НО­УТ­БУК

Den (Ukrainian) - - Спецрепортаж «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День» Київ — Свя­то­гірськ — Київ

Окса­на при­їха­ла до Свя­то­гір­ська з Де­баль­це­во­го із си­ном, ма­тір’ю та све­кру­хою на­при­кін­ці сі­чня. Си­ну переселенки Ан­то­ну 19 ро­ків, він — ін­ва­лід.

«Ко­ли ви­їжджа­ли, наш бу­ди­нок сто­яв ці­лий. По­тім у ньо­го влу­чи­ло де­сять сна­ря­дів. Жи­тло не під­ля­га­є­ві­днов­лен­ню», — ка­же Окса­на.

Пе­ред цим ро­ди­на пів­ро­ку про­ве­ла у під­ва­лах. «Хо­ті­ли си­ді­ти вдо­ма до остан­ньо­го, але нер­во­ва си­сте­ма ви­сна­жи­ла­ся, — зі­зна­є­ться Окса­на. — Ми пов­ні­стю за­ле­жи­мо від еле­ктро­енер­гії, а у нас узим­ку ні сві­тла, ні во­ди, ні опа­ле­н­ня. Хо­ди­ли го­ло­дні, не ми­лись».

Чи­ма­ло жи­те­лів Де­баль­це­во­го че­рез бої ви­їха­ли до Свя­то­гір­ська До­не­цької обла­сті. У цьо­му не­ве­ли­ко­му мі­сті ті­сно від соснових де­рев, тут ба­га­то ди­тя­чих та­бо­рів і пан­сіо­на­тів. Ми по­бу­ва­ли в одно­му з та­ких ком­пле­ксів, що на­зи­ва­є­ться «Пер­ли­на До­неч­чи­ни». Лю­ди зга­ду­ва­ли по­ки­ну­ті бу­дин­ки і по­ка­зу­ва­ли ре­чі, які за­бра­ли звід­ти у мир­не, але три­во­жне жи­т­тя.

Ко­ли Де­баль­це­ве по­ча­ли силь­но об­стрі­лю­ва­ти, при­ве­зли гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу: хліб, кру­пи. Але як зва­ри­ти ка­шу без еле­ктри­ки? Якось на­грі­ва­ли во­ду на ре­ші­тці, що кла­ли на ка­мінь — так і ви­кру­чу­ва­ли­ся.

Пе­ре­се­лен­ка ві­сім ро­ків пра­цю­ва­ла про­від­ни­цею у Лу­ган­ську. «По­чу­ва­ю­ся, як бі­ля роз­би­то­го ко­ри­та. Не зна­єш, ку­ди дітися, бо ні­де ні­хто ні­ко­му не по­трі­бний», — ка­же жін­ка. Окса­на зби­ра­лась у до­ро­гу по­ха­пцем, удо­ма ли­ши­лись де­я­кі ва­жли­ві до­ку­мен­ти. Син Ан­тон ща­сли­вий, що взяв у до­ро­гу но­ут­бук. У Свя­то­гір­ську він увесь час з ним но­си­ться.

ОКСА­НА ТА ЇЇ СИНАН ТОНТАКОЖ ЗБИ­РА­ЛИ­СЯ ІЗ ДЕ­БАЛЬ­ЦЕ­ВО­ГО ПО­ХА­ПЦЕМ І ЗА­БУ­ЛИ ДЕ­Я­КІ ВА­ЖЛИ­ВІ ДО­КУ­МЕН­ТИ. АЛЕ АНТОНЩАСЛИВИЙ, БО ВИ­ВІЗ НО­УТ­БУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.