Укра­ї­на–Поль­ща: без­пе­ко­вий ви­мір спів­пра­ці

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

РНБО і БНБ до­мо­ви­лись про що­квар­таль­ні кон­суль­та­ції

Се­кре­тар РНБО Укра­ї­ни Оле­ксандр Тур­чи­нов та ке­рів­ник поль­сько­го Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки (BBN) Ста­ні­слав Козей під­пи­са­ли вчо­ра уго­ду про що­квар­таль­ні кон­суль­та­ції. «Пе­ре­дба­ча­є­мо спів­пра­цю у най­більш ва­жли­вих для на­ших дер­жав пи­та­н­нях ре­гіо­наль­ної спів­пра­ці, без­пе­ки на­ших дер­жав. Бу­де­мо та­кож спів­пра­цю­ва­ти для під­трим­ки Укра­ї­ни в пи­та­н­нях єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції», — ска­зав Козей, ко­мен­ту­ю­чи під­пи­са­ний до­ку­мент. Він та- кож від­зна­чив, що на сьо­го­дні­шній зу­стрі­чі обго­во­рю­вав з Тур­чи­но­вим, се­ред ін­шо­го, пи­та­н­ня дво­сто­рон­ньо­го та між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва та кон­флікт на Схо­ді Укра­ї­ни.

Во­дно­час пан Козей під­кре­слив, що Єв­ро­па по­вин­на бу­ти за­ці­кав­ле­на в озбро­єн­ні укра­їн­ської ар­мії. «Чим силь­ні­ша укра­їн­ська ар­мія, тим біль- ші шан­си на при­пи­не­н­ня цьо­го кон­флі­кту, не­д­опу­ще­н­ня йо­го еска­ла­ції. То­му в ін­те­ре­сах Поль­щі, Єв­ро­пи та Укра­ї­ни є до­озбро­є­н­ня укра­їн­ської ар­мії», — cка­зав він, за­ува­жив­ши, що кра­ще про та­кі спра­ви, як по­став­ки зброї, не го­во­ри­ти пу­блі­чно. У свою чер­гу Тур­чи­нов за­зна­чив, що агре­сію Ро­сії про­ти Укра­ї­ни тре­ба роз­гля­да­ти не як за­гро­зу ви­клю­чно для укра­їн­ців, але та­кож для єв­ро­пей­ської без­пе­ки. «Бе­зу­мов­но, Укра­ї­на про­ти­сто­їть ду­же силь­но­му агре­со­ру та во­ро­гу. То­му для нас ду­же прин­ци­по­ва під­трим­ка Поль­щі, ЄС та США», — ска­зав він, ви­сло­вив­ши пе­ре­ко­на­н­ня, що укра­їн­ці звіль­нять ни­ні оку­по­ва­ні укра­їн­ські те­ри­то­рії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.