Про си­лу «оди­ниць»

«День» роз­шу­кав жи­те­ля Кра­сно­тур’їн­ська (Урал) Олександра Жу­ко­ва, чий вчи­нок ско­ли­хнув «Фейс­бук», і ді­знав­ся йо­го істо­рію бо­роть­би в гли­бин­ці

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

«День» роз­шу­кав жи­те­ля Кра­сно­тур’їн­ська (Урал) Олександра Жу­ко­ва, чий вчи­нок ско­ли­хнув «Фейс­бук», і ді­знав­ся йо­го істо­рію бо­роть­би в гли­бин­ці

«Щой­но пе­ре­гля­нув ка­дри з су­ду На­дії. Про­сить не вмов­ля­ти її за­кін­чи­ти го­ло­ду­ва­н­ня. Ве­ли­ка Силь­на Жін­ка! Сла­ва Укра­ї­ні! Ге­ро­ям Сла­ва!», — пи­ше ме­ні 38-рі­чний під­при­є­мець Оле­ксандр Жу­ков, який ми­ну­лої не­ді­лі ви­йшов на цен­траль­ну пло­щу Кра­сно­тур’їн­ська з оди­но­чним пі­ке­том. У ру­ках він три­мав два пла­ка­ти: «Сво­бо­ду На­де Сав­чен­ко» і «Рас­стре­лян за прав­ду» з портретом Бо­ри­са Нєм­цо­ва. Кра­сно­тур’їнськ — це мі­сто обла­сно­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня в Свер­длов­ській обла­сті Ро­сії, про­ми­сло­вий і куль­тур­ний центр Пів­ні­чно­го Ура­лу. Мі­сто не­ве­ли­ке, на­се­ле­н­ня — ли­ше 58,5 ти­ся­чі (за по­пе­ре­дньою оцін­кою на 1 сі­чня 2015 ро­ку). З цих ти­сяч зна­йшов­ся один, який не по­бо­яв­ся ви­йти на пі­кет і про­де­мон­стру­ва­ти свою по­зи­цію. Ця історія чи­мось на­га­ду­єі­сто­рію Сві­тла­ни Да­ви­до­вої, до­мо­го­спо­дар­ки з Вя­зьми — ма­лень­ко­го мі­сте­чка. Вчи­нок одно­го і... ти­ша у від­по­відь. Що в ро­сій­ських ЗМІ, що в су­спіль­стві. «День» роз­шу­кав Олександра Жу­ко­ва і роз­пи­тав, як у не­ве­ли­ких мі­стах Ро­сії су­спіль­ство ре­а­гує на та­кі пі­ке­ти, чи стра­шно йо­му бу­ло і що для ньо­го озна­чає по­стать На­дії Сав­чен­ко.

— Чо му ви три ма ли ра зом ці два пла­ка­ти — «Сво­бо­ду На­де Сав­чен ко » і « Рас стре лян за прав ду » з пор т ре том Нєм цо ва? Во ни для вас якось пов’яза­ні?

— Я спо­ча­тку мав на­мір ви­йти з од ним пла ка том на під трим ку На - дії, але в п’ ят ни цю ста ло ся вбив ст - во Бо ри са Єфи мо ви ча, і, зви чай но, я не зміг не зро­би­ти ще один пла­кат на спо мин про ньо го. Як пов’ яза ні? Зв’ язок пря мий: Нєм цо ва вби ли, Сав чен ко вби ва ють. Нєм цов був най яс к ра ві шим пред с тав ни ком опо­зи­ції, не­по­хи­тним бор­цем з оку­па цій ним ре жи мом Пу ті на. Упев - не ний, що са ме за це йо го і бу ло вби то.

— Що для вас озна чає по двиг На­дії Сав­чен­ко?

— На дія Сав чен ко — це ге рой сво­єї кра­ї­ни. Пе­ред та­ким сол­да­том мо­жна ли­ше схи­ля­ти­ся. Во­на ве­ли­ка жін­ка.

— На що біль ше ре агу ва ли пе - ре­хо­жі: на пла­кат про Нєм­цо­ва чи про Сав­чен­ко?

— Я сто­яв на на­шій цен­траль­ній пло щі пів го ди ни. За цей час повз ме не прой ш ло осіб 100— 120, всі звер­та­ли ува­гу і чи­та­ли пла­ка­ти. До ме­не пі­ді­йшло лю­дей сім, і всі кри­ти ку ва ли ме не, го во ри ли, що я зрад ник, що Нєм цов зло дій і шах - рай, що він жив на гро­ші дер­жде­пу і про­сив аме­ри­кан­ців, щоб во­ни роз­бом­би­ли Ро­сію. Що­до Сав­чен­ко ка­за ли, що во на вбив ця, фа шис т ка і мразь. Всі, хто пі­ді­йшов, шко­ду­ва­ли, що не має по ряд снай пе ра, щоб ме­не від­пра­ви­ти вслід за Нєм­цо­вим. На­че у Соловйова на пе­ре­да­чі по­бу­вав. Але бу­ли і та­кі, які про­хо­ди­ли повз і схваль­но по­смі­ха­ли­ся, під­ні- ма­ли ве­ли­кий па­лець вго­ру, під­три­му­ю­чи ме­не. Ра­ні­ше на по­ді­бні акції я не ви­хо­див і в мі­тин­гах уча­сті не брав. Але вже про тя гом пів то ра ро­ку від­сто­юю свою по­зи­цію на міс - це­во­му фо­ру­мі, це сайт на­шої мі­сце­вої га зе ти « Ве чер ний Крас но ту - рьинск». Це єди­ний сайт, де ме­не не бло ку ють. У нас міс це ва га зе та не - за­ле­жна, глав­ред і весь ко­ле­ктив — при­том­ні лю­ди.

— На­скіль­ки важ­ко роз­во­ру­ши­ти, за кли ка ти до дис ку сії жи те лів міст, від да ле них від сто ли ці? Тут лю ди біль ше чи мен ше схиль ні до про­па­ган­ди?

— Роз­во­ру­ши­ти і за­кли­ка­ти до дис­ку­сії тих, у ко­го ва­та в го­ло­ві, не­мо­жли­во, а ча­сом і не­без­пе­чно. Про­ти те­ле­ві­зо­ра не­має жо­дних при­йо­мів. Якщо лю­ди­на про­со­чи­ла­ся ці­єю гни­ли­зною, то, схо­же, на­зад до­ро­ги не­має. При­найм­ні, я не ба­чив жо­дно­го, хто б по­мі­няв свою по­зи­цію. У ме не бать ки бу ли ціл ком лі бе раль - ни­ми, то­ле­ран­тни­ми лю­дьми, але рік то му во ни як оз ві рі ли. Те пер у них нав­ко­ло фа­ши­сти, пін­до­си, гей­ро­пей­ці, а я зра­дник і п’ята ко­ло­на. Жах. Але, на ща­стя, біль­шість мо­їх дру­зів ви­яви­ли­ся при­том­ни­ми. Чо­му на ко­гось ця су­ча про­па­ган­да діє, а на ко­гось — ні, я не знаю. Не знаю та­кож, у яких ре­гіо­нах ва­ти біль­ше, а де мен­ше. Ані від осві­ти, ані від ві­ку це не за­ле­жить.

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK ОЛЕКСАНДРА ЖУ­КО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.