Ва­гнер не ви­нен!

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

До­лю ви­став у Ро­сії ви­зна­ча­ють по­лі­ти­чні до­но­си, а не есте­ти­чні кри­те­рії

УНо­во­си­бір­ську (Ро­сія) від­був­ся мі­тинг «На за­хист ду­хов­но-ети­чних цін­но­стей, про­ти спроб роз­ко­лу су­спіль­ства ді­я­ми, які обра­жа­ють ре­лі­гій­ні по­чу­т­тя ві­ру­ю­чих». За оцін­кою ме­рії, на за­хід зі­бра­ло­ся близь­ко одні­єї ти­ся­чі осіб, по­ві­дом­ляє агент­ство Ін­тер­факс. Не­вдо­во­ле­ність при­су­тніх ви­кли­ка­ла прем’єра опе­ри «Тан­гей­зер» у по­ста­нов­ці Ти­мо­фія Ку­ля­бі­на. Крім то­го, уча­сни­ки мі­тин­гу роз­кри­ти­ку­ва­ли по­ста­нов­ку «KILL» за мо­ти­ва­ми п’єси Фрі­дрі­ха Шил­ле­ра «Під­сту­пність і ко­ха­н­ня», де, як і в «Тан­гей­зе­рі», на їх дум­ку, не на­ле­жним чи­ном ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться хри­сти­ян­ські сим­во­ли. До ре­чі, що­до ре­жи­се­ра «Тан­гей­зе­ра» Ти­мо­фія Ку­ля­бі­на і ди­ре­кто­ра те­а­тру Бо­ри­са Ме­здри­ча по­ру­ше­на спра­ва про адмі­ні­стра­тив­не пра­во­по­ру­ше­н­ня по ч.2 ст.5.26 КОАП РФ (Уми­сне при­лю­дне осквер­не­н­ня ре­лі­гій­ної або бо­го­слу­жбо­вої лі­те - ра­ту­ри, пре­дме­тів ре­лі­гій­но­го по­ша­ну­ва­н­ня, зна­ків або ем­блем сві­то­гля­дної сим­во­лі­ки й атри­бу­ти­ки або їх псу­ва­н­ня чи зни­ще­н­ня).

Ди­ре­ктор Но­во­си­бір­сько­го дер­жав­но­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту Бо­рис Ме­здрич за­явив, що зні­ма­ти «Тан­гей­зе­ра» з ре­пер­ту­а­ру те­а­тру не бу­дуть і що він го­то­вий від­сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію в су­ді.

«День» по­про­сив про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію му­зи­ко­знав­ця, го­ло­ву Ки­їв­сько­го Ва­гне­рів­сько­го то­ва­ри­ства Ма­ри­ну ЧЕРКАШИНУ-ГУБАРЕНКО:

«Су­ча­сна опер­на ре­жи­су­ра ча­сто бу­ває ду­же епа­ту­ю­чою. При чо­му цей епа­таж ро­би­ться по­ста­нов­ни­ком сві­до­мо, щоб ви­кли­ка­ти у гля­да­чів за­ці­кав­ле­ність опе­рою, і зро­би­ти опер­не ми­сте­цтво акту­аль­ним. Істо­рії про­те­стів про­ти су­ча­сних по­ста­но­вок бу­ва­ли як ра­ні­ше, так і в наш час. Річ у то­му, що пу­блі­ка не завжди ро­зу­міє і спри­ймає за­ду­ми ре­жи­се­рів. На­при­клад, в Ні­меч­чи­ні, якщо пу­блі­ці щось не по­до­ба­є­ться, то про­сто кри­чать «Бу», а в за­лі бу­ває ча­сти­на гля­да­чів, які апло­ду­ють і кри­чать «Бра­во». Але це «Бу» — сигнал по­ста­нов­ни­кам, що їхню ви­ста­ву не всі спри­йма­ють, і ди­ре­кція са­ма ви­рі­шує — по­ка­зу­ва­ти опе­ру чи зня­ти її з ре­пер­ту­а­ру (ча­сто скан­дал тіль­ки пі­ді­грі­ває за­ці­кав­ле­ність, і кви­тки швид­ко роз­ку­по­ву­ю­ться). Я хо­чу на­га­да­ти, що в істо­рії те­а­траль­но­го ми­сте­цтва не раз бу­ли си­ту­а­ції, ко­ли гля­да­чі бун­ту­ва­ли про­ти тво­рів, які сьо­го­дні ви­зна­ні ше­дев­ра­ми. На­при­клад, про­ва­ли­ла­ся «Ве­сна свя­щен­на» І.Стра­він­сько­го, а те­пер во­на при­кра­шає афі­ші пра­кти­чно всіх те­а­трів сві­ту! У си­ту­а­ції з «Тан­гей­зе­ром», на мій по­гляд, до­мі­ша­ний якийсь по­лі­ти­чний спе­ку­ля­тив­ний еле­мент, а це зай­ве і не має ні­яко­го від­но­ше­н­ня до есте­ти­чної скла­до­вої ви­ста­ви.

Я не уяв ляю, як мож на тра­кту­ва­ти «Тан­гей­зе­ра», щоб ця Ва­гне­рів­ська опе­ра збу­ри­ла та ку хви лю про тес ту се ред но - во си бір ців. Оскіль ки ідея ці­єї опе ри ціл ком зро зу мі ла: про склад ний шлях го лов но го ге - роя — спі ва ка Тан гей зе ра, який про тес ту вав про ти від - ста лос ті. За Ваг не ром у цій опе рі пе ре ма гає єд ність но ва - тор­сько­го до­сві­ду, осми­сле­н­ня сво їх по ми лок і по ка ян ня ге - роя ( хо ча йо му Римсь кий па - па не про ба чив, але по тім сам Бог прийняв по­ка­я­н­ня уми­ра - ю чо го Тан гей зе ра). Опе ра за - кін чу єть ся на по зи тив ній но - ті — в ру ках па пи роз квіт ну - ла су ха па ли ця, і всі слав лять ми лість Твор ця. »

Прем’єра опе­ри «Тан­гей­зер» на сце­ні Но­во­си­бір­сько­го дер­жав­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту (НДАТОіБ) від­бу­ла­ся на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Дія дра­ми пе­ре­не­се­на в су­ча­сність, а Тан­гей­зер з’яв­ля­є­ться в обра­зі ре­жи­се­ра, який зняв фільм «Грот Ве­не­ри» — ні­би­то про не­ві­до­ме, грі­хов­не жи­т­тя Ісу­са Хри­ста в мо­ло­до­сті. Ро- сій­ська га­зе­та «Му­зи­чний огляд», ви­зна­ча­ю­чи пре­мії за 2014 рік, на­зва­ла но­во­си­бір­ську по­ста­нов­ку спе­кта­клем ро­ку!

«На­пад цер­ков­них мра­ко­бі­сів на опе ру « Тан гей зер » і ре - жи­се­ра Ти­мо­фія Ку­ля­бі­на — це гань­ба. Гань­ба Ро­сії. Це те, що тре­ба при­хо­ву­ва­ти, чо­го тре ба со­ро­ми­ти­ся, так не­на­че за­раз, у 21 сто річ чі, рап том у ко гось від кри ла ся се ред ньо віч на бу - бон­на чу­ма. Зу­стрі­ло­ся те, що не мо­гло зу­стрі­ти­ся, — Ва­гнер і про­він­цій­ний піп. Ні­хто у сві­ті не за пі доз рю вав, що во ни мо - жуть десь пе­ре­тну­ти­ся. Де Ва­гнер, де су­ча­сна опер­на ре­жи­су­ра і де цей мра ко біс ний піп, який, не по­ди­вив­шись ви­ста­ву, пи­ше до­нос? Він ви­рі­шив, що ця по­ста­нов­ка обра­жає йо­го ре­лі­гій­ні по­чу­т­тя? Якщо йо­го ре­лі­гій­ні по­чу­т­тя в прин­ци­пі мо­жуть бу ти об ра же ні, зна чить, він не­ві­ру­ю­чий, зна­чить, він — шар­ла­тан або язичник», — на­пи­сав ро­сій­ський ре­жи­сер Ки­ри­ло Се­ре­бре­ни­ков у сво є му Facebook.

За йо­го сло­ва­ми, «тре­ба ви­ма га ти при пи ни ти пе ре слі ду - ва­н­ня на­ших ко­лег із цьо­го смі­хо­твор­но­го при­во­ду». «Но­во­си­бірськ, про кинь ся! Не гань - бі­ться! Іна­кше ці не­гі­дни­ки та мра ко бі си прий дуть « об ра жа - ти­ся» до вас», — до­дав Се­ре­бре­ни­ков.

Ан­дре­ас УМЛАНД, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, кан­ди­дат по­лі­ти­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри по­лі­то­ло­гії Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії:

— Це про­бле­ма не­то­ле­ран­тної атмо­сфе­ри в са­мій Ро­сії. Якщо там по­шу­ка­ти, то, на­пев­но, і в кла­си­чній ро­сій­ській лі­те­ра­ту­рі, му­зи­ці мо­жна зна­йти щось, що су­пе­ре­чить сьо­го­дні­шньо­му за­ко­но­дав­ству від­но­сно ре­лі­гії, по­лі­ти­чних по­гля­дів, се­ксу­аль­ної орі­єн­та­ції то­що.

Це від­обра­же­н­ня за­галь­ної ре­пре­сив­ної атмо­сфе­ри, яка за­раз за­че­пи­ла Ва­гне­ра і йо­го «Тан­гей­зе­ра». Це від­обра­же­н­ня за­галь­но­го аб­сур­ду, який є в Ро­сії що­до сво­бо­ди сло­ва, ві­ро­спо­віда­н­ня, по­лі­ти­чних по­гля­дів то­що.

КИ­РИЛ СЕ­РЕ­БРЕ­НИ­КОВ

АН­ДРЕ­АС УМЛАНД

МА­РИ­НА ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.