Про осо­бли­ві «Го­ло­си»...

Остан­ній про­ект «Плю­сів» мав ве­ли­че­зний резонанс. Ми за­про­си­ли ве­ду­чих по­го­во­ри­ти про істо­рію успі­ху

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Обо­є­на­ших го­стей — про­фе­сіо­на­ли, які вже не пер­ший рік пра­цю­ють на на­ціо­наль­но­му те­ле­ба­чен­ні, тож по­над го­ди­ну во­ни ді­ли­ли­ся вла­сним ба­че­н­ням йо­го про­блем і пер­спе­ктив. По­ча­ли ж з на­ш­умі­ло­го про­е­кту «Голос кра­ї­ни. Ді­ти». Ве­ду­чі роз­по­ві­ли, чо­го їх на­вчи­ли юні ар­ти­сти.

За­че­пи­ли та­кож те­му не­ста­чі в ефі­рі укра­їн­ської істо­рії, спро­бу­ва­ли ви­зна­чи­ти пе­ре­ду­мо­ви роз­ви­тку в кра­ї­ні вла­сно­го те­ле­ви­ро­бни­цтва. І Ка­те­ри­на Осад­ча, і Юрій Гор­бу­нов — із тих те­ле­ві­зій­ни­ків, які ро- зу­мі­ють і на­ма­га­ю­ться за­до­воль­ня­ти у сво­їй ро­бо­ті но­ві по­тре­би укра­їн­сько­го гля­да­ча. «Остан­ній ефір «Го­ло­су кра­ї­ни. Ді­ти» на 80% скла­дав­ся з укра­їн­ських пі­сень, — го­во­рить Ка­те­ри­на Осад­ча. — Я вва­жаю, що са­ме так ма­є­ви­гля­да­ти май­бу­тнє­ві­тчи­зня­но­го те­ле­ба­че­н­ня. Ще рік то­му хтось би обов’яз­ко­во за­про­по­ну­вав до­да­ти ще й ро­сій­сько­го кон­тен­ту — мов­ляв, без ньо­го гля­да­чам бу­де ну­дно. Го­лов­не, що сьо­го­дні, хо­ча й за­пла­тив­ши та­ку ви­со­ку ці­ну, ми зро­зумі­ли, що єукра­їн­ця­ми. Ма­буть, іна­кше пе­ре- рі­за­ти цю «пу­по­ви­ну» бу­ло не­мо­жли­во». «А те­ле­ме­не­дже­ри на­ре­шті зро­зумі­ли, що укра­їн­ські зір­ки — ближ­чі гля­да­чу, ніж іно­зем­ні. — до­да­є­Юрій Гор­бу­нов. — До цьо­го завжди вва­жа­ли, що спер­шу тре­ба про­сла­ви­тись за кор­до­ном — ли­ше то­ді те­бе ви­зна­ють на Ба­тьків­щи­ні. Не­за­ба­ром в ефі­рі ма­єз’яви­ти­ся ві­тчи­зня­ний се­рі­ал, в яко­му зі­грав і я. Пе­ре­ко­на­ний, ли­ше ви­ро­бля­ю­чи вла­сний про­дукт, ми змо­же­мо пра­виль­но ви­хо­ва­ти сво­їх ді­тей».

Ін­терв’ю з го­стя­ми «Дня» читайте у на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.