ГОЛОС ІЗ FACEBOOK

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

До­пис ко­ри­сту­ва­ча Окса­на МУ­ЗИ­ЧУК (спіль­но­та «Со­ло із со­цме­реж із... ор­ке­стром»):

Му­шу ви­зна­ти — силь­ний ви­йшов удар ка­ца­пів по Укра­ї­ні в ін­фор­ма­цій­ній і фі­нан­со­вій вій­ні.

Три­май­мо­ся, укра­їн­ці! Не ство­рюй­мо ко­тли...

Кра­ще по­ду­май­мо, як ор­га­ні­зу­ва­ти го­ри­зон­таль­ну вза­є­мо­дію і під­трим­ку, як в час Май­да­ну. Адже він — ви­клю­чно на­ше ноу-хау.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.