МА­ШИН­КА ДЛЯ СТРИЖ­КИ

Den (Ukrainian) - - Спецрепортаж «дня» -

Юля, Юра і їхній син Ва­дик ви­їха­ли з Де­баль­це­во­го три ти­жні то­му. «Ря­ту­валь­ни­ки за­хо­ди­ли до схо­вищ і агі­ту­ва­ли усіх їха­ти. Спо­ча­тку ні­хто не по­го­джу­вав­ся, по­тім де­яких вмо­ви­ли. На­сту­пно­го дня при­їха­ли ав­то­бу­си і за­бра­ли нас, — зга­дує Юля. — У «бом­би­ку» (бом­бо­схо­ви­ще. — Авт.) осо­бли­во не бо­я­ли­ся, з лі­та зви­кли. В основ­но­му, си­ді­ли там ве­чо­ра­ми. Ви­хо­ди­ли у спра­вах, у ма­га­зин».

Крам­ни­ці у Де­баль­це­во­му пра­цю­ва­ли, до­ки там бу­ли про­ду­кти. Вже зни­кло сві­тло, але ще про­да­ва­ли хліб, пря­ни­ки, цу­кер­ки. По­тім якийсь час при­во­зи­ли без­пла­тний хліб з Ар­те­мів­ська, ви­да­ва­ли гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

Юра пра­цю­вав на за­лі­зни­чно­му пе­ре­їзді. У Свя­то­гірськ узяв не­ве­ли­ку ро­бо­чу сум­ку — ра­ні­ше но­сив у ній обі­ди. За­пхав у сум­ку плоскогубці, ни­тки — ці ре­чі ле­жа­ли під ру­кою, бо по­трі­бні у «бом­би­ку». В остан­ній мо­мент при­хо­пив ма­шин­ку для стриж­ки — тре­ба стриг­ти ди­ти­ну.

Сім’я хо­че до­до­му. Знов-та­ки єпро­бле­ми з пе­ре­пус­тка­ми. За до­ку­мен­том тре­ба їха­ти до Ар­те­мів­ська. Одній лю­ди­ні тре­ба 110 гри­вень на до­ро­гу. Ще до­ве­де­ться но­чу­ва­ти в Ар­те­мів­ську — по­трі­бні ко­шти на хар­чі. За кіль­ка днів тре­ба за­би­ра­ти пе­ре­пус­тку — знов ко­шти на до­ро­гу. Пе­ре­се­лен­ці спо­ді­ва­ю­ться на во­лон­те­рів — ті обі­ця­ли при­вез­ти у Свя­то­гірськ лю­дей, які оформ­лять ці пе­ре­пус­тки.

У Де­баль­це­во­му ли­шив­ся Ро­ма, стар­ший син Юлі, яко­му 21 рік. За­раз із ним не­ма­єзв’яз­ку. Хло­пець ли­шив­ся у мі­сті ра­зом з дів­чи­ною, та­кож пиль­ну­вав со­ба­ку. Ко­ли зі­брав­ся ви­їха­ти, до­ро­ги пе­ре­кри­ли. Си­ну Ва­ди­ку шість ро­ків. Ми­ну­лої осе­ні мав іти до шко­ли, але від­кла­ли це на рік. «Який сенс йти вчи­тись у цьо­му ро­ці?» — роз­во­дить ру­ка­ми Юля. «Я не пі­шов до шко­ли, то­му що вій­на», — Ва­дик усмі­ха­є­ться і хо­ває го­ло­ву в ко­лі­на ма­ми.

«Про­жив у мі­сті усе жи­т­тя, а те­пер, щоб по­вер­ну­ти­ся, по­трі­бна пе­ре­пус­тка, — ди­ву­є­ться Юля. — На­віть якщо тво­го бу­дин­ку вже не­має, тре­ба гля­ну­ти, що там і як. І мі­сто тре­ба бу­де від­нов­лю­ва­ти. Ко­жен по­вер­не­ться до­до­му. Все одно».

ЮРА, ЮЛЯ І МА­ЛЕНЬ­КИЙ ВА­ДИК ІЗ ДЕ­БАЛЬ­ЦЕ­ВО­ГО. ОСТАН­НЬОЇ МИ­ТІ ЮРА ЗА­БРАВ МА­ШИН­КУ ДЛЯ СТРИЖ­КИ — ТРЕ­БА СТРИГ­ТИ ДИ­ТИ­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.