ВИКРУТКА І ПЛОСКОГУБЦІ

Den (Ukrainian) - - Спецрепортаж «дня» -

Оле­на Гри­го­рів­на при­бу­ла до Свя­то­гір­ська з Де­баль­це­во­го 4 лю­то­го. Ра­ні­ше сю­ди при­їха­ли дві її донь­ки, зять, ону­ка з чо­ло­ві­ком і прав­ну­чка, якій за­раз три мі­ся­ці. «Тут пре­кра­сно, — го­во­рить Оле­на Гри­го­рів­на про Свя­то­гірськ. — У Де­баль­це­во­му мі­сяць не бу­ло сві­тла і во­ди, ра­ді­а­то­ри хо­ло­дні, а ще бом­би­ли. А тут спо­кій­но, те­пло, єга­ря­ча і хо­ло­дна во­да. Усі лю­ди при­ві­тні, ні­хто ні­чо­го по­га­но­го не ка­же. Але все одно до­до­му хо­че­ться».

Ви­їха­ти з Де­баль­це­во­го жін­ці до­по­міг во­лон­тер Олег. «Жи­ву на во­сьмо­му по­вер­сі. Че­рез наш бу­ди­нок по­стій­но сна­ря­да­ми пе­ре­ки­да­ли­ся. Це ся­гну­ло яко­їсь ме­жі. Ста­ло бай­ду­же, що об­стрі­лю­ють. Взя­ла і по­їха­ла » , — зі­зна­є­ться Оле­на Гри­го­рів­на. До­ро­гою пен­сіо­нер­ка до­по­мо­гла ева­ку­ю­ва­ти ін­ших лю­дей. Во­лон­тер Олег мав пе­ре­лік адрес, за яки­ми за­би­рав ін­ва­лі­дів. Оле­на Гри­го­рів­на під­ка­зу­ва­ла, ку­ди їха­ти. На­зби­ра­ли близь­ко де­ся­ти осіб, по­тім усіх роз­ве­зли по рі­зних мі­стах.

Із со­бою Оле­на Гри­го­рів­на взя­ла лі­ки, до­ку­мен­ти, одяг, гол­ку з ни­ткою, іко­ни, ви­кру­тку та ма­лень­кі плоскогубці. Пе­ре­се­лен­ка зви­кла ма­ти під ру­кою якісь ін­стру­мен­ти, адже за фа­хом — те­хнік- ме­ха­нік, ко­лись ре­мон­ту­ва­ла еле­ктро­по­бу­то­ві при­ла­ди.

Спер­шу у Свя­то­гір­ську Оле­ні Гри­го­рів­ні сни­лись об­стрі­ли. Про­ки­да­ла­ся і по­чи­на­ла швид­ко одя­га­ти­ся, щоб біг­ти у під­вал. Су­сі­ди зу­пи­ня­ли, на­га­ду­ва­ли, що во­на вже у без­пе­ці. По­при ри­зик, пе­ре­се­лен­ка мрі­є­знов по­тра­пи­ти до­до­му. Шко­дує за май­ном, на яке за­ро­бля­ла все жи­т­тя. Цін­ні ре­чі — комп’ютер, те­ле­ві­зор — жін­ка схо­ва­ла у ша­фи й об­кла­ла по­ду­шка­ми. Їй при­кро, що квар­ти­ру мо­жуть по­гра­бу­ва­ти ма­ро­де­ри.

Зять Оле­ни Гри­го­рів­ни пра­цю­є­на за­лі­зни­ці ко­лій­ни­ком. Чо­ло­ві­ка ви­кли­ка­ють на ро­бо­ту, щоб від­нов­лю­ва­ти спо­лу­че­н­ня. Ро­ди­на че­кає, по­ки оформ­лять пе­ре­пус­тки. «Укра­їн­ці сто­я­ли у Де­баль­це­во­му — ду­же до­брі хло­пці. Во­зи­ли нам во­ду, гу­ма­ні­тар­ку, ци­гар­ки, їжу. Що ро­би­ти­ме «ДНР» — не знаю», — роз­мір­ко­ву­є­пе­ре­се­лен­ка.

ОЛЕ­НА ГРИ­ГО­РІВ­НА З ДЕ­БАЛЬ­ЦЕ­ВО­ГО ВЗЯ­ЛА ІКО­НИ, ВИ­КРУ­ТКУ ТА МА­ЛЕНЬ­КІ ПЛОСКОГУБЦІ. ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­КА ЗА ФА­ХОМ — ТЕ­ХНІК-МЕ­ХА­НІК І ЗВИ­КЛА МА­ТИ ПІД РУ­КОЮ ЯКІСЬ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.