Дру­гий крок у пра­виль­но­му на­прям­ку

В Ра­ді ство­ри­ли дві ро­бо­чі гру­пи, які пе­ре­ві­рять за­кон­ність при­ва­ти­за­ції енер­ге­ти­чних та про­ми­сло­вих об’єктів

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Дні­про­пе­тров­ський гу­бер­на­тор Ігор Ко­ло­мой­ський зро­бив ва­жли­вий пу­блі­чний крок. На за­сі­дан­ні спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії пар­ла­мен­ту з пи­тань при­ва­ти­за­ції він за­кли­кав де­пу­та­тів роз­по­ча­ти про­цес пе­ре­гля­ду ре­зуль­та­тів тор­гів дер­жмай­ном, щоб по­вер­ну­ти кра­ї­ні не­за­кон­но вкра­де­не.

На йо­го дум­ку, по­чи­на­ти тре­ба з « Укр­руд­про­му » , який про­да­ли за ціною на по­ря­док мен­шою від ре­аль­ної вар­то­сті об’ єкту. За сло­ва­ми Ко­ло­мой­сько­го, для цьо­го пи­са­ли спе­ці­аль­ний за­кон під Пін­чу­ка, але зре­штою го­лов­ним ви­го­до­на­бу­ва­чем ста­ли ком­па­нії Ахме­то­ва. «Во­ни го­ту­ва­ли за­кон під се­бе. Тоб­то у нас гра­ють у фут­бол всі, а ви­грає Ні­меч­чи­на. У при­ва­ти­за­ції бе­руть участь всі, а ку­пує ви­клю­чно Ахме­тов», — по­яснив Ко­ло­мой­ський. Дні­про­пе­тров­ський гу­бер­на­тор по­обі­цяв роз­по­ві­сти де­таль­ні­ше про ці торги, бо він та­кож став їх бе­ні­фі­ці­а­том. Ая­кщо з’ ясу­ю­ться якісь по­ру­ше­н­ня при при­дбан­ні дер­жав­ні акти­вів (і ним в то­му чи­слі), то Ко­ло­мой­ський по­го­див­ся від­да­ти ці акції дер­жа­ві.

Він та­кож до­дав, що са­ме че­рез зна­н­ня істо­рії та осо­бли­во­стей укра­їн­ської при­ва­ти­за­ції за­ги­ну­ли двоє ко­ли­шніх го­лів Фон­ду дер­жав­но­го май­на. «Ось ці тенденції, які ві­дбу­ли­ся з Ва­лен­ти­ною Се­ме­нюк і з Ми­хай­лом Че­че­то­вим, не­хай мі­лі­ція роз­слі­дує, але я вва­жаю, що це як мі­ні­мум до­ве­де­н­ня до са­мо­губ­ства. То­му що во­ни якраз зна­ли всі се­кре­ти при­ва­ти­за­ції. Більш то­го, Се­ме­нюк зби­ра­ла­ся бу­ти свід­ком в ан­глій­сько­му су­ді (за­раз у Лон­до­ні роз­гля­да­є­ться су­до­вий спір між Ві­кто­ром Пін­чу­ком і Ко­ло­мой­ським. — Авт.) на мо­їй сто­ро­ні » , — під­кре­слив Дні­про­пе­тров­ський гу­бер­на­тор.

Тож Ігор Ва­ле­рі­йо­вич зро­бив дру­гий крок у пра­виль­но­му на­прям­ку — за­кли­кав до на­ве­де­н­ня ла­ду у при­ва­ти­за­ції. Пер­ший сто­су­вав­ся йо­го при­хо­ду на по­са­ду гу­бер­на­то­ра і не­д­опу­ще­н­ня по­ши­ре­н­ня у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті се­па­ра­тист­ських на­стро­їв.

Озву­че­на ним ідея зна­йшла під­трим­ку в де­пу­та­тів. Як роз­по­ві­ли «Дню» пі­сля за­сі­дан­ні уча­сни­ки спе­ці­аль­ної пар­ла­мент­ської кон­троль­ної ко­мі­сії з пи­тань при­ва­ти­за­ції, в під­сум­ку ви­рі­ши­ли ство­ри­ти дві ко­мі­сії. Пер­ша роз­слі­ду­ва­ти­ме при­ва­ти­за­цію об’ єктів « Укр­руд­про­му » , а дру­га — об’єктів в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі (обл­енер­го, ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній та обл­га­зів). Пер­шу ко­мі­сію за­про­по­ну­ва­ли очо­ли­ти за­сту­пни­ку го­ло­ви спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії пар­ла­мен­ту з пи­тань при­ва­ти­за­ції, на­ро­дно­му депутату від БПП Пав­лу Рі­за­нен­ко, а дру­гу — депутату « Са­мо­по­мі­чі » Ві­кто­рії Вой­ці­цькій.

« Я ско­ріш за все по­го­джу­ся. Ме­ні це ці­ка­во. Я за­ймав­ся ме­та­лур­гі­єю. Маю до­свід і ро­зу­мі­н­ня, що ві­дбу­ва­ло­ся то­ді » , — го­во­рить у коментарі « Дню » Пав­ло Рі­зо­нен­ко. За йо­го сло­ва­ми, ра­ні­ше бу­ва­ли си­ту­а­ції, ко­ли дер­жа­ва про­да­ва­ла ці­ка­вий бі­знес-актив, умов­но, за 50 міль­йо­нів до­ла­рів, то­ді як ре­аль­на вар­тість об’єкту ста­но­ви­ла в де­ся­ти ра­зів біль­ше. Рі­зо­нен­ко по­ві­до­мив, що ре­зуль­та­ти ро­бо­ти йо­го гру­пи за­пла­но­ва­но за­слу­ха­ти вже у кві­тні. Які пра­кти­чні на­слід­ки це ма­ти­ме для ни­ні­шніх вла­сни­ків об’єктів, які пе­ре­ві­ря­ти­му­ться? Якщо ко­мі­сія ви­явить по­ру­ше­н­ня при­ва­ти­за­цій­но­го за­ко­но­дав­ства, по­яснює де­пу­тат, то Ко­мі­сія звер­та­ти­ме­ться до ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, Фон­ду дер­жмай­на, КМУ, про­ку­ра­ту­ри, аби в су­до­во­му по­ряд­ку за­фі­ксу­ва­ти їх. «Якщо в су­до­во­му по­ряд­ку вста­нов­лять, що при­ва­ти­за­ція від­бу­ва­ла­ся не за­кон­но, то­ді є під­ста­ви по­вер­та­ти це май­но дер­жа­ві, але на пла­тній осно­ві. Дер­жа­ва бу­де за­бов’яза­на по­вер­ну­ти спла­че­ні за ньо­го гро­ші», — го­во­рить він. На дум­ку Рі­зо­нен­ка, у сві­ті є два під­хо­ди до та­ких си­ту­а­цій: або об’єкт по­вер­та­є­ться дер­жа­ві, або вла­сник до­пла­чує в бю­джет рі­зни­цю.

« Це аб­со­лю­тно пра­виль­на ідея. І ме­ні ці­ка­во, яким чи­ном де­пу­та­ти бу­дуть її уни­ка­ти і по­ясню­ва­ти, чо­му во­ни не мо­жуть під­три­ма­ти та­ку іні­ці­а­ти­ву», — го­во­рить «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від «Ба­тьків­щи­ни», член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції Ігор Лу­цен­ко.

Чи не від­криє пе­ре­гляд ре­зуль­та­тів при­ва­ти­за­ції 1990-х скринь­ку Пан­до­ри?

«Ре­при­ва­ти­за­ція — це не по­зи­тив для Укра­ї­ни, бо во­на по­ни­жує ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість кра­ї­ни... Ні в одній кра­ї­ні та­кі іні­ці­а­ти­ви не за­кін­чу­ю­ться ні­чим по­зи­тив­ним.», — так про­ко­мен­ту­вав « Дню » ре­зуль­та­ти за­сі­да­н­ня пар­ла­мент­ської ко­мі­сії мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус.

На­то­мість Ігор Лу­цен­ко вва­жає, нав­па­ки. На йо­го дум­ку, пе­ре­роз­по­діл сьо­го­дні одно­зна­чно по­трі­бен. «По­вер­не­н­ня дер­жа­ві «Кри­во­ріж­сталь» — це та­кож був пе­ре­роз­по­діл. Але бу­ва­ють пе­ре­роз­по­ді­ли на про­зо­рих прин­ци­пах і не на про­зо­рих. На­ша за­да­ча — зро­би­ти про­зо­рі прин­ци­пи», — по­яснює він. Лу­цен­ко від­ки­дає той ва­рі­ант, що все зве­де­ться до роз­бі­рок між окре­ми­ми олі­гар­ха­ми. «На за­сі­дан­ні до­мов­ле­ність бу­ла та­ка, що ство­рю­є­ться слід­ча ко­мі­сія по «Укр­руд­про­му», але одно­ча­сно во­на за­йма­є­ться й «Укр­на­фтою» (ви­пла­тою ди­ві­ден­дів, ви­до­бу­тком та про­да­жем на­фти і газ). Адже Ко­ло­мой­ський ствер­джує, що дер­жа­ва (в осо­бі «На­фто­газ Укра­ї­ни») ба­га­то вин­на «Укра­на­фті», а дер­жа­ва ка­же зво­ро­тне. Ця тим­ча­со­ва слід­ча ко­мі­сія має ро­зі­бра­ти­ся у цьо­му спо­рі і з’ясу­ва­ти на­скіль­ки дер­жав­на вла­сність ефе­ктив­но управ­ля­є­ться», — під­кре­слив він.

Тож пі­сля та­кої силь­ної по­да­чі Ко­ло­мой­сько­го де­пу­та­ти зва­жи­лись роз­во­ру­ши­ти бджо­ли­ний ву­лик укра­їн­ської при­ва­ти­за­ції. Що з цьо­го ви­йде? На пер­ший по­гляд, ціл­ком оче­ви­дним є той факт, що в по­лі ана­лі­зу опи­ня­ться акти­ви всіх ве­ли­ких олі­гар­хів, які зав­дя­чу­ють сво­їм ста­ткам при­ва­ти­за­ції 90-х і твор­цям ті­ньо­вих схем. Хто пер­шим мо­же опи­ни­ти­ся під лу­пою пра­во­охо­рон­ців ста­не вже зро­зумі­ло в кві­тні. Як роз­по­ві­ли уча­сни­ки спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії пар­ла­мен­ту з пи­тань при­ва­ти­за­ції, ви­снов­ки обох груп очі­ку­є­ться за­слу­ха­ти в кві­тні.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

БЕЗ СЛІВ...

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

ПУ­БЛІ­ЧНІСТЬ НА КО­РИСТЬ. ТА­КО­ГО КО­ЛО­МОЙ­СЬКО­ГО МИ РА­НІ­ШЕ НЕ ЗНА­ЛИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.