ЄС про­дов­жив сан­кції, за­про­ва­дже­ні що­до акти­вів ко­ли­шніх укра­їн­ських чи­нов­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Єв­ро­со­юз про­дов­жив сан­кції, які пе­ред­ба­ча­ють за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів і по­вер­не­н­ня ви­кра­де­них дер­жав­них ко­штів Укра­ї­ни. Від­по­від­не рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то за про­це­ду­рою пун­кту «А», тоб­то без обго­во­ре­н­ня, учо­ра в Брюс­се­лі в рам­ках Ра­ди ЄС з енер­ге­ти­чних пи­тань, по­ві­дом­ляє УНІАН. «За­хо­ди по­ля­га­ють в за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів осіб, які є пре­дме­том по­ча­тко­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня про роз­тра­ту дер­жав­них ко­штів, в то­му чи­слі, екс-пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча. Ра­да ско­ри­гу­ва­ла сан­кції, вра­хо­ву­ю­чи про­грес цих су­до­вих роз­гля­дів», — на­го­ло­шу­є­ться в рі­шен­ні. Рі­ше­н­ня бу­де опу­блі­ко­ва­но в Офі­цій­но­му жур­на­лі ЄС 6 бе­ре­зня. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, цим рі­ше­н­ням ЄС про­дов­жить дію сан­кцій для де­яких осіб з так зва­но­го «укра­їн­сько­го спи­ску» на рік, для де­яких — до 6 червня. Чо­ти­ри лю­ди­ни зі спи­ску бу­дуть ви­клю­че­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.