Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект про ри­нок га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пар­ла­мент ухва­лив за осно­ву за­ко­но­про­ект про ри­нок при­ро­дно­го га­зу Укра­ї­ни, роз­ро­бле­ний за актив­ної уча­сті се­кре­та­рі­а­ту Єв­ро­пей­ської енер­ге­ти­чної спіль­но­ти. За­ко­но­про­ект (№2250) під­три­ма­ли 237 на­ро­дних де­пу­та­тів на за­сі­дан­ні пар­ла­мен­ту в че­твер. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Оста­па Се­ме­ра­ка («На­ро­дний фронт»), ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту є одні­єю з умов схва­ле­н­ня 17,5 мі­льяр­да до­ла­рів кре­ди­ту Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (МВФ) Укра­ї­ні за но­вою про­гра­мою роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, основ­ною ме­тою за­ко­но­про­е­кту є ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща на рин­ку при­ро­дно­го га­зу з ура­ху­ва­н­ням основ­них ви­мог за­ко­но­дав­ства ЄС, у то­му чи­слі пе­ред­ба­че­них Ди­ре­кти­вою 2009/73/ЄС Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту і Ра­ди Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу від­но­сно за­галь­них пра­вил для вну­трі­шньо­го рин­ку при­ро­дно­го га­зу і Ре­гла­мен­том 715/2009 Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту і Ра­ди ЄС про умо­ви до­сту­пу до ме­реж пе­ре­да­чі при­ро­дно­го га­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.