Го­ло­ва Єв­ро­пар­ла­мен­ту: ли­тов­ці — ге­рої сво­бо­ди в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

На урочистостях з нагоди 25-річчя ві­днов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті Ли­тви в Брюс­се­лі го­ло­ва Єв­ро­пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц при­ві­тав Ли­тву з юві­ле­єм, на­звав­ши ли­тов­ців ге­ро­я­ми сво­бо­ди. «Ви ге­рої сво­бо­ди в Єв­ро­пі», — за­зна­чив ні­ме­цький по­лі­тик в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Twitter пі­сля ор­га­ні­зо­ва­них у се­ре­ду уро­чи­сто­стей. У Брюс­се­лі Шульц та­кож зу­стрів­ся зі спі­ке­ром Се­йму Ли­тви Ло­ре­тою Гра­у­жі­не­не, у цій роз­мо­ві уча­сни­ки зу­стрі­чі при­ді­ли­ли ува­гу си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, по­ві­до­мив ли­тов­ський пар­ла­мент. 11 бе­ре­зня Ли­тва від­зна­ча­ти­ме 25-річчя ві­днов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Грібаускайте за­яви­ла, що пе­ред кра­ї­на­ми Бал­тії по­ста­ла ре­аль­на за­гро­за, і во­ни по­вин­ні го­ту­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го від­би­т­тя ата­ки що­най­мен­ше упро­довж трьох днів, по­ки на до­по­мо­гу при­бу­дуть со­ю­зни­ки по НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.