Грив­ня змі­цни­ла­ся. Чи на­дов­го?

Ек­сперт: «Курс 25—30 грн./$ — не­аде­ква­тний»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Про­тя­гом остан­ньо­го ти­жня грив­ня де­мон­струє стій­ку тен­ден­цію до змі­цне­н­ня. Якщо ще ми­ну­ло­го че­твер­га долар на Між­бан­ку про­да­ва­ли по 32 грив­ні, то вже вчо­ра торги від­кри­ли­ся про­да­жем по 24 грив­ні за долар.

Як за­яв­ля­ла ра­ні­ше го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва, на­ра­зі в Укра­ї­ні є всі під­ста­ви для по­вер­не­н­ня до ва­лю­тно­го кур­су на рі­вень 20— 22 грив­ні/долар. До то­го ж, до­да­ла во­на, са­ме та­кий курс грив­ні за­кла­де­ний в про­гра­мі спів­пра­ці із МВФ, яку 11 бе­ре­зня по­вин­на по­го­ди­ти Ра­да Фон­ду.

Стри­ма­ти ж стрім­ке па­ді­н­ня грив­ні НБУ вда­ло­ся, на­сам­пе­ред, за ра­ху­нок вве­де­н­ня но­вих адмі­ні­стра­тив­них обме­жень, під­ви­ще­н­ня облі­ко­вої став­ки і став­ки ре­фі­нан­су­ва­н­ня банків до 30—33% рі­чних. Та­ким чи­ном, фін­ре­гу­ля­тор обме­жив про­даж ва­лю­ти без об­ґрун­ту­ва­н­ня і тро­хи «при­ти­снув» спе­ку­лян­тів, по­яснює ко­ли­шній ра­дник го­ло­ви Нац­бан­ку Ві­ктор ЛИ­СИ­ЦЬКИЙ. «За да­ни­ми з мо­їх осо­би­стих дже­рел, май­же остан­ні пів ро­ку дві тре­ти­ни по­пи­ту на ва­лю­ту ви­зна­ча­ли не ім­пор­те­ри, не ті, ко­му по­трі­бні гро­ші для під­трим­ки ви­ро­бни­цтва, а спе­ку­лян­ти. Ар­се­ній Яце­нюк ра­ні­ше го­во­рив, що за рік бу­ло про­да­но ва­лю­ти на 51,5 мі­льяр­да до­ла­рів. Але це зна­чно біль­ше, ніж ім­порт то­ва­рів в кра­ї­ну за цей пе­рі­од. Ім­пор­те­ри не мо­гли стіль­ки ку­пи­ти», — го­во­рить ко­ли­шній ра­дник го­ло­ви Нац­бан­ку. Окрім цьо­го, по­яснює він, до­да­лась ще й па­ні­ка лю­дей, які ма­со­во по­ча­ли ску­по­ву­ва­ти ва­лю­ту.

Втім, за­зна­ча­ють екс­пер­ти, різ­ко­го па­ді­н­ня грив­ні до рів­ня 33,5 грн/дол., яке бу­ло на Між­бан­ку на­при­кін­ці лю­то­го, мо­жна бу­ло уни­кну­ти, як­би НБУ ра­ні­ше вжив тих за­хо­дів, що й сьо­го­дні. «Сьо­го­дні­шній курс грив­ні був про­гно­зо­ва­ним, то­му що по­лі­ти­чні ко­ла не­за­до­во­ле­ні та­кою де­валь­ва­ці­єю і та­кти­ка «курс мо­же бу­ти будь-яким» — ви­яви­ла­ся згу­бною. За­над­то різ­ке па­ді­н­ня грив­ні б’є по еко­но­мі­ці зна­чно біль­ше, ніж по­мір­не па­ді­н­ня. То­му НБУ вжив за­хо­дів, яких ми че­ка­ли ще то­ді, ко­ли він ви­рі­шив при­рів­ня­ти офі­цій­ний курс до рин­ко­во­го та лі­кві­ду­ва­ти ін­ди­ка­тив­ні ау­кціо­ни. Ми ще то­ді че­ка­ли обрі­за­н­ня лі­кві­дно­сті в си­сте­мі», — го­во­рить го­лов­ний фі­нан­со­вий ана­лі­тик рей­тин­го­во­го агент­ства «Ек­сперт-рей­тинг» Ві­та­лій ШАПРАН.

«Фа­кти­чно, у НБУ бу­ли адмі­ні­стра­тив­ні ін­стру­мен­ти для то­го, щоб не до­ве­сти ва­лю­тний ри­нок до па­ні­ки, яка бу­ла на­при­кін­ці лю­то­го. Але бу­ли та­кож зо­бов’яза­н­ня пе­ред МВФ — від­пра­ви­ти грив­ню у віль­не пла­ва­н­ня», — до­дає про­від­ний ек­сперт ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го цен­тру FOREX CLUB в Укра­ї­ні Ан­дрій ШЕВ­ЧИ­ШИН.

Во­дно­час, як за­зна­ча­ють грав­ці рин­ку, но­ві за­бо­ро­ни НБУ до­ки шту­чно обме­жу­ють по­пит на ва­лю­ту на між­бан­ку. «Існу­ю­ча ситуація по­ка­за­ла, що курс — в ру­ках НБУ. Під- ви­щу­ю­чи став­ку, обрі­за­ю­чи лі­кві­дність, во­ни мо­жуть впо­ра­тись із спле­ска­ми», — по­яснює Ві­та­лій Шапран. Але якщо НБУ вда­ва­ти­ме­ться до та­ких за­хо­дів над­то ча­сто, до­дає ек­сперт, то це вда­рить по ре­аль­но­му се­кто­ру. Адже в умо­вах вій­ни, обме­же­них ре­сур­сів та до­по­мо­ги від за­хі­дних пар­тне­рів, Укра­ї­на сто­їть пе­ред ви­бо­ром: або ста­біль­ний курс і різ­ке па­ді­н­ня еко­но­мі­ки, або не­ста­біль­на ва­лю­та і по­мір­не па­ді­н­ня еко­но­мі­ки.

«За­хо­ди адмі­ні­стра­тив­но­го ха­ра­кте­ру і ре­гу­ля­ція мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки до­зво­ляє утри­му­ва­ти курс до­ста­тньо дов­го, але в умо­вах нор­маль- ної ро­бо­ти еко­но­мі­ки. Про­те сьо­го­дні еко­но­мі­ка зна­хо­ди­ться в гли­бо­ко­му спа­ді. За під­сум­ка­ми сі­чня 2015 до сі­чня 2014 ро­ку про­ми­сло­вість впа­ла на 21,3%, роз­дрі­бні про­да­жі обва­ли­ли­ся на 22,6%, бу­дів­ни­цтво — на 36,7%, ван­та­жні пе­ре­ве­зе­н­ня — на 24,2%, виробництво в сіль­сько­му го­спо­дар­стві — на 2,4%. Як мі­ні­мум, пер­ше пів­річ­чя спад збе­ре­же­ться, на­віть че­рез три­ві­аль­ну ба­зу по­рів­ня­н­ня», — до­дає Ан­дрій Шев­чи­шин. То­му, за йо­го сло­ва­ми, до мо­мен­ту ві­днов­ле­н­ня еко­но­мі­ки і ви­хо­ду її на зро­ста­н­ня по­трі­бний за­пас мі­цно­сті. Айо­го Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти від МВФ і ін­ших до­но­рів че­рез кре­ди­ти і фі­нан­со­ву до­по­мо­гу.

І то­му до 11 бе­ре­зня, ко­ли по Укра­ї­ні бу­де прийня­те рі­ше­н­ня МВФ, еко­но­мі­ка зна­хо­ди­ти­ме­ться в ре­жи­мі еко­но­мії лі­кві­дно­сті. «Якщо рі­ше­н­ня бу­де по­зи­тив­ним, то у НБУ з’яв­ля­ться зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви і то­ді він змо­же кіль­ка мі­льяр­дів, я на­ді­юсь, від­пра­ви­ти на ін­тер­вен­ції. Бо якщо по­стій­но обрі­за­ти лі­кві­дність, то це не­га­тив­но впли­не на еко­но­мі­ку. Бан­ки не змо­жуть кре­ди­ту­ва­ти бі­знес. Ао­скіль­ки, у нас фон­до­во­го рин­ку фа­кти­чно, не­має, то від кре­ди­ту­ва­н­ня бі­зне­су на­прям­ку за- ле­жить зро­ста­н­ня ВВП», — до­дає го­лов­ний фі­нан­со­вий ана­лі­тик рей­тин­го­во­го агент­ства «Ек­сперт-рей­тинг». Окрім цьо­го, до­дає він, під­ви­ще­на облі­ко­ва став­ка спри­яє то­му, що ре­аль­но­му се­кто­ру стає все скла­дні­ше роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся по кре­ди­там.

Втім, ста­бі­лі­за­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти за­ле­жа­ти­ме від гро­шей МВФ тіль­ки на пер­шо­му ета­пі, по­яснює про­від­ний ек­сперт ін­фор­ма­цій­но­ана­лі­ти­чно­го цен­тру FOREX CLUB в Укра­ї­ні. І ра­но чи пі­зно, але НБУ та Ка­бмі­ну до­ве­де­ться вре­гу­лю­ва­ти курс більш «при­ро­дни­ми» за­хо­да­ми. Еко­но­мі­ці по­трі­бні ре­фор­ми, ста­бі­лі­за­ція та пе­ре­за­пуск. Во­дно­час, за­зна­чає Шев­чи­шин, пи­та­н­ня вій­сько­вих дій та­кож збе­рі­гає свою акту­аль­ність. «Без кре­ди­ту МВФ, кра­ї­ні за­гро­жує де­фолт з від­по­від­ни­ми на­слід­ка­ми, і не ли­ше для грив­ні. НБУ з адмі­ні­стра­тив­ни­ми за­хо­да­ми у та­ко­му ра­зі бу­де без­си­лий. У ра­зі про­ва­лу ре­форм і подаль­шо­го па­ді­н­ня еко­но­мі­ки — тиск від­но­ви­ти­ся. Ана­ло­гі­чно, в пер­спе­кти­ві пів­ро­ку чи ро­ку, у ра­зі по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті (за­гро­зи ді­ю­чої вла­ди і ко­а­лі­ції) — де­валь­ва­ція про­дов­жи­ти­ся, оскіль­ки в очах кре­ди­то­рів змі­на вла­ди за­гро­жує про­ве­ден­ню за­пла­но­ва­них і по­го­дже­них ре­форм. Ау ра­зі ши­ро­ко­мас­шта­бних вій­сько­вих дій мо­жна че­ка­ти гли­бо­ку де­валь­ва­цію грив­ні», — го­во­рить Ан­дрій Шев­чи­шин.

Та на­віть змі­цне­н­ня грив­ні до 22 грн/дол. — це ще не оста­то­чний курс. На­справ­ді, за­зна­ча­ють екс­пер­ти, еко­но­мі­ка мо­же успі­шно фун­кціо­ну­ва­ти і з де­шев­шим до­ла­ром. «Курс 25—30 — не­аде­ква­тний. Уже при 17 грив­нях за долар у нас во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку був по­зи­тив­ний тор­гі­вель­ний ба­ланс. Лю­ди вже не хо­чуть ку­пу­ва­ти стіль­ки ім­пор­ту, скіль­ки ку­пу­ва­ли до то­го. І ім­порт зна­чно ско­ро­тив­ся. Де­валь­ва­ція своє зав­да­н­ня ви­ко­на­ла на по­зна­чці 17—18 гри­вень за долар. І те, що Гон­те­рє­ва на­зи­ває аде­ква­тним курс 20—22 грн/дол. — це ще за­ни­же­ний курс. Курс, який по­кли­ка­ний сти­му­лю­ва­ти екс­пор­те­рів біль­ше екс­пор­ту­ва­ти», — по­яснює Ві­та­лій Шапран.

По­ді­бної дум­ки до­три­му­є­ться і Ві­ктор Ли­си­цький. «По-пер­ше, ма­кро­еко­но­мі­чних під­став для різ­ко­го зне­ці­не­н­ня грив­ні не бу­ло. Па­ра­до­ксом ви­гля­дає не те, що во­на укрі­пи­ла­ся, а те, що во­на про­ва­ли­ла­ся. У нас де­фі­цит зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го ба­лан­су то­ва­рів та по­слуг ско­ро­тив­ся ра­ди­каль­но в ра­зи по від­но­шен­ню до 2013 ро­ку. Це від­бу­ло­ся за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня ім­пор­ту ав­ті­вок, за­ку­пів­лям по НАК «На­фто­га­зу». І той курс, який був во­се­ни — 13—17 грн/дол. — це бу­ло схо­же на те, що курс став зрів­но­ва­же­ним», — го­во­рить він.

АН­ДРІЙ ШЕВ­ЧИ­ШИН

ВІ­КТОР ЛИ­СИ­ЦЬКИЙ

ВІ­ТА­ЛІЙ ШАПРАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.