Ве­ктор Фір­та­ша

Но­та­тки з ві­ден­сько­го фо­ру­му «Укра­ї­на зав­тра»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Укін­ці кві­тня зе­мель­ний суд Ві­дня ви­рі­шу­ва­ти­ме пи­та­н­ня що­до екс­тра­ди­ції укра­їн­сько­го бі­зне­сме­на Дми­тра Фір­та­ша в США. Про це по­ві­дом­ляє ав­стрій­ське ви­да­н­ня Kurier з по­си­ла­н­ням на прес-се­кре­та­ря ві­дом­ства Хри­сти­ну Зальц­борн.

За сло­ва­ми Зальц­борн, за­сі­да­н­ня су­ду від­бу­де­ться 30 кві­тня. Пла­ну­є­ться, що то­го ж дня бу­де ви­не­се­но рі­ше­н­ня в цій спра­ві.

Український бі­зне­смен в очі­ку­ван­ні вер­ди­кту не си­дить склав­ши ру­ки. Дня­ми у Ві­дні про­йшов уже тре­тій за­хід під йо­го па­тро­на­том — мі­жна­ро­дний фор­му «Укра­ї­на зав­тра». На цей раз ор­га­ні­за­то­ри пре­зен­ту­ва­ли го­стям но­во­ство­ре­не «Агент­ство з мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ні». За 200 днів во­но має на­пи­са­ти до­ро­жню кар­ту ре­форм для Укра­ї­ни, під яку іно­зем­ці да­дуть гро­ші в ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки. Го­то­вий до­ку­мент пе­ре­да­дуть укра­їн­ській вла­ді.

До Ві­дня з’їха­ло­ся ба­га­то го­стей: пре­зи­дент ПАР (1989—1994 рр.) Фре­де­рік Віллем де Клерк, го­ло­ва Бри­тан­сько-Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства, член па­ла­ти лор­дів лорд Рі­чард Рі­збі. Бу­ли й єв­ро­пей­ці, в основ­но­му з при­став­кою «екс». Се­ред них ви­ді­ляв­ся ко­ли­шній мі­ністр фі­нан­сів Ні­меч­чи­ни, де­пу­тат Бун­де­ста­гу, су­пер­ник па­ні Мер­кель на ви­бо­рах 2013 ро­ку Пе­ер Штайн­брюк. Не до­їхав анон­со­ва­ний у про­гра­мі ді­ю­чий ко­мі­сар ЄС із пи­тань роз­ши­ре­н­ня і по­лі­ти­ки до­бро­су­сід­ства Йо­хан­нес Хан. Бу­ли й пред­став­ни­ків ста­рої укра­їн­ської вла­ди: Ко­стян­тин Гри­щен­ко, Іри­на Акі­мо­ва, Ми­хай­ло Па­пі­єв... А від но­вої вла­дної ко­ман­ди не бу­ло жо­дно­го пред­став­ни­ка. Як по­ясни­ли ор­га­ні­за­то­ри, їх не за­про­шу­ва­ли спе­ці­аль­но, на про­ха­н­ня єв­ро­пей­ських екс­пер­тів Агент­ства, які хо­чуть спо­ча­тку роз­ро­би­ти план мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни, а по­тім — пре­зен­ту­ва­ти КМУ і Пре­зи­ден­ту. Тож Дми­тро Фір­таш на­ма­га­є­ться за- лу­чи­ти для ре­а­лі­за­ції цьо­го імі­дже­во­го (в пер­шу чер­гу для ньо­го) про­е­кту впли­во­вих єв­ро­пей­ців, ча­сто від­став­них, але по­ки ще зі зв’яз­ка­ми.

Про­те пи­та­н­ня на­віть не в «зір­ко­во­сті» ві­ден­ських го­стей, а в то­му, що во­ни го­во­ри­ли... Фран­цузь­кий по­лі­ти­чний жур­на­ліст Бер­нард-Ан­рі Ле­ві, яко­го ще на­зи­ва­ють не­о­фі­цій­ним кон­суль­тан­том рі­зних єв­ро­пей­ських уря­дів, за­явив, що український Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під­три­мав ві­ден­ський про­ект Фір­та­ша. На­га­да­є­мо, що пан Ле­ві остан­нім ча­сом — по­стій­ний гість у на­шій кра­ї­ні. Ле­ві за­пев­нив «День», що по­ві­до­мив про під­го­тов­ку та­кої про­гра­ми Пе­тру По­ро­шен­ку. «І вчо­ра вве­че­рі (роз­мо­ва від­бу­ла­ся 3 бе­ре­зня. — Авт.) один із го­лов­них ра­дни­ків По­ро­шен­ка ска­зав ме­ні, що Пре­зи­дент схва­лив цю іні­ці­а­ти­ву й упов­но­ва­жив ме­не роз­по­ві­сти про це (при­су­тнім на фо­ру­мі. — Авт.) », — за­явив він у коментарі «Дню». Утім чи обго­во­рю­ва­ло­ся з гла­вою дер­жа­ви пи­та­н­ня подаль­шої під­трим­ки в ім­пле­мен­та­ції ці­єї про­гра­ми пі­сля її ухва­ле­н­ня, Ле­ві від­по­вів ту­ман­но, мов­ляв, по­пе­ре­ду ще 200 днів, є час по­ду­ма­ти.

Не зро­зумі­ло до кін­ця, чи пе­ре­ду­ва­ла цьо­му ме­си­джу роз­мо­ва По­ро­шен­ка й Фір­та­ша. Як ві­до­мо, ці двоє вже зу­стрі­ча­ли­ся на­ве­сні 2014 ро­ку у Ві­дні — напередодні президентських виборів. Тож озву­че­на Ле­ві ін­фор­ма­ція по­ро­ди­ла но­ве за­пи­та­н­ня: на­ві­що це По­ро­шен­ку?

На пра­вах ано­нім­но­сті один з єв­ро­пей­ських го­стей у роз­мо­ві з «Днем» при­пу­стив, що цей план нинішній КМУ не під­три­має, але ж уряд мо­же змі­ни­ти­ся. Про про­бле­ми в се­ре­ди­ні ко­а­лі­ції та у сто­сун­ках пре­зи­ден­та з прим’ єром го­во­рять дав­но. На­пру­га зро­стає й да­лі. Про це свід­чать остан­ні за­яви та по­ве­дін­ка лі­де­ра Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка, яко­го пов’язу­ють з ко­ли­шнім го­ло­вою Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча Сер­гі­єм Льо­во­чкі­ним, дав­нім бі­знес-пар­тне­ром Фір­та­ша. То, мо­же, го­ту­є­ться но­ва ко­ман­да уря­ду і пар­ла­мент­ської біль­шо­сті?

На­то­мість пер­ший пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Крав­чук дає ві­ден­сько­му про­е­кту ве­ли­кий аванс: «Я мо­жу про­ве­сти істо­ри­чну ана­ло­гію. У 1991 ро­ці біль­шість укра­їн­ців не ві­ри­ли, що Укра­ї­на змо­же ста­ти не­за­ле­жною кра­ї­ною. І не вся елі­та ві­ри­ла в це. Але ми зі­бра­ли­ся в Бі­ло­везь­кій пу­щі, роз­ро­би­ли і під­пи­са­ли там до­ку­мент, який змі­нив і Укра­ї­ну, й Ро­сію, й Бі­ло­русь. На кар­ті сві­ту з’яви­ла­ся но­ва кра­ї­на, Укра­ї­на отри­ма­ла по­лі­ти­чну не­за­ле­жність. Сьо­го­дні­шня про­гра­ма спря­мо­ва­на на те, щоб ко­жна лю­ди­на бу­ла еко­но­мі­чно не­за­ле­жною, мо­гла від­чу­ти ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти, від­чу­ти пра­во­ву осно­ву». Що­прав­да, на чо­му ґрун­ту­є­ться та­ка впев­не­ність в успі­ху, Ле­о­нід Ма­ка­ро­вич не уто­чнив.

До кін­ця по­ки що не зро­зумі­ла і ро­бо­та са­мої аген­ції. Гро­ші на неї ви­ді­лив по­ки що Фір­таш. Чи бу­дуть в її стру­кту­рі укра­їн­ці — не зро­зумі­ло, бо на­зва­но тіль­ки ке­рів­ни­ків під­го­тов­ки про­гра­ми. І всі во­ни єв­ро­пей­ці. Так, єв­ро­ін­те­гра­цій­ний на­прям ку­ру­ва­ти­ме ко­ли­шній єв­ро­ко­мі­сар із пи­тань роз­ши­ре­н­ня та єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства Ште­фан Фю­ле (йо­го не бу­ло на пре­зен­та­ції). Фі­нан­со­вий і по­да­тко­вий — вже зга­да­ний Штайн­брюк. Еко­но­мі­чний та про­ми­сло- вий — ко­ли­шній го­ло­ва фран­цузь­ких ро­бо­то­дав­ців MEDEF Ло­ранс Па­рі­зо. Тор­го­вель­ний — ко­ли­шній єв­ро­ко­мі­сар із тор­гів­лі 2004—2008 ро­ку Лорд Пі­тер Ман­дель­сон. Пра­во­охо­рон­ний на­прям ді­став­ся екс-го­лов­но­му про­ку­ро­ру Ан­глії та Уель­су Кен­не­ту Мак­до­наль­ду. Охо­ро­ною здо­ров’я опі­ку­ва­ти­ме­ться за­снов­ник ор­га­ні­за­ції «Лі­ка­рі без кор­до­нів» Бер­нар Ку­шнер. За ан­ти­ко­ру­пцій­ну ре­фор­му від­по­від­а­ти­ме ко­ли­шній поль­ський прем’єр 1996 — 1997 ро­ків Вло­дзи­меж Чимошевич. Які ідеї во­ни за­пи­шуть у свої про­гра­ми, в то­му чи­слі й у спір­них для Укра­ї­ни пи­та­н­нях? Не­зро­зумі­ло, на­при­клад, чи про­по­ну­ва­ти­ме­ться де­цен­тра­лі­за­ція й фе­де­ра­лі­за­ція (і якщо так, то в яко­му ви­гля­ді)? Не­ві­до­мо, бо від­по­від­аль­ний за кон­сти­ту­цій­ний на­прям Ру­перт Шольц був від­су­тній на за­хо­ді.

І на­о­ста­нок. Під­три­ма­ти про­ект фі­нан­со­во го­то­ві ін­ші укра­їн­ські олі­гар­хи. Що­прав­да, все ко­ло по­тен­цій­них «со­ю­зни­ків» Дми­тро Фір­таш не на­звав. «По­ки я — пер­ший до­нор, який при­ніс гро­ші, аби під­три­ма­ти ро­бо­ту аген­ції... Бу­де й Ахме­тов... Близь­ко 20 — 30 осіб » , — роз­по­вів він. Мов­ляв, во­ни са­мі ма­ють за­яви­ти про свою участь.

На­ві­що все це ве­ли­ко­му укра­їн­сько­му бі­зне­су? Адже ра­ні­ше у них не ви­ни­ка­ло ба­жа­н­ня від­гу­кну­ти­ся, на­при­клад, на ми­ну­ло­рі­чну про­по­зи­цію аме­ри­кан­сько­го по­лі­то- ло­га Збі­гнє­ва Бже­зин­сько­го «ски­ну­ти­ся по мі­льяр­ду і ви­ку­пи­ти Укра­ї­ну в МВФ». То що змі­ни­лось за цей час? Від­по­від­а­ти бу­ло ні­ко­му. Ні Ахме­то­ва, ні ін­ших укра­їн­ських бі­зне­сме­нів не бу­ло...

На дум­ку по­лі­то­ло­га Ва­ди­ма Ка­ра­сьо­ва, для Фір­та­ша — це спо­сіб на­га­да­ти про се­бе і по­ста­ти в но­во­му обра­зі — ре­фор­ма­то­ра. Але з ін­шо­го, до­дає він, у кра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться ще одна ці­ка­ва тен­ден­ція. «Укра­їн­ські олі­гар­хи шу­ка­ють по­ря­ту­нок для се­бе і зму­ше­ні до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні... Во­ни по­ча­ли ро­зу­мі­ти, що ра­ні­ше тре­ба бу­ло ін­ве­сту­ва­ти в дер­жа­ву, а па­ра­лель­но — у свої бі­знес-ім­пе­рії. Аво­ни ро­би­ли все нав­па­ки: ку­пу­ва­ли фут­боль­ні клу­би, те­ле­ка­на­ли», — го­во­рить він. «Вій­на їх на­вчи­ла», — ре­зю­мує Ка­ра­сьов. Без мі­цної дер­жа­ви не­має без­пе­ки і бі­зне­су. Але, на дум­ку по­лі­то­ло­га, не мо­жна змі­ни­ти еко­но­мі­чну мо­дель, за­ли­ша­ю­чи при цьо­му не­змін­них олі­гар­хів. На дум­ку Ка­ра­сьо­ва, їх не тре­ба «роз­кур­ку­лю­ва­ти», а слід транс­фор­му­ва­ти в «ка­пі­та­нів бі­зне­су», які пра­цю­ва­ти­муть у рам­ках єди­них пра­вил для всіх, як це існує в Єв­ро­пі.

На 1 жов­тня (че­рез 200 днів) агент­ство має пре­зен­ту­ва­ти свою про­гра­му. Крім то­го, в ли­сто­па­ді спли­ває рік «іму­ні­те­ту» уря­ду Яце­ню­ка. І вже ближ­че до то­го ча­су бу­дуть зро­зумі­ли­ми по­лі­ти­чні на­строї в се­ре­ди­ні ко­а­лі­ції та в Ра­ді за­га­лом.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЯК ВИ­ЯВИ­ЛО­СЯ, БА­ГА­ТЬОМ УКРА­ЇН­СЬКИМ ОЛІ­ГАР­ХАМ ВАЖ­КО ВПО­РА­ТИ­СЯ З ДВО­МА ПРО­БЛЕ­МА­МИ — ОЧИ­СТИ­ТИ «ТРУ­БУ» І ПО­ЗБУ­ТИ­СЯ «ТІ­НІ КРЕМ­ЛЯ»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

РІ­НАТ АХМЕ­ТОВ, НА­РА­ЗІ ЧИ НЕ НАЙ­БІЛЬ­ШЕ ПО­СТРА­ЖДАВ ВІД ОСЛА­БЛЕ­Н­НЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДЕР­ЖА­ВИ. РИ­ЗИ­КИ ТРЕ­БА ОЦІ­НЮ­ВА­ТИ ВЧА­СНО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.