В Укра­ї­ні — по­над 250 міль­йо­не­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На сьо­го­дні до­хо­ди у роз­мі­рі по­над міль­йон гри­вень вка­за­ли у сво­їх по­да­тко­вих де­кла­ра­ці­ях 258 укра­їн­ців, пе­ре­дає УНН із по­си­ла­н­ням на Дер­жав­ну фі­скаль­ну слу­жбу. Всьо­го ж із по­ча­тку цьо­го ро­ку 65,2 ти­ся­чі гро­ма­дян по­да­ли де­кла­ра­ції про май­но­вий стан та до­хо­ди. За­галь­на су­ма за­де­кла­ро­ва­но­го до­хо­ду скла­дає біль­ше 4,9 мі­льяр­да гри­вень, по­ві­до­ми­ли в Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі. Найактивніше де­кла­ру­ва­ли свої ста­тки жи­те­лі Дні­про­пе­тров­ської (5 ти­сяч де­кла­ра­цій), Пол­тав­ської (4,9 ти­ся­чі де­кла­ра­цій), За­по­різь­кої (4,6 ти­ся­чі де­кла­ра­цій) та Хар­ків­ської ( 4,4 ти­ся­чі де­кла­ра­цій) обла­стей. Біль­ша ча­сти­на до­хо­дів — близь­ко 1,6 мі­льяр­да гри­вень — від успад­ко­ва­но­го та по­да­ро­ва­но­го май­на, тро­хи мен­ше склав до­хід від за­ро­бі­тної пла­ти — 1,4 мі­льяр­да гри­вень, — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні. Крім то­го, 595,4 міль­йо­на гри­вень до­хо­ду укра­їн­ці отри­ма­ли від про­да­жу ру­хо­мо­го та не­ру­хо­мо­го май­на, 282,8 міль­йо­на гри­вень — від опе­ра­цій з ін­ве­сти­цій­ни­ми акти­ва­ми та 105,8 міль­йо­на гри­вень — від на­да­н­ня не­ру­хо­мо­сті в орен­ду. Ще 761,7 міль­йо­на гри­вень гро­ма­дя­ни за­де­кла­ру­ва­ли як ін­ші до­хо­ди. Су­ма по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, що під­ля­гає спла­ті у держ­бю­джет, ста­но­вить 116 міль­йо­нів гри­вень. Це на 16,6 міль­йо­на гри­вень біль­ше, ніж за від­по­від­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку, — по­ві­дом­ля­ють по­да­тків­ці. Та­кож 19,2 ти­ся­чі осіб ско­ри­ста­ли­ся пра­вом на отри­ма­н­ня по­да­тко­вої зниж­ки. До по­вер­не­н­ня во­ни за­де­кла­ру­ва­ли 30,4 міль­йо­на гри­вень. Аце на 2,1 міль­йо­на гри­вень мен­ше ми­ну­ло­рі­чно­го по­ка­зни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.