Про під­ня­т­тя та­ри­фів на газ

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Іван ШЕВЧУК, ін­же­нер

Від­гук на ста­т­тю Сер­гія Гра­бов­сько­го «Хто вті­лює «план Пу­ті­на»?» («День» №23 від 12 лю­то­го 2015 ро­ку)

Ша­нов­на ре­да­кціє! Про­чи­тав у ва­шій га­зе­ті ста­т­тю Сер­гія Гра­бов­сько­го «Хто вті­лює «план Пу­ті­на»?» і ви­рі­шив теж від­гу­кну­ти­ся на неї. Ду­же пра­виль­но за­ува­же­но, що на­ша вла­да ді­єя­кось див­но: за­мість то­го щоб згур­то­ву­ва­ти на­ших гро­ма­дян і пі­клу­ва­ти­ся про них (хо­ча б як за ви­бор­ців), во­на де­да­лі біль­ше на­пру­жу­єоб­ста­нов­ку.

І під­ня­т­тя та­ри­фів зов­сім не про­сте пи­та­н­ня.Хо­чу ви­сло­ви­ти де­кіль­ка ду­мок що­до цьо­го.

По-пер­ше,що да­є­пі­дня­т­тя та­ри­фів.

На­віть при ком­пен­са­ції цьо­го під­ня­т­тя ма­ло­за­без­пе­че­ним із ба­га­тьох га­лу­зей еко­но­мі­ки (лег­ка про­ми­сло­вість,хар­чо­ва...) ви­во­дя­ться ко­ло­саль­ні су­ми гро­шей, які на­то­мість осі­да­ють в ки­ше­нях ба­га­тих лю­дей. Тоб­то прір­ва між ба­га­ти­ми та бі­дни­ми ще біль­ше збіль­шу­є­ться і ство­ре­н­ня се­ре­дньо­го кла­су ще від­да­ля­є­ться. Ще гірше, це галь­мує роз­ви­ток вну­трі­шньо­го рин­ку. Але це ще не все. Збіль­шу­є­ться на­пру­га, не­за­до­во­ле­н­ня вссре­де­ні су­спіль­ства, кри­ти­ка вла­ди пе­ре­тво­рю­є­ться в не­ро­зу­мі­н­ня її дій, а по­тім,мо­жли­во, і в озло­бле­ність та про­ти­сто­я­н­ня. Ло­гі­чним бу­ло б ,щоб вла­да цьо­го уни­ка­ла,а тут якесь ігно­ру­ва­н­ня за­пи­тів су­спіль­ства. Так ні­би вла­да са­ма по со­бі, а на­род сам по со­бі.

По-дру­ге, чи це єди­ний ва­рі­ант — різ­ке під­ня­т­тя та­ри­фів?

Вза­га­лі-то, уряд по­ви­нен це до­во­ди­ти. Я ува­жно слід­кую за та­ки­ми но­ви­на­ми, але ще не чув,ска­жі­мо, та­ко­го по­рів­няль­но­го ана­лі­зу: за скіль­ки ро­ків під­ня­ли опла­ту ко­му­наль­них по­слуг, на­при­клад, у Ні­меч­чи­ні чи у Фран­ції від то­го рів­ня, що пла­ти­мо ми, до то­го рів­ня, який на сьо­го­дні в них; і спів­ві­дно­ше­н­ня між про­пла­тою ко­му­наль­них по­слуг та рів­нем зар­плат за ці ро­ки.

На мій по­гляд, під­ня­т­тя та­ри­фів по­вин­но прив’язу­ва­ти­ся до пла­то­спро­мо­жно­сті на­ших гро­ма­дян, гру­бо ка­жу­чи, до рів­ня зар­плат. Чи є аль­тер­на­тив­ний шлях ви­рі­ше­н­ня ці­єї прбле­ми?

На­сам­пе­ред, слід чі­тко ро­зі­бра­ти­ся з по­тре­бою га­зу для про­ми­сло­во­сті та для на­се­ле­н­ня. З ко­жною скла­до­вою по­трі­бно пра­цю­ва­ти окре­мо, до­ма­га­ю­чись еко­ном­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Про­ми­слов­ці по­вин­ні чі­тко зна­ти і усві­дом­лю­ва­ти, що во­ни ку­пу­ва­ти­муть газ на рин­ку, а не ви­гі­дно — хай пе­ре­о­сна­щу­ють під­при­єм­ства або шу­ка­ють за­мін­ни­ки га­зу.

З га­зом для на­се­ле­н­ня скла­дні­ше. При ни­ні­шньо­му рів­ні спо­жи­ва­н­ня вну­трі­шніх дже­рел не ви­ста­ча­є­для опа­ле­н­ня бу­дин­ків. При цьо­му ми йо­го ви­тра­ча­є­мо біль­ше, ніж на За­хо­ді. Тут і не­у­те­пле­ні бу­дин­ки, і не­ефе­ктив­ні си­сте­ми опа­ле­н­ня (ко­тель­ні,ме­ре­жі та ін­ше). На уте­пле­н­ня та но­ві те­хно­ло­гії по­трі­бен час і гро­ші, чо­го не ви­ста­чає. То­му на пер­шо­му ета­пі (на сьо­го­дні) не­об­хі­дно чі­тко ви­зна­чи­ти, скіль­ки не ви­ста­ча­є­га­зу для на­се­ле­н­ня та шу­ка­ти ін­ші дже­ре­ла енер­гії все­ре­де­ні кра­ї­ни. Цим ми час­тко­во ви­рі­ши­мо про­бле­му ди­вер­си­фі­ка­ції енер­го­дже­рел та й не­по­ро­зу­мінь із МВФ.

Не вда­ю­чись до все­бі­чно­го ана­лі­зу, звер­ну ува­гу на один вид дже­рел — спирт. Пло­щі під цукро­вим бу­ря­ком ре­аль­но збіль­ши­ти. Спирт­за­во­дів теж ви­ста­чає. Зви­чай­но, не все так про­сто. Спир­том з акци­зни­ми мар­ка­ми ба­га­то не обі­грі­єш. То­му це по­вин­ні бу­ти спирт­за­во­ди, які пра­цю­ють тіль­ки на за­мов­ле­н­ня ко­му­наль­них під­при­ємств. Із мі­ні­му­мом до­пу­ску пра­ців­ни­ків до го­то­вої про­ду­кції; з ви­рі­ше­н­ням про­бле­ми пе­ре­ве­зе­н­ня та за­пов­не­н­ням єм­но­стей в ко­тель­нях; з без­пе­кою, апа­ра­ту­рою то­що. Це по­вин­но бу­ти від­пра­цьо­ва­но на одно­му з обла­сних цен­трів під кон­тро­лем уря­ду за рік, і на­сту­пно­го не­об­хі­дну кіль­кість ко­те­лень пе­ре­ве­сти на цей вид паль­но­го. Па­ра­лель­но по­трі­бно про­во­ди­ти з уча­стю дер­жа­ви уте­пле­н­ня бу­дин­ків та вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків на те­пло, газ та во­ду.

Та­ким чи­ном мо­жна плав­но під­ви­щу­ва­ти енер­го­збе­ре­же­н­ня та збіль­шу­ва­ти та­ри­фи до рин­ко­вих, не за­би­ра­ю­чи гро­ші з еко­но­мі­ки та не на­кла­да­ю­чи не­по­силь­них тя­га­рів на на­се­ле­н­ня.

З по­ва­гою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.