«ЛЮ­ДИ НА­ЛА­ШТО­ВА­НІ ЖИ­ТИ»

Den (Ukrainian) - - Спецрепортаж «дня» -

Лю­дми­ла КРАВ­ЧУК, ди­ре­ктор обла­сно­го ди­тя­чо-мо­ло­ді­жно­го са­на­тор­но-оздо­ров­чо­го ком­пле­ксу «Пер­ли­на До­неч­чи­ни»:

— На­при­кін­ці гру­дня ми прийня­ли 11 ав­то­бу­сів з пе­ре­се­лен­ця­ми, в основ­но­му, з Де­баль­це­во­го й Ав­ді­їв­ки. За­се­ли­ли лю­дей у три кор­пу­си, во­ни до­сі жи­вуть у нас. За­га­лом це тро­хи біль­ше ніж 300 гро­ма­дян, ба­га­то лі­тніх лю­дей і ді­тей. Ми при­йма­є­мо пе­ре­се­лен­ців з кві­тня. Пер­ші бу­ли зі Слов’ян­ська. По­тім з Кр­ама­тор­ська, Гор­лів­ки, До­не­цька. Ті лю­ди вже роз’їха­ли­ся.

На­ша за­да­ча, щоб у пе­ре­се­лен­ців бу­ли те­пло, га­ря­ча во­да і їжа. За­про­шу­ва­ли рі­зні слу­жби, бан­ки, пен­сій­ний фонд, центр зайня­то­сті, щоб лю­ди отри­ма­ли від­по­віді на свої пи­та­н­ня. Ор­га­ні­зу­ва­ли для пе­ре­се­лен­ців книж­ки, на­стіль­ні ігри, ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Уза­га­лі, на­ше ко­му­наль­не під­при­єм­ство оздо­ров­лю­є­ді­тей. «Пер­ли­на До­неч­чи­ни» — єди­ний ком­плекс, який ро­бить це ці­лий рік. За­раз ді­тей тут не­має, во­ни ви­їха­ли 15 сі­чня. У нас бор­ги за ко­му­наль­ні по­слу­ги, по зар­пла­ті, не­має чим утри­му­ва­ти штат. Пра­цю­є­мо в борг. Ча­сти­на лю­дей звіль­ни­лась. Але не мо­жна до­зво­ли­ти, щоб ком­плекс за­ги­нув. Спо­ді­ва­юсь, цьо­го ро­ку ще прийме­мо ді­тей.

За­раз агре­сія у пе­ре­се­лен­ців сти­хає. Дум­ки лю­дей спря­мо­ва­ні на те, як по­вер­ну­ти­ся до­до­му і як від­ро­джу­ва­ти­ся. На­віть ті, у ко­го не­ма­є­бу­дин­ків, зби­ра­ю­ться са­джа­ти го­ро­ди вдо­ма. Во­ни че­ка­ють на до­від­ки пе­ре­се­лен­ців і пе­ре­пус­тки, щоб мо­жна бу­ло віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся ре­гіо­ном. Лю­ди хо­чуть тіль­ки ми­ру, як і всі ми. Лю­ди на­ла­што­ва­ні жи­ти.

Ми обов’яз­ко­во пі­дій­ме­мо­ся. Ме­ні бу­ло три ро­ки, ко­ли по­ча­ла­ся вій­на. Я жи­ла на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. По­тім лю­ди по­вер­та­ли­ся на зга­ри­ща. І не бу­ло во­лон­те­рів, ні­хто не до­по­ма­гав. Бу­ду­ва­ли зем­лян­ки, жи­ли у під­ва­лах. А са­ди кві­тну­ли, бу­ли фру­кти, ци­бу­лю са­джа­ли, і всі ви­жи­ли. То­му і за­раз усе ви­три­ма­є­мо. Тре­ба тіль­ки ві­ри­ти, що все на­ла­го­ди­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.