«Ки­ї­в­енер­го» від­клю­чить еле­ктри­ку в Ме­жи­гір’ї

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія «Ки­ї­в­енер­го» пла­нує при­пи­ни­ти еле­ктро­по­ста­ча­н­ня бу­дів­лі дер­жав­ної ре­зи­ден­ції «Ме­жи­гір’я». При­чи­на — ве­ли­ка за­бор­го­ва­ність, яка ста­ном на 1 бе­ре­зня ста­но­вить 7,4 міль­йо­на гри­вень, пе­ре­дає УНН із по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу «Ки­ї­в­енер­го». ПАТ «Ки­ї­в­енер­го» зму­ше­не в бе­ре­зні 2015 ро­ку при­пи­ни­ти еле­ктро­по­ста­ча­н­ня ТОВ «Тан­та­літ», на чи­є­му ба­лан­сі зна­хо­ди­ться ре­зи­ден­ція «Ме­жи­гір’я» (Но­ві Пе­трів­ці, Ки­їв­ська область), че­рез за­бор­го­ва­ність за спо­жи­ту еле­ктро­енер­гію в роз­мі­рі 7,4 міль­йо­на гри­вень», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що про­тя­гом ро­ку «Ки­ї­в­енер­го» за­сто­су­ва­ло всі мо­жли­ві за­хо­ди, щоб за­по­біг­ти від­клю­чен­ню під­при­єм­ства від еле­ктро­енер­гії, зокре­ма здій­сню­ва­ло від­стро­чку від­клю­чень і ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гу. Крім то­го, «Ки­ї­в­енер­го» пла­нує при­пи­ни­ти в бе­ре­зні без­ко­штов­не еле­ктро­по­ста­ча­н­ня ком­пле­ксу від­по­чин­ку « Пу­ща- Водиця » , ур­очи­ща « Ме­жи­гір’ я » до вре­гу­лю­ва­н­ня до­го­вір­них від­но­син.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.