Пом­ста по­ки­ну­тих «справ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КАПСАМУН, «День»

Не­дав­ня смерть ко­ли­шньо­го го­ло­ви Фон­ду дер­жмай­на Ми­хай­ла Че­че­то­ва, хо­че­мо ми цьо­го чи ні, зно­ву по­вер­тає нас у ча­си пре­зи­дент­ства Ку­чми. Бу­ло це са­мо­губ­ством, до­ве­де­н­ня до са­мо­губ­ства чи вбив­ство — має ви­рі­ши­ти суд, але по­ка­зо­вим вже є той мо­мент, що бу­кваль­но напередодні смер­ті Че­че­то­ва нинішній ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін за­явив, що ГПУ має на­мір пред’яви­ти йо­му но­ві зви­ну­ва­че­н­ня, які сто­су­ю­ться ді­яль­но­сті на по­са­ді го­ло­ви ФДМУ. На­ві­що Ген­про­ку­ра­ту­ра пу­блі­чно за­яв­ляє про свої на­мі­ри, зна­ю­чи, які по­ка­зи має Че­че­тов вже да­вав і які ще мо­же да­ти, та­ким чи­ном, фа­кти­чно ство­рю­ю­чи за­гро­зи йо­го жи­т­тю? Якщо ГПУ ма­ла на­мір до­пи­та­ти екс-го­ло­ву ФДМУ за ін­ши­ми епі­зо­да­ми йо­го по­лі­ти­чної біо­гра­фії, чо­му б це не зро­би­ти без роз­го­ло­су?

Аб­со­лю­тно іден­ти­чною бу­ла ситуація в бе­ре­зні 2005 ро­ку, ко­ли то­ді­шній го­ло­ва ГПУ Свя­то­слав Пі­скун пу­блі­чно на всю кра­ї­ну за­явив, що ко­ли­шній ке­рів­ник МВС Юрій Кравченко ви­кли­ка­є­ться на до­пит по «спра­ві Гон­га­дзе». До Ген­про­ку­ра­ту­ри Кравченко так і не ді­йшов. Він був знай­де­ний мертвим у вла­сно­му бу­дин­ку в Ки­є­ві в ре­зуль­та­ті двох по­стрі­лів в го­ло­ву. До­сі в цій спра­ві за­пи­тань біль­ше ніж від­по­від­ей. Офі­цій­не слід­ство зро­би­ло ви­сно­вок, що це бу­ло са­мо­губ­ство, але, як не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв по­тер- пі­лий у « спра­ві Гон­га­дзе » Оле­ксій По­доль­ський, — це бу­ло вбив­ство.

Як ба­чи­мо, про­йшло ці­ле де­ся­ти­лі­т­тя, а де­я­кі по­ве­дін­ко­ві тенденції в ГПУ не змі­ни­ли­ся. Як і не змі­ни­ла­ся ситуація, ко­ли в кра­ї­ні вми­ра­ють ва­жли­ві свід­ки ча­сів «ве­ли­ко­го де­ри­ба­ну». По­ки­ну­ті про­бле­ми по­ро­джу­ють но­ву без­кар­ність і ве­ли­кі тра­ге­дії все­ре­ди­ні кра­ї­ни, спо­ку­ша­ю­чи зов­ні­шньо­го агре­со­ра (Кремль) вби­ва­ти укра­їн­ців і за­хо­плю­ва­ти на­ші те­ри­то­рії.

Ми опи­та­ли ві­до­мих жур­на­лі­стів, які за­йма­ю­ться роз­слі­ду­ва­н­ня­ми ре­зо­нан­сних зло­чи­нів, і отри­ма­ли та­кі ре­зуль­та­ти най­більш скан­даль­них кри­мі­наль­них справ, які ста­ли «ві­зи­тів­кою» кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми і на які до­сі не­має оста­то­чної юри­ди­чної від­по­віді: вбив­ство ві­до­мо­го бі­зне­сме­на і на­ро­дно­го де­пу­та­та II скли­ка­н­ня Єв­ге­на Щер­ба­ня; вбив­ство на­ро­дно­го де­пу­та­та I та II скли­ка­н­ня, го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ва­ди­ма Геть­ма­на; вбив­ство жур­на­лі­ста Ігоря Оле­ксан­дро­ва; вбив­ство жур­на­лі­ста Бо­ри­са Де­рев’ян­ка; вбив­ство жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе; смерть на­ро­дно­го де­пу­та­та IV скли­ка­н­ня,мі­ні­стра транс­пор­ту та зв’яз­ку Ге­ор­гія Кір­пи; смерть мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Юрія Крав­чен­ка; за­мах на жи­т­тя на­ро­дно­го де­пу­та­та II та III скли­кань Олександра Єлья­шке­ви­ча; ви­кра­де­н­ня і по­би­т­тя гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го.

Цей пе­ре­лік ре­зо­нан­сних справ, на­справ­ді, мо­жна про­дов­жи­ти. Аот зов­сім сві­жі при­кла­ди — Ми­хай­ло Че­че­тов, кіль­ка мі­ся­ців то­му та­кож зна­йшли мер­твою ко­ли­шньо­го го­ло­ву Фон­ду дер­жмай­на Ва­лен­ти­ну Се­ме­нюк-Сам­со­нен­ко, бу­кваль­но два ти­жні то­му знай­де­ний по­ві­ше­ним мі­ський го­ло­ва Ме­лі­то­по­ля За­по­різь­кої обла­сті Сер­гій Валь­тер... На­справ­ді, ко­жен при­клад по­тре­бує окре­мої стат­ті. Але всі во­ни є ді­а­гно­зом си­сте­мі. Зда­ва­ло­ся, що її зруй­ну­ють два Май­да­ни, але по­ки що ли­ше по­хи­тну­ли.

На­ші сьо­го­дні­шні ко­мен­та­то­ри:

Ва­ле­рій КУР — один із най­ста­рі­ших про­фе­сіо­на­лів, спів­ро­бі­тни­ків кар­но­го роз­шу­ку. З 1970 р він у кар- но­му роз­шу­ку — про­йшов шлях від ін­спе­кто­ра до одно­го з ке­рів­ни­ків кар­но­го роз­шу­ку мі­ста Ки­є­ва. 1987 ро­ку в Ки­є­ві впер­ше був при­зна­че­ний і ство­рю­вав під­роз­діл по бо­роть­бі з ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю. Ор­га­ні­за­тор і ке­рів­ник кри­мі­наль­ної роз­від­ки Го­лов­но­го управ­лі­н­ня по бо­роть­бі з ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю у скла­ді МВС Укра­ї­ни. Сфор­му­вав спе­цпі­дроз­діл « Со­кіл » для бо­роть­би з осо­бли­во не­без­пе­чни­ми зло­чи­на­ми.

Оле­ксій ПО­ДОЛЬ­СЬКИЙ — жур­на­ліст, гро­мад­ський ді­яч, по­тер­пі­лий в «спра­ві Гон­га­дзе».

Ми­ко­ла СІРИЙ — кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни.

Сьо­го­дні­шні про­бле­ми в кра­ї­ні — це від­лу­н­ня не­пе­ре­гор­ну­тої сто­рін­ки 1990-х. Су­спіль­ство хо­че ро­зі­рва­ти кай­да­ни, які пов’язу­ють нас із кла­но­во-олі­гар­хі­чною си­сте­мою, вла­сне, за це і від­да­ва­ли жи­т­тя лю­ди на Май­да­ні, але ура­же­н­ня є на­стіль­ки силь­ним...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.