По­да­ру­нок за му­жність

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Двоє по­ра­не­них під Лу­ган­ськом вій­сько­вих — 19-рі­чний Сер­гій Ільницький (на фото) та 22-рі­чний Ро­ман Фе­до­рин — отри­ма­ли від во­лон­те­рів но­ві ав­то мар­ки «Ре­но» з ав­то­ма­ти­чним при­во­дом.

Ав­то­мо­бі­лі при­дба­ли на ко­шти, зі­бра­ні на бла­го­дій­но­му ау­кціо­ні за під- трим­ки ау­кціон­но­го до­му «Ду­кат». Спо­ча­тку гро­ші зби­ра­ли на про­те­зи, але ко­ли хло­пців вда­ло­ся про­те­зу­ва­ти дер­жав­ним ко­штом, во­лон­те­ри ви­рі­ши­ли ви­ко­ри­ста­ти гро­ші для подаль­шої ре­а­бі­лі­та­ції. «Дя­ку­ва­ти Бо­гу, що є та­кі лю­ди, які го­то­ві нам до­по­ма­га­ти. За­раз на них і три­ма­є­ться на­ша ар­мія», — ка­же Сер­гій Ільницький.

Най­ближ­чим ча­сом Сер­гій та Ро­ман ви­ру­шать до Ав­стрії на подаль­шу ре­а­бі­лі­та­цію.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.