укра­ї­ною. Втім, скуль­пту­ру ви­рі­ши­ли не де­мон­ту­ва­ти, а на­да­ти їй ін­шо­го ви­гля­ду. Усі ро­бо­ти з її ре­кон­стру­кції по­кла­де­но на управ­лі­н­ня ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва та до­ро­жньо­го бу­дів­ни­цтва Сум­ської мі­ської ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.