Гол­ланд­ські жур­на­лі­сти: Boeing бу­ло зби­то ра­ке­тою «Бук»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Жур­на­лі­сти най­біль­шо­го но­вин­но­го пор­та­лу Гол­лан­дії NOS ви­сло­ви­ли свої при­пу­ще­н­ня що­до роз­слі­ду­ва­н­ня ава­рії лі­та­ка Boeing 777 у До­не­цькій обла­сті. Так, у сво­їй стат­ті, опу­блі­ко­ва­ній на сай­ті аген­ції, во­ни пи­шуть, що з ви­со­ким сту­пе­нем ймо­вір­но­сті лі­так бу­ло зби­то ра­ке­тою «Бук», яку ні­би­то бу­ло при­ве­зе­но з Ро­сії в Укра­ї­ну не­за­дов­го до то­го. При цьо­му жур­на­лі­сти по­ясню­ють, що та­кі ви­снов­ки зро­бле­но на під­ста­ві «рі­зних філь­мів з Ін­тер­не­ту», а та­кож свід­чень оче­вид­ців і пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з уча­сни­ка­ми роз­слі­ду­ва­н­ня. Те­пер фа­хів­ці ма­ють на­да­ти су­ду фа­кти, до­ста­тні для ви­го­ло­ше­н­ня обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку, вва­жа­ють гол­ланд­ські жур­на­лі­сти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.