РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Від­гук на ма­те­рі­ал Ан­ни СВЕНТАХ «День» — «на Дні» («День» №34 від 27 лю­то­го 2015 ро­ку)

Ме­ні спо­до­ба­ла­ся ідея фе­сти­ва­лю! Це теж на­ша іден­ти­чність. Зга­дай­те Ле­сю («Щоб не пла­кать, я смі­я­лась » ) . Ба­га­то хто лай­кнув, бо оці­ни­ли за­дум, на­зву, жар­ти, в то­му чи­слі і над са­ми­ми со­бою. Але лай­кнув — не обов’яз­ко­во пі­шов на за­хід. По­трі­бна про­мо­ція! Ого­ло­шуй­те кон­курс (ди­ре­ктор па­ні­ки, ди­ре­ктор істе­ри­ки) Зби­рай­те ре­зю­ме, кей­си, кре­а­тив­ні ідеї. Успі­ху! Facebook-ко­ри­сту­вач Tatyana Tolmachyova

Від­гук на стат­ті Ін­ни ЛИХОВИД «Суд три­ває...» та «Про­те­стам сту­ден­тів­ме­ди­ків — один рік» («День» №26 та №32 від 16 та 24 лю­то­го 2015 ро­ку від­по­від­но)

Ми­нув рік із то­го мо­мен­ту, ко­ли ми із сту­ден­та­ми вста­но­ви­ли кон­троль за ре­кто­ра­том та ви­гна­ли ректора Мо­ска­лен­ка. Не­за­бу­тні по­дії, ко­ло­саль­на кіль­кість сту­ден­тів, в очах на­дія, хо­да про­спе­ктом Пе­ре­мо­ги, мі­тинг бі­ля пам’ ятни­ка Шевченка, да­лі че­рез Май­дан до МОЗ Укра­ї­ни, чі­ткі ви­мо­ги сту­ден­тів — від­сто­ро­ни­ти ректора та роз­по­ча­ти істо­рію уні­вер­си­те­ту з но­вої сто­рін­ки. Са­ме там, бі­ля две­рей за­сту­пни­ка мі­ні­стра, ми і зу­стрі­ли­ся впер­ше за ці дні із Ка­те­ри­ною Ми­ко­ла­їв­ною Амо­со­вою, що очі­ку­ва­ла на при­зна­че­н­ня її в. о. ректора. До цьо­го жо­дної уча­сті в ре­во­лю­цій­них по­ді­ях її ро­ди­на не бра­ла, і сту­ден­ти хо­ті­ли при­зна­че­н­ня зов­сім ін­шої лю­ди­ни. Подаль­ший роз­ви­ток усім ві­до­мий — ко­ли­шні при­бі­чни­ки Мо­ска­лен­ка швид­ко зо­рі­єн­ту­ва­ли­ся в си­ту­а­ції — Ка­те­ри­на Ми­ко­ла­їв­на, фа­кти­чно, га­ран­ту­ва­ла ре­а­кцій­ній біль­шо­сті в НМУ збе­ре­же­н­ня status quo.

Що ро­би­ти, чи по­трі­бно про­дов­жу­ва­ти бо­роть­бу за які­сну ме­ди­чну осві­ту, за на­ве­де­н­ня ла­ду в ме­ди­чно­му уні­вер­си­те­ті? Ми з ко­ле­га­ми ви­рі- ши­ли, що так, а Сту­дент­ське брат­ство нас під­три­ма­ло. Ра­зом ми про­во­ди­мо гро­мад­ський мо­ні­то­ринг ро­бо­ти НМУ, по­стій­но ви­кри­ва­є­мо по­ру­ше­н­ня та на­да­є­мо пу­блі­чну ін­фор­ма­цію. Це ви­кли­ка­є­ві­двер­те роз­дра­ту­ва­н­ня адмі­ні­стра­ції. А да­рем­но, бо ми пра­гне­мо до­по­мог­ти ре­кто­ру НМУ Ка­те­ри­ні Амо­со­вій по­до­ла­ти ко­ру­пцію та не за­зна­ти транс­фор­ма­ції у Мо­ска­лен­ка №2. Спра­ва в то­му, що во­на у скла­дній си­ту­а­ції, в ото­чен­ні спів­ро­бі­тни­ків ре­кто­ра­ту Мо­ска­лен­ка, ко­трі ра­зом зі сво­їм ше­фом ма­ють не­сти від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня, які бу­ли вста­нов­ле­ні ко­мі­сі­єю МОЗ Укра­ї­ни, але, за­мість цьо­го, да­лі обі­йма­ють свої по­са­ди. Крім то­го, в трав­ні 2014 ро­ку НМУ « під­си­лив­ся » ко­ли­шнім чле­ном Пар­тії ре­гіо­нів — Ни­ки­тю­ком О. А., що ви­йшов із ці­єї ор­га­ні­за­ції 19 лю­то­го 2014 ро­ку, а пе­ред тим за­ймав­ся ор­га­ні­за­ці­єю « ан­ти­фа­шист­ських » мі­тин­гів та ін­шою « ко­ри­сною » ді­яль­ні­стю. В лю­то­му цьо­го ро­ку він отри­мав під­ви­ще­н­ня і за­раз обі­йма­є­по­са­ду про­ре­кто­ра з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти та пер­спе­ктив­но­го роз­ви­тку, не ма­ю­чи від­но­ше­н­ня ні до на­у­ки, ані до пе­да­го­гі­ки.

Ви­снов­ки: 1. Москаленко по­ви­нен си­ді­ти за ре­аль­ні зло­чи­ни, які по­трі­бно роз­слі­ду­ва­ти. 2. Ра­зом із Мо­ска­лен­ком по­вин­ні си­ді­ти йо­го по­плі­чни­ки, що про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти в «онов­ле­но­му» НМУ.

Ві­ктор ДОСЕНКО, про­фе­сор, ко­ли­шній спів­ро­бі­тник На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. О. О. Бо­го­моль­ця, один із пре­тен­ден­тів на по­са­ду ректора

Від­гук на ма­те­рі­ал Іва­на КА­ПСА­МУ­НА та Дми­тра КРИВЦУНА «Слу­га си­сте­ми...» (сайт «Дня» www.day.kiev.ua)

Ви­сно­вок: йо­го свід­че­н­ня для ни­ні­шньої вла­ди мо­гли бу­ти не ду­же ко­ри­сни­ми чи ду­же не ко­ри­сни­ми? Facebook-ко­ри­сту­вач Іри­на РУ­БА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.