Сло­ва­ки вва­жа­ють Ро­сію най­більш за­гроз­ли­вою дер­жа­вою

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Сло­ва­цька ака­де­мія на­ук (САН) про­ве­ла опи­ту­ва­н­ня і ви­яви­ла, що Ро­сія ста­но­вить най­біль­шу за­гро­зу для кра­ї­ни. Та­кий ви­сно­вок над­хо­дить з між­на­ро­дної про­гра­ми со­ці­аль­но­го опи­ту­ва­н­ня, пи­ше га­зе­та SME. До­слі­дни­ки до­пи­та­ли 1 тис. 156 ре­спон­ден­тів із 17 ве­ре­сня по 28 жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку. 24% сло­ва­ків за­яви­ли, що вва­жа­ють Ро­сію «дже­ре­лом, яке не­се най­біль­шу за­гро­зу для Сло­вач­чи­ни». Пред­став­ник Ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії САН Ми­ро­слав Ба­на за­явив, що цей ре­зуль­тат об­умов­лю­є­ться «стра­хом пе­ред вій­сько­вим кон­флі­ктом».

ФОТО З САЙТА ZEROHEDGE.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.