Дми­тро Шим­ків: «За мі­сяць усі дер­жор­га­ни ма­ють до­лу­чи­ти­ся до ProZorro»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­тя­гом одно­го мі­ся­ця всі ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди ма­ють до­лу­чи­ти­ся до ви­ко­ри­ста­н­ня у сво­їй ді­яль­но­сті си­сте­ми еле­ктрон­них дер­жав­них за­ку­пі­вель ProZorro. Про від­по­від­не рі­ше­н­ня На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви се­кре­та­рі­а­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тро Шим­ків. «Де­пу­та­ти та Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки ма­ють при­ско­ри­ти роз­роб­ку за­ко­но­про­е­кту, що до­зво­лить по­ши­ри­ти ви­ко­ри­ста­н­ня си­сте­ми не ли­ше на до­по­ро­го­ві за­ку­пів­лі. Пер­ши­ми бу­ли ДУС, Мі­нюст, Мі­н­обо­ро­ни, НБУ, МЕРТ, Енер­го­атом то­що», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у со­ці­аль­ній ме­ре­жі Шим­ків. За йо­го сло­ва­ми, історія тво­ре­н­ня рі­ше­н­ня — це кла­си­чний ва­рі­ант, як ідея, на­ро­дже­на під час обго­во­ре­н­ня, в сер­пні пе­ре­тво­ри­ла­ся на ре­аль­ний ін­стру­мент, яким мо­жна еко­но­ми­ти 10 — 25% дер­жав­них ко­штів на дер­жав­них за­ку­пів­лях. « Дя­кую во­лон­те­рам, гро­ма­дян­сько­му су­спіль­ству, Но­вій кра­ї­ні, смі­лив­цям в ор­га­нах вла­ди, які по­ча­ли ви­ко­ри­ста­н­ня, і, зві­сно, ке­рів­ни­ку про­е­кту Оле­ксан­дру Ста­ро­дуб­це­ву», — ре­зю­мує Шим­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.