Агра­рі­ям до­ве­де­ться пе­ре­сі­ва­ти близь­ко 1,2 міль­йо­на ге­кта­рів ози­мих куль­тур

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Сіль­го­спви­ро­бни­кам до­ве­де­ться пе­ре­сі­ва­ти близь­ко 15%, або 1,2 міль­йо­на ге­кта­рів, по­сів­них площ ози­мих куль­тур. Про це за­явив вчо­ра на прес- кон­фе­рен­ції ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чно­го цен­тру Ми­ко­ла Куль­бі­да, пе­ре­дає ко­ре­спон­дент УНН. «За агро­ме­тео­ро­ло­гі­чни­ми роз­ра­хун­ка­ми, на по­ча­ток ві­днов­ле­н­ня ве­ге­та­ції пло­щі ози­мих куль­тур у не­за­до­віль­но­му ста­ні, які по­тре­бу­ва­ти­муть пе­ре­сі­ву або під­сі­ву, ста­но­ви­ти­ме близь­ко 1,2 міль­йо­на ге­кта­рів, або 15% від по­сі­я­них», — ска­зав він. Куль­бі­да та­кож по­ін­фор­му­вав, що у 2014 ро­ці пло­щі пе­ре­сі­вів ста­но­ви­ли ли­ше 4%, у 2013 ро­ці — 9%, а у 2012 — 26%. За йо­го сло­ва­ми, най­біль­ше площ з ози­ми­ми в не­за­до­віль­но­му ста­ні очі­ку­є­ться на те­ри­то­рії Оде­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Кі­ро­во­град­ської, Лу­ган­ської та Чер­ні­гів­ської обла­стей, де їх бу­де біль­ше 20%. На­га­да­є­мо, за да­ни­ми Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, вся по­сів­на пло­ща сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур в усіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дарств під уро­жай 2015 ро­ку про­гно­зу­є­ться в ме­жах 27,2 міль­йо­на ге­кта­рів, або на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.